Operativ radarytelse

Hva slags effekt vil fremtidens radarteknologi ha på Forsvaret operative evne?

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver

Forsvarsdepartementet

Avdeling

Forsvarssystemer

Radar bidrar effektivt til å oppdage, følge og til en viss grad også å klassifisere ulike militære måltyper. Slik er radar en vesentlig bidragsyter til samtidig overvåking av store mengder mulige mål, og med stadig utvikling innen radarteknologi er dette forventet å fortsette også i fremtiden. 

For å forstå hvordan moderne radarteknologi kan utnyttes på en optimal måte i Forsvarets operative virksomhet, må de stadige forbedringene innen radarenes hardware og software overvåkes nøye. 

Prosjektet Opera tester derfor ut nye teknikker, metoder og algoritmer i ulike simuleringsmodeller og eksperimentelle systemer som er utviklet i prosjektmiljøet. Selv ressurskrevende metoder kan i dag realiseres og prøves ut med tilgang til kraftige datamaskiner og nye prosesseringsmuligheter.

På denne måten lærer prosjektet å forstå hvilke muligheter og utfordringer nye metoder gir, og hva deres mulige innvirkning på moderne radarers ytelse kan være. Slik bygger FFI opp kompetanse på moderne radarteknologi og gjør oss i stand til å vurdere mulige ytelsesforbedringer. Denne kunnskapen kommer fremtidige anskaffelser og oppdateringer av radarsystemer i Forsvaret til gode.
 

Vitenskapelige rapporter og artikler