Beskyttelse av samfunnet (BAS)

Hvordan kan vi styrke nasjonal krisehåndtering og totalforsvaret?

Gjennom BAS-prosjektene har vi som mål å utvikle kunnskap for militære og sivile myndigheters arbeid. Det gjelder både innenfor samfunnssikkerhet, og for sivil-militært samarbeid i rammen av totalforsvaret. 

Vi leverer forskningsbasert kunnskap om hvordan totalforsvaret utvikler seg. Vi forsker på samfunnssikkerhet. Det gir oss grunnlag for å vurdere tiltak som er igangsatt. Er de effektive og framtidsrettede? Vi gjør vurderingene i lys av de sikkerhetspolitiske, samfunnsmessige og teknologiske endringene som skjer i samfunnet. 

Ett forskningstema har vært gjennomgående de siste årene: Planlegging av beredskap og krisehåndtering i alvorlige kriser som krever sivilt-militært og offentlig-privat samarbeid. 

Vi ser blant annet på hvordan sivil-militære øvelser kan bidra til læring. Hvordan kan de bidra til å øke krisehåndteringsevnen?  Vi utvikler et metodisk grunnlag for å vurdere risiko og sårbarhet i kritiske samfunnsfunksjoner. Målet for dette arbeidet er å utvikle en enhetlig og systematisk metode for å kartlegge og vurdere sårbarheter på tvers av sektorer. Vi bistår også i utvikling av metode for risikovurdering, spesielt der den nye sikkerhetsloven stiller nye krav.

Siden 1994 har vi gjennomført prosjekter i serien Beskyttelse av samfunnet (BAS). Vi har her bidratt med et kunnskapsgrunnlag for myndighetenes utvikling av sivil beredskap og sivilt-militært samarbeid.

 

BAS-serien består av treårige prosjekter:

2019-2022 Framtidens totalforsvar og samfunnssikkerhet (BAS9)
2015-2018 Sivil-militær krisehåndtering og beredskap (BAS8)
2011-2015 Nasjonal sikkerhet og beredskap i en globalisert verden (BAS7)
2007-2011  Scenarioer og samfunnssikkerhet (BAS6)
2004-2007   Sårbarhet i kritiske IKT-systemer (BAS5)
2001-2003 Sårbarhet i transportsektoren (BAS4)
1999-2001 Sårbarhet i kraftforsyningen (BAS3)
1997-1999 Sårbarhet i offentlig telekommunikasjon (BAS2)
1994-1997 Beskyttelse av samfunnet (BAS1)

 

Brannmenn og forskere på øvelse. Foto
Tema

Samfunnssikkerhet

Hvor lett er det å ramme oss?

Relevante FFI-rapporter