CBRNE: Biologiske trusler

  • Hvilke biologiske trusler står samfunnet overfor?
  • Hvordan kan vi best beskytte oss?
  • Og hva gjør vi hvis biologiske trusselstoffer blir misbrukt? 

Biologiske hendelser kan oppstå naturlig eller som følge av uhell. Slike hendelser kan også inntreffe som følge av villede handlinger, slik som biologisk terrorisme og krigføring.

FFI skal bidra til å sikre at Forsvaret, forsvarssektoren og sivile myndigheter har tilstrekkelig kunnskap om slike hendelser. Kunnskap er viktig både for å forstå, forebygge og begrense skadevirkningene.

Biologiske trusselstoffer omfatter både sykdomsfremkallende mikroorganismer og biologiske toksiner. Disse stoffene kan potensielt misbrukes mot både sivile og militære mål.

Det er viktig å kunne vurdere om en trussel er reell. Derfor er det avgjørende å forske på og ha teknisk kunnskap om biologiske trusselstoffer og leveringsmidlene deres. Dette bidrar også til å forstå skadepotensialet.

FFI jobber med å utvikle nye konsepter og prosedyrer og med uttesting av utstyr for påvisning av biologiske trusselstoffer i luft og andre miljøprøver.

Effektiv utnyttelse av ny teknologi og nye teknologiske løsninger kan bidra til at biologiske hendelser oppdages raskere. Dette vil kunne bidra til en tidligere og derav også ofte en mer effektiv implementering av skadebegrensende tiltak. 

På FFI benytter vi både laboratorie- og scenariobaserte tilnærminger i vår forskning på biologiske trusler. Vi opererer et av de få laboratoriene i Norge som er godkjent for å håndtere mikroorganismer i smitterisikogruppe 3 (P3).

FFIs P3-laboratorium inngår i FFIs CBRE-beredskapslaboratorium. P3-laboratoriet har analysekapabiliteter som gjør det mulig å påvise og karakterisere biologiske trusselstoffer i ukjente og svært komplekse prøver. 

FFI har flere laboratoriefasiliteter som vi er alene om i Norge. Vi har blant annet instrumentering for forskning på biologiske aerosoler (bioaerosoler), slik som aerosolkammer og aerosolvindtunnel. Med utstyret vårt er det mulig å se nærmere på bioaerosoler under kontrollerte forhold.

Ved FFI forsker vi på og tester ut nye konsepter og utstyr for rask påvisning av biologiske trusselstoffer i luft, såkalt deteksjon, identifikasjon og monitorering (DIM). 

FFI har lang erfaring med prøvetaking av bioaerosoler. Vi har luftprøvetakere som dekker de aller fleste formål. Et viktig forskningsområde er å kartlegge naturlig biologisk bakgrunn i luft. Vi ser blant annet på mikrobiell sammensetning, tid/sted-variasjon og antibiotikaresistens i både innendørs- og utendørsmiljøer. Dette gjør vi blant annet ved hjelp av moderne metagenomikkverktøy.  

FFI har et tett samarbeid med Forsvarets mikrobiologiske laboratorium (FML) i Forsvarets sanitet (FSAN). FFI og FML har etablert et felles kompetansemiljø på Kjeller innenfor biologisk vern. 

FFI deltar aktivt i internasjonalt forskningssamarbeid, blant annet gjennom EU, European Defence Agency (EDA) og Nato. Særlig viktig er de to strategiske samarbeidsavtalene Strategic Mutual Assistance in Research and Technology (SMART) mellom Norge og Nederland og Anglo-Netherlands-Norwegian Collaboration Project (ANNCP) mellom Norge, Nederland og Storbritannia.

Avtalene bidrar til å sikre et tett forsknings- og utviklingssamarbeid om felles problemstillinger innenfor CBRNE. I tillegg deltar vi aktivt i bilateralt forskningssamarbeid med våre internasjonale søsterorganisasjoner innenfor CBRNE forsvarsforskning, blant annet

  • US Army Combat Capabilities Development Command (CCDC) – Chemical Biological Center (CBC) i USA,
  • Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) i Storbritannia, og
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Sverige.
     

FFI-rapporter