BAS9 - Framtidens totalforsvar og samfunnssikkerhet

Prosjektets formål er å gi forskningsbasert kunnskap om hvordan totalforsvaret utvikler seg i lys av endringene som skjer i samfunnet.

Prosjektet skal understøtte arbeidet med den neste stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet. Det skal bidra til neste langtidsplan for forsvarssektoren.  Prosjektet skal også bidra til andre departementers, direktoraters og etaters arbeid med samfunnssikkerhet. 

Den nåværende BAS-forskningen har tre hovedtemaer:

  • Sivilt-militært samarbeid i rammen av totalforsvaret
  • Erfaringslæring fra øvelser
  • Risiko og sårbarhet i kritiske samfunnsfunksjoner, og grunnleggende nasjonale funksjoner

Prosjektet skal 

  • studere utviklingstrekk og trender nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder utvikling som kan påvirke samfunnssikkerheten i framtiden. Prosjektet skal identifisere muligheter og utfordringer for samfunnsplanleggingen både i dag og i framtiden.
  • bidra med anbefalinger for videre utvikling av totalforsvaret. Anbefalingene er basert på analyser av hvordan totalforsvaret håndterte et tenkt scenario der Norge er i krig og får støtte av allierte nasjoner i en NATO-operasjon (Trident Juncture 2018). Prosjektet følger opp funn og anbefalinger i videre studier
  • bidra med anbefalinger for videre utvikling av totalforsvaret på regionalt og lokalt nivå. Anbefalingene blir basert på analyser av utvalgte krisescenarioer.
  • bidra til å skaffe kunnskap om avhengigheter og muligheter for samarbeid innen forsyningsstrømmer i Norden.
  • kartlegge erfaringer med å samordne og styre arbeidet med kritiske samfunnsfunksjoner. Det gir oversikt over sårbarheter på tvers av sektorer og utgangspunkt for videre vurderinger.
  • bidra med råd om hvordan tverrsektorielle kriseøvelser bør planlegges, gjennomføres og evalueres. Arbeidet skal bidra til å legge best mulig til rette for læring og forbedringer. 
  • etablere en oppdatert kunnskapsstatus. Prosjektet skal også identifisere framtidige kunnskaps- og forskningsbehov. Slik kan man styrke Forsvarets og samfunnets evne til å møte trusselen fra påvirkningsoperasjoner.