Forsvarsmateriell tester bruk av inklinerte satellitter for å gi bredbånd til Forsvaret nord for Svalbard / Norwegian Defence Material Agency tests satellites north of Svalbard
Tema

IKT og cyberdomenet

IKT og cyberdomenet blir stadig viktigere.

I 2016 definerte Nato cyberdomenet til å være et militært operasjonsdomene. Slik kom domenet på linje med land, luft, sjø og verdensrommet. Det blir stadig viktigere for Forsvaret å utnytte mulighetene som finnes i dette domenet og beskytte seg mot truslene som finnes her.

Den teknologiske utviklingen går svært raskt innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Forsvaret trenger effektive og sikre IKT-løsninger for å løse oppgavene sine. IKT-løsninger omfatter mekanismer for å overføre, prosessere, lagre og presentere elektronisk informasjon.

Slik forsker vi innenfor IKT- og cyberdomenet

Ved FFI er vi i dag rundt 60 forskere og ingeniører som arbeider innenfor dette området. 

Innen cybersikkerhet og -operasjoner jobber vi med å forstå trusler og sårbarheter. Oppgavene kan være å detektere og håndtere datainnbrudd og beskytte kritiske IKT-systemer gjennom blant annet krypto og risikovurderinger. Forskerne rådgir også Forsvarsdepartementet og Forsvarets ledelse med utviklingen av Forsvaret.

Innen IKT undersøker vi nye teknologiske trender og utvikler konsepter for bruk av IKT i Forsvaret. Arbeidet spenner vidt, fra radio- og satellittkommunikasjon til utvikling og design av applikasjoner og underliggende tjenester. Vi jobber tett sammen med ulike fagmiljøer i Forsvaret, Forsvarsmateriell og Forsvarsdepartementet, internasjonale forskningsmiljøer og industriaktører.

Forskere ved FFI deltar i to EU-prosjekt: PRIVATEER om sikkerhet knyttet til fremtidig 6G-nettverk og AINCEPTION om kunstig intelligens i cyberforsvarsoperasjoner

Nyttige definisjoner

Cyber hva?

Forstavelsen cyber- kan vise til mye. For eksempel er cyberkriminalitet brukt om vinningskriminalitet som skjer i eller via cyberspace. 

Cyberspace er «rommet» som skapes av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Internett er den største og mest kjente delen av cyberspace. Den er likevel ikke den eneste. Forsvarssektoren benytter også nettverk uten internettilkobling. Her behandles sikkerhetsgradert informasjon. 

Cyberspace rommer mer og mer: alt fra nettbutikker, sosiale og tradisjonelle medier til ventilasjonsanlegg og kjøleskap. I forsvarssammenheng kan det handle om viktige deler av stridsvogner, kommando- og kontrollsystemer. 

Cyberdomenet er følgelig også et krigføringsdomene. Militære styrker er i dag avhengig av det for å gjennomføre militære operasjoner. De øvrige fire domenene for krigføring er landdomenet, luftdomenet, sjødomenet og romdomenet.

Hva er en cyberoperasjon?

«Cyberoperasjoner» viser som regel til to typer aktivitet i cyberspace. Den ene er uautorisert tilgang til informasjon og data i IKT-systemer, altså datainnbrudd. Stater og andre kan bryte seg inn for eksempel i samband med etterretning, vinningskriminalitet og sabotasje. En cyberoperasjon kan også handle om hvordan disse datainnbruddene håndteres, enten noen er rammet av dem eller de har mistanke om at målrettede datainnbrudd vil skje. Militært kalles dette henholdsvis offensive og defensive cyberoperasjoner. I militære operasjoner handler defensive cyberoperasjoner om å håndtere motpartens datainnbrudd på måter som ellers gagner krigføringen. 

Hva er et cyberangrep?

«Cyberangrep» viser som oftest til et datainnbrudd. Ordet «angrep» kan likevel føre til misforståelser. For en teknolog kan begrepet være naturlig å bruke når noen bryter seg inn i et system. En militær, politiker eller jurist kan se på samme hendelse som del av vinningskriminalitet eller etterretning. Juristen og statslederen kan på samme måte tenke annerledes enn teknologen når de skal vurdere hva som er et væpnet angrep etter internasjonal rett. 

Finnes cyberkrigen?

Ordet «cyberkrig» dukker ofte opp i overskriftene. Det viser som oftest til staters datainnbrudd mot hverandre. Begrepet har vært brukt i snart tre tiår. Det er imidlertid ulike synspunkter på hva «krig» her betyr. FFI har tidligere konkludert med at det er høyst usannsynlig at krigføringen i en mellomstatlig konflikt begrenser seg til cyberdomenet alene. 

Relevant innhold

Mange droner oppstilt på bakken. Foto
Tegnet illustrasjon. Trump og Merkel sitter ved et bord.
Oslo  20180621.
Mange folk som går på Karl Johan.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Illustrasjon av en nanosatellitten som skal skytes opp i 2021 og fungere som militær kommunikasjonssatellitt.
Alarmsentralen på Forsvarets senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur (FSKI) på  Jørstadmoen/

Central at Jørstadmoen, for the protection of critical infrastructure
FFI-forsker Martin Strand med smittestopp-appen
FFI-forsker Pål Spilling