Forsvar mot fremmedstatlige påvirkningsoperasjoner – etablering av funksjon i forsvarssektoren

FFI-Rapport 2024

Om publikasjonen

Rapportnummer

23/01897

ISBN

978-82-464-3494-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.6 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Denne rapporten er et kunnskapsgrunnlag bestilt av Forsvarsdepartementet. Den gir vurderinger av hvordan forsvarssektoren kan etablere en egen funksjon for å skape situasjonsforståelse i informasjonsmiljøet og forebygge, avdekke og håndtere utenlandske påvirkningsoperasjoner. I denne rapporten kaller vi denne typen operasjoner for FIMI, fra det engelske Foreign Information Manipulation and Interference, eller utenlandsk informasjonsmanipulasjon og innblanding. En funksjon mot dette kaller vi et FIMI-forsvar.

Litteraturstudier viser til en håndfull anbefalinger om mønsterpraksis for en slik funksjon. Studiene peker på at det er viktig å integrere analyse i alle funksjonens prosesser. De poengterer også at åpen og god kommunikasjon er essensielt, både internt i funksjonen og mellom funksjonen og andre etater og interessenter.

Hoveddelen av vurderingene våre bygger på en casestudie av Sveriges Myndigheten för psykologiskt försvar. Vi går gjennom bakgrunnen for myndigheten og ansvaret, oppgavene og mandatet dens i tillegg til organiseringen, etatsstyringen og selve utøvelsen av myndighetens virksomhet. Vi går også kort gjennom Litauens nasjonale krisehåndteringssenter og funksjon i det litauiske forsvaret.

Vi beskriver deretter ulike forhold som danner konteksten rundt et FIMI-forsvar i forsvarssektoren. Her diskuterer vi Nato-doktriner, Natos fremtidige konsept for kognitiv krigføring, annen alliert samhandling og internasjonale arenaer. Vi diskuterer også koblingen til Forsvaret og andre relevante, nasjonale virksomheter.

I analysene våre finner vi fem behov et FIMI-forsvar i forsvarssektoren bør dekke: å etablere situasjonsforståelse, å oppdage FIMI-forsøk, å utvikle responsopsjoner, å drive forebygging mot FIMI og å koordinere nasjonal og internasjonal innsats. På bakgrunn av disse behovene har vi utarbeidet en serie med prinsipper som et slikt forsvar må og bør følge.

Vurderingen går videre med betraktninger om FIMI-forsvarets mulige organisering og struktur og noen etiske og juridiske problemstillinger.

Vi anbefaler at et FIMI-forsvar har ansvar for å etablere situasjonsforståelse i informasjons-miljøet. FIMI-forsvaret må oppdage FIMI-aktivitet, utvikle responsopsjoner til det og forebygge mot det. Personell tilknyttet FIMI-forsvaret bør også ivareta nasjonal og internasjonal deltakelse og kunnskapsdeling i relevante fora.

Vi anbefaler at FIMI-forsvaret bygger analytisk kapasitet som grunnlag i arbeidet og tilegner seg personell med relevant kompetanse. I tillegg må det utarbeides et mandat for FIMI-forsvaret og en egen utredning av digitale verktøy og om et mulig hjemmelsgrunnlag for et slikt forsvar.

Vi anbefaler at et slikt FIMI-forsvar bygges slik at det i fremtiden kan samvirke med en større, tverrsektoriell funksjon.

Nylig publisert