FFI blir beredskapslaboratorium

For å sikre nød- og beredskapsetatene rask rådgivning og analyse av farlige stoffer er det i dag signert en avtale om etablering av et beredskapslaboratorium ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Avtalen innebærer at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal drifte et døgnkontinuerlig beredskapssystem med beredskapstelefon ved potensielle hendelser som involverer farlige stoffer (kjemiske, biologiske og radioaktive stoffer og eksplosiver).

– Opp gjennom årene har FFI bygget opp unike fagmiljøer og verdensledende kunnskap som kan og bør komme hele samfunnet til gode, sier FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal.

– Denne avtalen bidrar til økt nasjonal beredskap og gjør Norge sikrere. Det vi gjør her er et godt eksempel på sivilt-militært samarbeid og kan i ytterste konsekvens redde liv.

FFIs laboratorium er unikt i nasjonal sammenheng fordi det er det eneste som kan håndtere både kjemiske, biologiske, radioaktive og eksplosive stoffer.

– Denne avtalen gir oss mulighet til å styrke og videreutvikle vår kompetanse, sier Størdal.

En del av totalforsvaret

FFI har flere ganger bidratt til oppklaring av uønskede hendelser eller analyse av mistenkelige prøver for brann- og redningsvesenet og politiet, men FFIs bidrag til sivil sektor har tidligere ikke vært formalisert gjennom avtaler.

Parter i avtalen som nå er signert er Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Forsvarsdepartementet og FFI.

– Dette er en viktig avtale som innebærer at nød- og beredskapsetatene får rask tilgang til rådgivning og analyse av farlige stoffer, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

– Det er viktig at FFI sin kompetanse og kapasitet også kan benyttes av sivile aktører, i tråd med totalforsvarskonseptet.

Tema

Samfunnssikkerhet

Hvor lett er det å ramme oss?