Kostnadseffektivitet i forsvarssektoren

Hvordan hjelpe sektoren til å få mer igjen for forsvarsbudsjettet?

Forsvarssektoren bruker store summer hvert år på å blant annet kjøpe våpensystemer, trene soldater, bygge kaserner og vedlikeholde materiell. Hvordan kan skattebetalerne og forsvarssjefen vite at dette gjøres på den mest effektive og nøkterne måten? Og hvor mye mer forsvarsevne kunne forsvarssjefen fått ut av budsjettet? 

Denne prosjektserien kalles KOSTER – en forkortelse for kostnadseffektivitet i forsvarssektoren.

Målet er å hjelpe sektoren med å få mest mulig forsvarsevne igjen for forsvarsbudsjettet. Det oppnås når hver enkelt etat er effektiv og når midler frigjøres til prioritert operativ virksomhet. 

I dette prosjektet studerer vi hvordan budsjettet brukes og hvordan en kan forbedre og effektivisere forsvarssektoren. Vi evaluerer effektiviteten og kommer med råd om hvordan etatene kan øke sin kostnadseffektivitet.

For å gi gode råd gjør vi to ulike typer studier: områdestudier og sektorstudier.

En områdestudie går i dybden på et sentralt virksomhetsområde og studerer ressursbruken ved hjelp av alle tilgjengelige datakilder. Eksempler på slike områdestudier er:

  • materiellinvesteringer
  • drift av eiendom, bygg og anlegg (EBA)
  • investering i EBA
  • personellforvaltning eller styrkeproduksjon

Ved slike målrettede analyser som gjøres i samspill med de involverte fagmiljøene, er vi i stand til å peke på forbedringsmuligheter og vi kan beregne gevinstpotensialer.

Når vi gjennomfører sektorstudier analyserer vi temaer som går på tvers av etatene og virksomhetsområdene. Eksempler på dette er:

  • evalueringer av tidligere gjennomførte effektiviseringstiltak
  • strategisk rådgivning om hvordan Forsvarsdepartementet og den enkelte etat kan organisere arbeidet med forbedring og effektivisering
  • studier av insentivstrukturer i sektoren
  • studier av kostnadsutviklingen i sektoren

Gjennom arbeidet i dette prosjektet fungerer FFI som Forsvarsdepartementets strategiske rådgiver for innretting av effektiviseringsarbeidet i sektoren og som rådgiver for hvordan de ulike virksomhetsområdene kan innrettes for å sikre effektiv ressursutnyttelse. I 2019 har vi identifisert kostnadseffektiviserende tiltak som frigjør over 1 mrd. kroner til prioritert virksomhet i Forsvaret.

KOSTER er en prosjektserie som startet i 2004 og som er mer relevant enn noen gang.

Digitale grafer synes over bilder av mynter. Illustrasjon
Tema

Forsvarsøkonomi

Forsvarsbudsjetta må nyttast mest mogleg effektivt.

Vitenskapelige rapporter og artikler

Relatert innhold