Kostnadsanalyser

Hvordan vil kostnadsutviklingen kunne påvirke vår forsvarsevne?

For at Forsvarsdepartementet skal kunne drive langtidsplanlegging for forsvarssektoren, er det avgjørende å forstå kostnadsutviklingen i sektoren. Derfor har vi et eget prosjekt hvor vi beregner hva ulike forsvarsstrukturer vil koste på sikt. Hva vil for eksempel en plan som styrker landforsvaret koste i forhold til en som satser på ubemannede systemer i lufta og til sjøs? 

For å svare på dette bruker vi KOSTMOD, et egenutviklet verktøy for å modellere kostnadene ved forsvarsstrukturen i et langsiktig perspektiv. Kostnadene modelleres fra bunnen og opp. Det vil si at vi begynner med å fastsette kostnader for én offiser, ett missil, én stridsvogn, én kvadratmeter kaserne og så videre.

Deretter plasserer vi disse på ulike avdelinger i Forsvaret i henhold til dagens struktur, eller på grunnlag av planer om nye og alternative forsvarsstrukturer. Dette gir oss muligheten til å sammenligne mulige strukturer, og er en forutsetning for god langtidsplanlegging i sektoren. 

Vi benytter også vår kompetanse til å gjøre kostnadsberegninger for ulike anskaffelsesprosjekter, blant annet nye kampfly og nye ubåter.

 

Særegne kostnadsdrivere må kompenseres for

I prosjektet forsker vi også på de spesielle kostnadsdriverne som gjør at Forsvaret står overfor en særegen kostnadsvekst. Denne kostnadsveksten må kompenseres for slik at den relative forsvarsevnen ikke skal reduseres over tid, og våre funn har vært med på å skape handlingsrom for nettopp dette. 


 

Relaterte FFI-rapporter

Aktuelle vitenskapelige artikler