Kartlegging av uønsket, utenlandsk valgpåvirkning i Norge

Blir norske valg utsatt for uønsket påvirkning fra utlandet?

En rekke land har de siste årene vært utsatt for uønsket, illegitim valgpåvirkning fra utenlandske aktører. Ifølge Etterretningstjenesten er Russland og Kina de fremmedstatlige aktørene som kan ha interesse av å påvirke norske valg, men også andre stater og grupper bruker slike virkemidler. Blir norske valg utsatt for uønsket påvirkning fra utlandet?

Oppdragets hensikt er å gi økt kunnskap om uønsket, utenlandsk påvirkning knyttet til norske valg. Kunnskapen skal skapes med bruk av forskningsbaserte metoder for å kartlegge og analysere eventuelle forsøk på målrettet, utenlandsk informasjonspåvirkning mot nordmenn i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 og stortings- og sametingsvalget i 2025.

Kartleggingen og analysene er ikke begrenset til kun påvirkningsforsøk av valgresultatet, valgdeltakelsen og tilliten til valggjennomføringen. De skal også inkludere forsøk på å påvirke den politiske debatten, splitte befolkningen og undergrave tilliten til politikere, norske myndigheter og det norske demokratiet gjennom hele perioden oppdraget varer.

Vår kartlegging vil inkludere spredning av desinformasjon, malinformasjon, falske nyheter og koordinert inautentisk atferd, og så langt som mulig beskrive hvilke plattformer, medier og tema som er brukt, inkludert utbredelse, opphav og målgrupper. Den vil også, så langt som mulig, kunne si noe om hvorvidt aktøren(e) bak ser ut til å være utenlandske eller norske, organiserte nettverk eller enkeltaktører. Aktører vil attribueres i den grad det er teknisk og juridisk mulig.

Nyttige begreper

Desinformasjon er bevisst falsk eller villedende informasjon som deles med hensikt.

Feilinformasjon er falsk eller villedende informasjon som avsenderen tror er ekte.

Malinformasjon er sann informasjon som spres i den hensikt å påføre skade (f.eks. kompromitterende informasjon om en enkeltperson).

Falske nyheter er nyheter som bevisst er helt eller delvis feil.

Koordinert inautentisk atferd er f.eks. nettverk av automatiserte SoMe-kontoer.

Relevante publikasjoner