en fregatt ligger i isen. i forgrunnen ser man tre forskere i boblejakkre som ordner med en parabolantenne
Tema

IKT og cyberdomenet

IKT og cyberdomenet blir stadig viktigere.

I 2016 definerte Nato cyberdomenet som et militært operasjonsdomene. Slik kom domenet på lik linje med land, luft, sjø og verdensrommet. Det blir stadig viktigere for Forsvaret å utnytte mulighetene som finnes i cyberdomenet og å beskytte seg mot truslene som finnes her.

Den teknologiske utviklingen går svært raskt innenfor informasjons- og kommunikasjons­teknologi (IKT). For å løse sine mest krevende oppgaver trenger Forsvaret effektive og sikre IKT-løsninger, herunder kommunikasjonssystemer og mekanismer for å prosessere, lagre og presentere elektronisk informasjon.

Slik forsker vi innen IKT og cyber

Ved FFI er vi i dag rundt 60 forskere og ingeniører som arbeider innenfor disse områdene. 

Vi jobber med å forstå trusler og sårbarheter. Oppgavene kan være å detektere og håndtere datainnbrudd og beskytte kritiske IKT-systemer gjennom blant annet krypto og risiko­vurderinger. Vi undersøker teknologiske trender og utvikler konsepter for bruk av IKT i Forsvaret.

Arbeidet spenner vidt, fra testing og beregninger knyttet til radio- og satellittkommunikasjon til utvikling og design av applikasjoner og underliggende tjenester. Vi jobber tett sammen med ulike fagmiljøer i Forsvaret, internasjonale forskningsmiljøer og industriaktører.

Nyttige definisjoner

Cyber hva?

Forstavelsen cyber- kan vise til mye. For eksempel er cyberkriminalitet brukt om vinningskriminalitet som skjer i eller via cyberspace. 

Cyberspace er «rommet» som skapes av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Internett er den største og mest kjente delen av cyberspace. Den er likevel ikke den eneste. Forsvarssektoren benytter også nettverk uten internettilkobling. Her behandles sikkerhetsgradert informasjon. 

Cyberspace rommer mer og mer: alt fra nettbutikker, sosiale og tradisjonelle medier til ventilasjonsanlegg og kjøleskap. I forsvarssammenheng kan det handle om viktige deler av stridsvogner, kommando- og kontrollsystemer. 

Cyberdomenet er følgelig også et krigføringsdomene. Militære styrker er i dag avhengig av det for å gjennomføre militære operasjoner. De øvrige fire domenene for krigføring er landdomenet, luftdomenet, sjødomenet og romdomenet.

Hva er en cyberoperasjon?

«Cyberoperasjoner» viser som regel til to typer aktivitet i cyberspace. Den ene er uautorisert tilgang til informasjon og data i IKT-systemer, altså datainnbrudd. Stater og andre kan bryte seg inn for eksempel i samband med etterretning, vinningskriminalitet og sabotasje. En cyberoperasjon kan også handle om hvordan disse datainnbruddene håndteres, enten noen er rammet av dem eller de har mistanke om at målrettede datainnbrudd vil skje. Militært kalles dette henholdsvis offensive og defensive cyberoperasjoner. I militære operasjoner handler defensive cyberoperasjoner om å håndtere motpartens datainnbrudd på måter som ellers gagner krigføringen. 

Hva er et cyberangrep?

«Cyberangrep» viser som oftest til et datainnbrudd. Ordet «angrep» kan likevel føre til misforståelser. For en teknolog kan begrepet være naturlig å bruke når noen bryter seg inn i et system. En militær, politiker eller jurist kan se på samme hendelse som del av vinningskriminalitet eller etterretning. Juristen og statslederen kan på samme måte tenke annerledes enn teknologen når de skal vurdere hva som er et væpnet angrep etter internasjonal rett. 

Finnes cyberkrigen?

Ordet «cyberkrig» dukker ofte opp i overskriftene. Det viser som oftest til staters datainnbrudd mot hverandre. Begrepet har vært brukt i snart tre tiår. Det er imidlertid ulike synspunkter på hva «krig» her betyr. FFI har tidligere konkludert med at det er høyst usannsynlig at krigføringen i en mellomstatlig konflikt begrenser seg til cyberdomenet alene. 

Annet relevant innhold

Portrettfoto av mann
Illustrasjon av en nanosatellitten som skal skytes opp i 2021 og fungere som militær kommunikasjonssatellitt.
Alarmsentralen på Forsvarets senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur (FSKI) på  Jørstadmoen/

Central at Jørstadmoen, for the protection of critical infrastructure
FFI-forsker Martin Strand med smittestopp-appen
FFI-forsker Pål Spilling
Cybertekniker-elever fra Cyberforsvarets våpenskole under deres vinter-/sambandsøvelse i Trøndelag, november 2019

Relevante publikasjoner