Saniteten mot 2040

Hvilke oppgaver blir viktigst for saniteten fram mot 2040?

I dette FFI-prosjektet skal vi se på både oppgaver, struktur, operativ evne og økonomi. Disse faktorene skal studeres i egne scenarioer. 

Prosjektet skal skissere ulike ambisjonsnivåer. Forskerne vil ikke minst se på strategisk kompetansestyring og bruken av teknologi. Målet for Forsvaret er å alltid ha et gjennomgående, operativt og utholdende sanitetssystem.  

Saniteten i Forsvaret (SANiF) understøtter Forsvaret både før, under og etter operasjoner. Forsvarets sanitet (FSAN) er den overordnede sanitetsorganisasjonen i Forsvaret og består av fagavdelinger, våpenskole og operative avdelinger. Den største aktiviteten tilhører likevel saniteten i forsvarsgrenene. Sjefen for Forsvarets sanitet er faglig sjef for all sanitet i Forsvaret, og er sanitetsfaglig rådgiver for forsvarssjefen.  

Saniteten trekker på ressurser både i egen organisasjon, i andre deler av Forsvaret og innenfor det sivile helsevesenet. Saniteten og helsevesenet opererer sammen, innenfor rammene av Totalforsvaret. Dette samarbeidet er avgjørende for å sikre operative og tilgjengelige styrker, så vel hjemme som ute.

Hovedformålet med forskningsprosjektet er å bidra til at saniteten blir tilpasset framtidens oppgaver. Forskningen vil gi et beslutningsgrunnlag for kommende langtidsplanprosesser. Resultatene skal formidles fortløpende til forsvarssektoren, i dialog med prosjektets oppdragsgivere. 

Forskernes funn skal brukes i dialoger med Forsvaret, og med den sivile helse- og beredskapssektoren. Prosjektet er treårig. Fram mot 2040 skal resultatene bidra til at den langsiktige utviklingen av saniteten ivaretas. 

Prosjektet skal vurdere alternative innretninger av saniteten, og hva de betyr for sanitetens virksomhet. Resultatet vil bli et sett med alternative løsninger som alle sees ut fra et totalforsvarsperspektiv. Alternativene vil være del av grunnlaget for kommende langtidsplanprosesser, og videre utvikling i saniteten. 
 

Soldat ser ut over norsk landskap. Fregatter, missiler, droner, ubåd, tanks og annet forsvarsmateriell er synlig i landskapet. Illustrasjon.
Tema

Langtidsplanlegging

FFI støtter den løpende langtidsplanleggingen i forsvarssektoren.
Kontakt FFI

Har du spørsmål om prosjektet? Kontakt forskningsleder Øyvind Voie.

Send epost
Kontakt FSAN

Har du spørsmål til FSAN? Send en epost til Tor Ole Vormdal.

Send epost
Kvinnelig soldat smiler. I bakgrunnen synes sanitetens røde kors
Sanitetssoldat på Sessvollmoen. Foto: Forsvaret.
To soldater bøyer seg ned over mann som ligger på båre. I bakgrunnen står ulike nødetater
Forsvarets sanitet, ambulansetjenesten, brannvesenet og politiet i Alta under øvelse Joint Viking 2017.

Relevante publikasjoner

Prosjektrådet

Alle prosjekter på FFI har et prosjektråd som møtes to ganger i året. Prosjektrådet skal være oppdatert om prosjektets framdrift og gi råd til prosjektledelsen. I tillegg skal de informere egne institusjoner om prosjektets framdrift og resultater.

I tillegg til FFI og FSAN er dette medlemmene i prosjektrådet for Saniteten mot 2040:

 

 • Forsvarsdepartementet (FD)
 • Forsvarsstaben (FST)
 • Hærstaben
 • Luftforsvarsstaben
 • Sjøforsvarsstaben
 • Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
 • Cyberforsvaret (CYFOR)
 • Forsvarets spesialstyrker stab (FSST)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Helsedirektoratet (HDIR)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
 • Forsvarsmateriell (FMA)