Investerings- og logistikkanalyser (INLOG)

Hvordan kan forsvarssektorens investerings- og logistikkvirksomhet forbedres for å sikre operativ evne?

Forskningsprogrammet Investerings- og logistikkanalyser (INLOG) skal, gjennom analyser og forskning, bidra med strategiske anbefalinger og råd om utviklingen av investerings- og logistikkvirksomheten i forsvarssektoren.

Studier av investeringsvirksomhet

Et moderne forsvar krever avansert materiell og hensiktsmessig eiendom, bygg og anlegg (EBA). Investeringer i både EBA og materiell til Forsvaret har økt over flere år, og gjennomføring av den gjeldende langtidsplanen for forsvarssektoren forutsetter en omfattende modernisering av Forsvarets EBA og materiell.

Inneværende langtidsplan legger opp til en historisk høy investeringsandel. Aktørene innenfor investeringsvirksomheten i forsvarssektoren arbeider kontinuerlig for å omsette investeringsbudsjettet til verdi i form av nytt materiell og bygningsmasse for å sikre at Forsvaret er godt utrustet. Investeringsvirksomheten er i stadig utvikling, samtidig som omverdenen og teknologien også utvikler seg i et raskt tempo.

Programmets formål er, gjennom analyser og forskning, å bidra med strategiske anbefalinger og råd om utviklingen av investeringsvirksomheten i forsvarssektoren. Vi studerer blant annet nyttestyring i investeringer, insentivene i investeringsvirksomheten, bærekraftsvurderinger i tidligfase av investeringer, bruk av strategisk samarbeid og en rekke andre problemstillinger sektoren står overfor.

Studier av strategisk logistikk

Norge opplever i 2023 en mer krevende og kompleks sikkerhetspolitisk situasjon enn på mange tiår. Forsvaret, og samfunnet for øvrig, er sårbare for forstyrrelser i verdikjedene. Forsvarsmarkedene i Vesten har endret seg etter invasjonen av Ukraina. Utvidelsen av Nato med Finland og eventuelt også Sverige, gjør også at sikkerhetssituasjonen i Norden endres fundamentalt. Det er derfor behovet for bred logistikkforskning som ivaretar helheten i den strategiske logistikken.

Forsvarets logistikk er avgjørende for å understøtte den operative virksomheten, men Forsvaret er også avhengig av sivile aktører. Programmet skal analysere hvordan forsvars­sektoren best mulig kan innrette seg for å utnytte mulighetene og minimere utfordringene som samhandling med sivile leverandører gir. Forsvaret har betydelige beredskapsmangler innen en rekke forsyningsklasser. Det er behov for å studere beredskapskonsepter som hensyntar økende ledetider, sårbarheter knyttet til globale verdikjeder og prisvekst i lys av både Forsvarets operative krav og økonomiske rammevilkår. Studier knyttet til dette vil være en del av programmets forskning fremover.

Innlemmelsen av Sverige og Finland i Nato vil ha store konsekvenser for hvordan landene bør innrette forsvarslogistikken og de sivil-militære verdikjedene. Det betyr nye muligheter og utfordringer. Forsvaret må ha evne til å innrette logistikken på en hensiktsmessig måte i krysspresset mellom best mulig bruk av knappe ressurser, særegne krav til militær understøttelse og nye krav knyttet til bærekraft og minimering av miljøkonsekvenser

Tema

Forsvarsøkonomi

Forsvarsbudsjetta må nyttast mest mogleg effektivt.
Siste nytt fra INLOG

To ganger i året sender INLOG ut et kort nyhetsbrev med aktuelle rapporter og nyheter til interessenter.

Meld deg på

FFI-forskere med særlig kompetanse på temaet

Relevante publikasjoner