Totalforsvaret mot 2040

Hvordan kan totalforsvaret best møte framtidens utfordringer?

Totalforsvarskonseptet går ut på at det skal være gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn i hele krisespekteret fra fred og sikkerhetspolitisk krise til væpnet konflikt.

Sikkerhetspolitiske endringer, og raskt teknologisk utvikling får konsekvenser for hvilke utfordringer samfunnet står overfor. Helt siden 1994 har FFI gjennom prosjektserien Beskyttelse av samfunnet (BAS) forsket på nasjonal sikkerhet og sivil-militært samarbeid.

Gjennom prosjektet Totalforsvaret mot 2040 vil FFI bidra til å utarbeide et nødvendig kunnskapsgrunnlag for langsiktig videreutvikling av totalforsvarsevnen. Dette gir videre en støtte til Forsvarsdepartementet og andre departements langtidsplanlegging og politikkutforming.

Sentralt for videreutviklingen av totalforsvarsevnen er at den må virke både i bredden og i dybden, og den må virke tidlig i en krise og i hele krisespekteret. Forsvaret av Norge er avhengig av en robust totalforsvarsevne som styrker nasjonens motstandskraft og utholdenhet. Prosjektet tar for seg to hovedspørsmål knyttet til dette:

 1. Hvordan kan ulike trusselaktører, nå eller i fremtiden, negativt påvirke Norges sikkerhet gjennom handlinger som truer vår suverenitet, demokrati, rettsstaten eller menneskerettigheter?
 2. Hvordan bør totalforsvarsevnen, herunder det sivil-militære samarbeidet om forebygging, beredskap og krisehåndtering, videreutvikles for bedre å ivareta Norges sikkerhet?

Prosjektets resultatmål:

 • Konseptuelle innretninger av totalforsvaret
  Framtidige innretninger av totalforsvarsevne til støtte for Forsvarets framtidige operasjonskonsepter
 • Trusler og utviklingstrekk
  Analyser av hvordan sammensatte trusler og væpnet konflikt påvirker totalforsvarsevnen
 • Samfunnets motstandsdyktighet
  Styrket motstandsdyktighet i samfunnet gjennom en funksjonsbasert tilnærming
 • Tverrsektoriell situasjonsforståelse
  Styrket evne til å forstå trusselsituasjon på tvers av sektorer

Forskningen er tverrfaglig og vil samarbeide tett med andre prosjekt ved FFI, som for eksempel Strategiske forsvarsanalyser (SFA), Propaganda, desinformasjon og påvirkningsoperasjoner (C-SPI), Terrorismeforskningen (TERRA) og Teknologiske trender (TEKNO).

Illustrasjon av hva prosjektet totalforsvar mot 2040 arbeider med. Ikoner, tekstbokser satt sammen.

Nyeste publikasjoner

Se alle relevante publikasjoner