Navigasjon

Hvordan kan vi beregne nøyaktig posisjon og retning hvis vi ikke har GPS?

Navigasjon er en kritisk teknologi for de fleste av Forsvarets farkoster og plattformer, fordi kunnskap om nøyaktig posisjon og orientering er avgjørende for korrekt og sikker operasjon. Mange plattformer gjør også avbildninger (for eksempel med kamera, radar eller sonar), og da er nøyaktig navigasjon helt nødvendig for å få riktig geografisk plassering av avbildningene.

Behovet for navigasjon er stadig økende. Det skyldes blant annet økt bruk av ubemannede og autonome farkoster. Uten en person ombord kreves et navigasjonssystem med svært høy robusthet, slik at systemet selv oppdager og håndterer avvik som for eksempel feilmålinger.

Det må også løpende beregnes en pålitelig størrelse på usikkerheten i navigasjonen. Dette er viktig informasjon for det autonome styresystemet. Hvis usikkerheten har blitt stor, for eksempel på grunn av et langvarig utfall av en sensor, påvirker dette hvordan farkosten skal operere. 

FFIs navigasjonsgruppe har utviklet verdensledende teknikker for undervannsnavigasjon gjennom to tiår, særlig knyttet til den autonome undervannsfarkosten HUGIN. Dette er GPS-uavhengige teknikker for navigasjon.

Med økt forekomst av GPS/GNSS-jamming, blir også GPS-uavhengige teknikker stadig mer aktuelle over vann. For å oppnå høyest mulig navigasjonsnøyaktighet er målet en matematisk optimal utnyttelse av alle tilgjengelige sensorer, som treghetssensorer, kameraer og sonarer. 

Vi legger vekt på å være internasjonalt ledende innen presise matematiske beskrivelser og modellering for å ivareta optimalitet gjennom hele navigasjonssystemet. 

Det andre vi har arbeidet spesielt med i navigasjonsgruppen er utvikling av et navigasjonssystem som er så generelt at det kan brukes for nærmest alle anvendelser. Resultatet av dette er programvaren NavLab, som brukes til etterprosessering og simulering, og NavP, som er en sanntidsversjon av NavLab og dermed brukes til sanntidsnavigasjon. 

NavLab og NavP navigerer autonome farkoster under vann, på vann, på land og i luft. Andre eksempler på anvendelser er missiler, borerigger, soldater innendørs, mobiltelefoner, skip, fly, helikoptre, kameraer samt flere graderte militære anvendelser.
 

Nærbilde av dronen Black Hornet. Foto
Tema

Autonomi

Vi jobber med autonomi for mange ulike systemer.
Prosjekt

n-vektor – eksakte posisjonsberegninger på elliptisk jord

Hvilken matematikk sikrer tilstrekkelig nøyaktighet i posisjonsberegninger?
Send oss en epost

Vitenskapelige rapporter og artikler