Globale trender og militære operasjoner

Hva slags forsvar behøver Norge i framtiden?

Det er først og fremst utviklingen i våre omgivelser som avgjør om Norge behøver et militært forsvar – og hva vi behøver det til. FFI forsker derfor på globale utviklingstrekk som kan ha betydning for Norge slik at vi kan ha et bedre grunnlag for å forutsi hva som vil kreves av Forsvaret i framtiden. 

Ved å identifisere og analysere utviklingstrekkene i et 15–25 års perspektiv styrker prosjektet FFIs støtte til Forsvarsdepartementets langtidsplanlegging, arbeid med fagmilitære råd og langtidsplaner – med et lengre tidsperspektiv og en annen tilnærming enn det som normalt legges til grunn.

Det er selvfølgelig umulig å forutsi hva som vil skje i framtiden, men det er mulig å identifisere ulike utviklingsløp. Det finnes også ulike grader av forhåndskunnskap og sannsynligheter som vi kan bruke til å si noe om ulike utviklingstrekk. Slik kan vi løfte blikket, skille langsiktige kontinuiteter fra kortvarige endringer og tenke «utenfor boksen» rundt mindre sannsynlige, men potensielt avgjørende, hendelser.

Ett av hovedfunnene i prosjektets framtidsstudie fra 2019 (Globale trender mot 2040 – et oppdatert fremtidsbilde) var for eksempel at flere trender, på lang sikt og uavhengig av hverandre, pekte mot større usikkerhet rundt utsiktene til alliert støtte i en eventuell krisesituasjon.

Dette bekreftet funn fra prosjektets forrige framtidsstudie fra 2015 (Globale trender mot 2040), men faren for krig omtales som større nå i dag enn for bare få år siden.

I tillegg har prosjektet sett nærmere på hva som kan kjennetegne Forsvarets framtidige operasjoner, som utviklingen innenfor hybridkrigføring og hvordan felles nordiske forsvarsoperasjoner kan tenkes å se ut. 

Samtidig er dette et vanskelig felt, og vi forsker også på hva vi egentlig kan forutsi om framtidens forsvar. I den sammenheng arrangerer prosjektet FFIs prediksjonsturnering, der hensikten er å kartlegge det norske forsvars- og sikkerhetspolitiske miljøets evne til å forutsi hendelser og utviklinger av relevans for Forsvaret. Funnene vil kunne bidra til kunnskap om hvilke tilnærminger til framtidsanalyser og prediksjon som har mest for seg. 

Aktuelle rapporter og artikler

Relatert innhold