Kvalitet i luftbildet

Hvordan utvikle verktøy for kvalitetssikring av Luftforsvarets kontroll- og varslingssystem? 

Fakta om prosjektet

Luftforsvarets kontroll- og varslingssystem (L&V) består i dag av langtrekkende overvåkningsradarer og et kontroll- og varslingssenter. Senteret mottar data fra alle radarene og produserer et felles militært luftbilde over Norge, og dette luftbildet brukes daglig av den militære ledelse til gjennomføring av operasjoner. 

Utfordringen er at radarene har ulik alder og funksjonalitet. Noen er relativt nye og avanserte, mens andre er i ferd med å byttes ut med nye. For å vite hvor godt det produserte luftbildet til enhver tid er, utarbeider prosjektet metoder for å måle kvaliteten i luftbildeproduksjonen og utarbeider programvare for å logge og rapportere ytelsen til hele kontroll- og varslingssystemet.  

Et eksempel på dette er utbyggingen av et landsdekkende ADS-B-referansesystem. Et vanlig problem når man sammenstiller mange sensorer, i dette tilfelle radarer, er at målingene ikke blir gjort i en felles referanseramme. I praksis vil det bety at det kan oppstå mindre avvik, som gjør at sammenstilling av dataene kan være vanskelig. 

Dette er i stor grad løst ved utbyggingen av et landsdekkende ADS-B-referansesystem. 
ADS-B står for Automatic Dependent Surveillance Broadcast, og er kort fortalt et system hvor mottakere på bakken plukker opp informasjon som luftfartøy kontinuerlig sender ut om seg selv – primært identifikasjon og posisjon. 

Særlig posisjonsdataene er velegnede til bruk i et referansesystem siden de kringkastede posisjonene kan brukes som sannhetsdata, og det produserte luftbildet kan så sammenliknes med disse. Slik kan kvaliteten på radarene, og på dataene de sender ut, vurderes.

Ved å benytte seg av referansedata fra ADS-B systemet har prosjektet også laget programvare som automatisk finner og korrigerer avvik. Resultatet er et mer entydig og bedre luftbilde.

Relevante rapporter og vitenskapelige artikler