Kommunikasjonsteknologi

Hvordan sikre best mulig kommunikasjonsløsninger for Forsvaret?

Kommunikasjonsteknologi er et viktig forskningsfelt for Forsvaret. I militære operasjoner er det avgjørende at informasjon kan transporteres sikkert og effektivt, slik at den blir tilgjengelig for de operative brukerne der den trengs og til rett tid. Ulike deler av Forsvaret har ulike behov og trenger til dels ulike kommunikasjonsløsninger. Vi forsker både på radiokommunikasjon, satellittkommunikasjon og kommunikasjonsnettverk.

Utviklingen av kommersiell mobilteknologi går fort, og det kommer stadig nye og kostnadseffektive løsninger. Disse bringer med seg både muligheter og utfordringer. Derfor forsker vi på hvordan Forsvaret best kan utnytte denne teknologien. Vi forsker også på robust militær radioteknologi, som er mer pålitelig enn kommersiell teknologi i krevende miljøer.

Satellittkommunikasjon gjør at Forsvaret kan opprettholde kommunikasjon der hvor det ikke finnes annen kommunikasjonsinfrastruktur. I tillegg til å vurdere ytelse og egenskaper ved nye løsninger, utvikler vi blant annet modeller for å kunne forutsi hvor god kvalitet satellittkommunikasjonen vil ha under ulike forhold.

For at Forsvaret skal kunne utveksle informasjon sikkert og effektivt, på tvers av ulike radio- og satellittkommunikasjonsløsninger og på tvers av nasjoner, stilles det store krav til hvordan kommunikasjonsnettverkene designes. En viktig del av vårt arbeid er å delta i internasjonale forskningssamarbeid og å være med og utforme felles spesifikasjoner og standarder.

Vi studere også hvordan droner og andre mobile kommunikasjonsnoder kan utnyttes i militære kommunikasjonsnettverk, samt kommunikasjonsnettverk som understøtter Forsvarets mobile avdelinger som opererer under utfordrende forhold. Dette inkluderer studier av hvordan droner og andre mobile kommunikasjonsnoder kan utnyttes i militære kommunikasjonsnettverk.

Relatert innhold

Portrettfoto av mann
Portrettbilde av Haakon
Cybertekniker-elever fra Cyberforsvarets våpenskole under deres vinter-/sambandsøvelse i Trøndelag, november 2019
FFI-Rapport 2021

Hvordan kan ny IKT gjøre Forsvaret bedre?

Norge står overfor en krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Forsvaret spiller en avgjørende rolle for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet, og det er avgjørende at Forsvaret moderniseres og videreutvikles kontinuerlig. Moderne IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) er nødvendig for å understøtte Forsvarets operative evne. Samtidig har Forsvaret i dag delvis utdaterte IKT-løsninger. Problemstillingen som ligger til grunn for rapporten er hvordan teknologisk utvikling innen IKT kan gjøre Forsvaret bedre i stand til å løse sine oppgaver. Rapporten har som ambisjon å peke på muligheter og gi råd til Forsvarets ledelse om utnyttelse av IKT, og dermed bidra til at Forsvaret løser oppgavene sine bedre og mer effektivt. Rapporten beskriver utvikling innenfor fire utvalgte teknologiområder innen IKT, som vi mener kan få vesentlig betydning for Forsvarets utvikling, og hvilke muligheter denne utviklingen medfører. De fire områdene er: 1) Automatisert analyse av informasjon, 2) Skyteknologi, 3) Femte generasjons mobilteknologi (5G) og 4) Langtrekkende høyhastighetskommunikasjon. Deretter skisseres fire eksempler på hvordan disse mulighetene kan komme Forsvaret til gode. Eksemplene beskriver også mulige gevinster og utfordringer, herunder risikoer og kostnader, for Forsvaret. De fire eksemplene tar for seg i) effektiv og sikker IKT-infrastruktur, ii) samvirke i totalforsvaret, iii) mobilitet og hurtighet i militære operasjoner og iv) utnyttelse av sensordata. Rapporten fokuserer på operativ virksomhet fremfor virksomhetsstyring, ettersom militære operasjoner er Forsvarets aller mest krevende oppgaver og også det som i størst grad skiller Forsvaret fra andre virksomheter. Ut fra identifiserte gevinster og utfordringer, utleder rapporten en rekke anbefalinger som vi mener kan gjøre Forsvarets bedre. Anbefalingene er samlet i kapittel 5, og omhandler strategiske veivalg, fremskaffelser av materiell, utvikling av kompetanse og samarbeid med andre organisasjoner. Det er viktig å være klar over at denne rapporten har fokus på teknologi og teknologiske muligheter, og at rapporten kun har studert et utvalg av teknologiområder. Anbefalingene i rapporten bør leses i denne konteksten.

Relevante publikasjoner