Single European Sky

Hvordan norske militære luftfartøyer best kan operere i den nye luftromsforordningen?

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver

Forsvarsdepartementet

Avdeling

Forsvarssystemer

Lufttrafikken i Europa forventes å øke betraktelig de nærmeste årene. Uten endringer vil dette være umulig, og EU vil med satsningen på “Single European Sky” reformere lufttrafikken i Europa – gjennom teknologiske, økonomiske og regulatoriske tiltak. Reformen skal øke sikkerheten og gi større kapasitet, bedre regularitet, lavere kostnader og mindre miljøutslipp per flygning.

Reformen vil også legge premisser for militær virksomhet, og prosjektet har som mål å gi grunnlag for å vurdere hvilke tjenester som i fremtiden vil kunne bestilles fra sivile leverandører av flytrafikktjenester, og hvilke oppgaver som Forsvaret må kunne utføre selv.

Dette er nemlig ikke selvsagt. Sivile tjenesteleverandører er konkurranseutsatte, og det må forventes at de vil velge kosteffektive løsninger som i første rekke dekker deres behov. Forsvaret, som har som oppgave å gjennomføre militære operasjoner og sikre luftrommet mot ulovlig virksomhet, har andre behov – for eksempel knyttet til robusthet og prioritet, og til tilgjengelighet og tjenestelikhet i forbindelse med håndtering av kriser. 

Prosjektet har derfor ansvaret for å utarbeide en konseptuell løsning (KL) som sikrer norsk militær luftfart en god tilpasning til endringene som den nye luftromsforordningen vil gi. Målet er å sette Forsvaret i stand til også i fremtiden kunne operere norske militære luftfartøyer i fred, krise og krig, og samtidig inneha en robust infrastruktur som gjør det mulig å motta alliert støtte. 

Det overordnede målet er dermed knyttet til å forbedre grunnlaget for valg av teknologiske og operasjonelle løsninger. For eksempel må det vurderes om kjøp av sivile flysikring- og flyplasstjenester i fremtiden kan dekke Forsvarets behov eller om det er nødvendig med militær kapasitet på dette området.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver

Forsvarsdepartementet

Avdeling

Forsvarssystemer

Vitenskapelige rapporter og artikler