Det grønne forsvaret?

Viten 2019

Om publikasjonen

Rapportnummer

19/02096

ISBN

978-82-464-3240-3

Format

PDF-dokument

Størrelse

3 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Øyvind Voie Simen Kirkhorn Lars Aarønæs Simon Utstøl Magnus Sparrevik Espen Hofoss
DET ER PÅ TIDE Å TA NESTE STEG Bladet du nå holder i hendene skiller seg fra andre FFI-rapporter. Det er ikke sluttresultatet av ett bestemt forskningsprosjekt. Denne utgaven av VITEN er resultat av flere års forskning og en lang rekke ulike prosjekter som på en eller annen måte har fellesnevnerne miljø og Forsvaret. Så hvorfor har vi laget dette magasinet? Trenger forsvaret egentlig å være miljøvennlig? Er ikke den overordnede oppgaven - å ta vare på det norske folkets sikkerhet og suverenitet - så viktig at alle andre hensyn må vike? Vi mener det henger sammen. Det er ikke nødvendigvis en motsetning mellom forsvar og miljø. Hvis klimaforskerne har rett i sine varsler om miljøendringer som følge av menneskeskapt global oppvarming, vil det få sikkerhetspolitiske konsekvenser for Norge. Skipstrafikken i våre farvann vil øke. Vi kan bli involvert i internasjonale operasjoner der klimaforandringer har skapt politiske eller humanitære kriser. Og vi kan bli direkte påvirket av flyktningestrømmer fra kriserammede områder. Denne utgaven av VITEN forsøker ikke å male noe dommedagsscenario. Dette er heller ingen fullstendig gjennomgang av det Forsvaret i dag gjør eller har gjort for miljøet. Stikkordet for dette magasinet er muligheter. Kan vi forene kampkraft og bærekraft? Hvilke muligheter ligger i den teknologiske utviklingen? Hvordan kan vi gjøre Forsvaret bedre og mer miljøvennlig på en og samme tid? Og ikke minst: hvordan kan vi ved FFI hjelpe til med forskning, utvikling og teknologisk kompetanse for å få det til? Noen vil kanskje mene at det vi skriver om er virkelighetsfjernt. Andre vil sikkert ønske at vi er mer visjonære. Men FFI driver med anvendt forskning, ikke med science fiction. Vi må ta små steg for å få til store ting. Så langt har miljøarbeid i Forsvaret i stor grad begrenset seg til å overvåke egen påvirkning på miljøet, og til en viss grad rydde opp. Bevisstheten og kunnskapsnivået om hva som er mulig å få til er for lav. Beslutninger om miljøtiltak må løftes høyere opp i Forsvaret. Det er på tide å ta det neste steget.

Nylig publisert