Utvikling av fagmyndigheten for sanitetsvirksomheten – sikre balanse mellom medisinsk forsvarlighetog militær hensiktsmessighet

FFI-Rapport 2023

Om publikasjonen

Rapportnummer

23/01200

ISBN

978-82-464-3499-5

Format

PDF-dokument

Størrelse

3.2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Marius Nyquist Pedersen Thor Engøy Tor Ole Vormdal Terje Svellet Frank Brundtland Steder

Denne studien er utarbeidet av FFI-prosjektet «Saniteten mot 2040» og har analysert hva som er en hensiktsmessig og fremtidsrettet innretning av fagmyndigheten for sanitetsvirksomheten. Rapporten baserer seg på kilder som Forsvarets doktriner, direktiver og instrukser og lover og forskrifter. I tillegg har FFI sett på utviklingen av fagmyndigheten for sanitetsvirksomheten de siste 20 årene, som bakgrunn for å forstå dagens innretning. Faktagrunnlaget bygger også på prosjektets tidligere rapporter Fremtidens sanitet – effektiv ressurs i Forsvaret og totalforsvaret og Ett helsevesen i fred, krise og krig? – ekspertundersøkelse om fremtidens sanitet.

Fagmyndighet er delegert fra Forsvarssjefen og består av fire hoveddeler: 1) ha ansvar og myndighet til å fastsette krav og angi faglige rammer innen et gitt virksomhetsområde for hele Forsvaret; 2) utvikle og være faglig rådgiver innen tildelt område; 3) foreta kontroll og gi pålegg ved avvik; 4) ha mulighet til å delegere deler av myndigheten videre som fagansvar.

Dagens fagmyndighet for sanitetsvirksomheten legger ikke til rette for tilstrekkelig interaksjon, samarbeid eller kunnskapsutveksling. Organisasjonen fragmenteres av til dels isolerte faggrupper og liten integrasjon av sivil og militær kompetanse. FFI anbefaler at fagmyndigheten styrkes ved at interaksjonen internt i organisasjonen forbedres og at fagmyndigheten i større grad tilstreber å være en transparent, brobyggende og samlende aktør i saniteten, Forsvaret og totalforsvaret.

Fagmyndigheten har mange kunnskapsarbeidere som er fra både sivile og militære organisasjoner og som har roller som kan komme i samtidighetsutfordring i krise og krig. Fremtidens fagmyndighet må prioritere strategisk kompetansestyring og høy mobilisering av menneskelige ressurser. FFI anbefaler at fagmyndigheten i større grad implementerer digitalisering av prosesser for kunnskapsutvikling og -formidling. I tillegg, bør fagmyndigheten tilrettelegge for en medarbeiderdrevet innovasjonskultur, lede fagmyndighetsorganisasjonen som et kunnskapsnettverk, samt styre og ressurssette FoU mot strategiske mål for sanitetsvirksomheten.

Saniteten i Forsvaret og sivile helseaktører skal ivareta pasientene på en medisinsk og moralsk forsvarlig måte. Det skal skje uavhengig av hvor stort pasientvolumet er, hvor og når det oppstår og hvordan skadepanoramaet utarter. Et forsvar av Norge med alliert støtte vil være en storskala militær operasjon (Large-Scale Combat Operation) som treffer alle domener: land, luft, sjø, cyber og rom. Dette medfører at fremtidige sanitetsoperasjoner vil gjennomføres i rammen av multidomeneoperasjoner og i samarbeid med allierte. FFI anbefaler at fagmyndigheten for sanitetsvirksomheten legger vekt på fellesoperativitet (Joint) i planleggingsprosesser og i oppdragsløsninger. Et for ensidig fokus på medisinsk forsvarlighet definert ut fra fredstidsstandarder vil begrense utøvelsen av sanitetstjenester i krig. I fredstid må det planlegges med og øves på at standarder kan måtte senkes og tilpasses de marginale ressursene som saniteten har og helsevesenets reelle evne til å støtte Forsvaret med behandling og evakuering i krig.

I dag er rollene til fagmyndighet for sanitetsvirksomheten og styrkeprodusent, og sjef for Driftsenhet i Forsvaret (DIF), samlet i én stilling, som sjef for Forsvarets sanitet (FSAN). Dette gir grunnlag for rollekonflikter i sanitetsvirksomheten internt og ulike rolleforståelser hos sentrale aktører. FFI anbefaler derfor at fagmyndighetsrollen defineres og utøves tydeligere for å oppnå tidsriktig rådgivning, bedre faglig utvikling og hensiktsmessig faglig kontroll av sanitetsvirksomheten. En tilnærming kan være at fagmyndighetsrollen skilles stillingsmessig fra styrkeprodusentrollen.

Nylig publisert