Kort forklart: Hva er CBRNE?

Stundom støter vi på noen snåle bokstavforkortelser som har med FFI å gjøre: En av dem er CBRNE. Hva betyr egentlig dette akronymet?

Bak bokstavene CBRNE skjuler det seg mange farer. FFI står sentralt i beredskapen mot farlige stoffer.

Hanne Breivik er forskningsleder ved avdeling Totalforsvar. I denne podkasten forklarer hun hva begrepet innebærer, og litt om hvordan FFI arbeider med farlig materiale.

Begrepet CBRNE er en fellesbetegnelse. Det dreier seg om farer av mange slag. Bokstavene står for kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R) nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensial. Alt handler om stoff og materialer som kan gjøre at liv går tapt. De kan skade helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser.

FFIs er en nasjonal hovedleverandør av CBRNE-forskning.

– Vi skal være en beredskapsressurs for Forsvaret og det sivile samfunn, og bidra til å løse utfordringer for Forsvaret og andre samfunnsutfordringer, også gjennom militært-sivilt samarbeid, sier Hanne.

Avdeling Totalforsvar driver omfattende forskning på hvordan vi som samfunn best kan oppdage og beskytte oss mot slike angrep.

Hør mer i denne podkasten.