Er EU Forsvarets blinde flekk?

Forsvaret og norsk forsvarsindustri er påfallende lite opptatt av EUs nye militære initiativer, sier FFI-forskerne Kari Tvetbråten og Bjørn Olav Knutsen.

Portrett av to forskere. Foto
FFI-forskerne Bjørn Olav Knutsen og Kari Tvetbråten har intervjuet sentrale personer hos myndighetene, industrien og i Forsvaret om EUs nye forsvarsinitiativer. Konklusjonen deres er at norsk kunnskap om programmene er for fragmentert.

– I Norge mangler vi forståelse for det som skjer i EU nå. Det kan føre til at Norge havner utenfor viktige samarbeid og markeder. 

EUs nye forsvarspakke er svært stor. Fra 2021 og seks år framover er det vedtatt investeringer som så langt utgjør 13 milliarder euro. Dette er penger som kommer i tillegg til de enkelte medlemsstatenes forsvarsbudsjetter. 

Målet bak forkortelsene CARD (Coordinated Annual Review on Defence), PESCO (Permanent Structured Cooperation) og EDF (European Defence Fund) er tydelig: EU ønsker å styrke seg som sikkerhetspolitisk aktør.

EUs militære initiativer

CARD (Coordinated Annual Review on Defence). CARD-prosessen i EU ble innledet høsten 2019. Formålet er å hjelpe medlemsstatene med å identifisere mulige samarbeidsprosjekter på forsvarsområdet. Det europeiske forsvarsbyrået (EDA) og EUs utenrikstjeneste (EEAS) har overoppsynet med CARD.
Les mer om CARD på EDAs nettside

PESCO (Permanent Structured Cooperation). PESCO er traktatfestet i Lisboa-traktaten og er et rammeverk for fordypet forsvarssamarbeid mellom de deltakende statene. Alle EU-land unntatt Danmark og Malta deltar. Hensikten er å utvikle én felles styrkepakke for å effektivisere EUs sivile og militære operasjoner. Landene har 20 forskjellige forpliktelser å forholde seg til fordelt over 47 PESCO-prosjekter som dekker alle krigføringsområder. 
Les mer om PESCO

EDF (European Defence Fund). Formålet til EDF er å bidra til et mer integrert europeisk forsvarsmarked ved å støtte opp under europeisk forsvarsforskning og kapabilitetsutvikling. Fondets størrelse er 13 milliarder euro fordelt over tidsperioden 2021 - 2027. Fondet skal bidra til å utvikle den europeiske forsvarsteknologiske industribasen og dermed bidra til å fremme forsvarsindustriens konkurranseevne og innovasjonskapasitet. Fondet skal også støtte og utnytte samarbeidet mellom bedrifter, og fremme en bedre utnyttelse av resultatene av forsvarsforskningen. 
Les mer om EDF på Europakommisjonens nettside

Brexit og Trump tilsier egne krefter

– Nå legges grunnlaget for en selvstendig europeisk strategi innenfor forsvarssektoren, sier Bjørn Olav Knutsen.

Sjefsforskeren ved FFI peker på at EU her ønsker å svare på flere utfordringer. Trump, Brexit, et mer aggressivt Russland og et sterkere Kina peker alle i retning av at Europa må stole mer på egne krefter.

– Samtidig er initiativene med på å bygge opp under et sterkere Nato. Vi har ønsket å finne ut hvordan Norge stiller seg til dette. 

Forsvarssjefen nevner ikke EU

Tvetbråten og Knutsen har dybdeintervjuet viktige aktører hos norske myndigheter og forsvarsindustri. De har publisert funnene sine i tidsskriftet Internasjonal politikk. Artikkelen kan du lese under. 

– En av konklusjonene våre er at norske myndigheter og norsk industri har fragmentert kunnskap om hva EUs forsvarspakke kan bety for dem. Det samme gjelder forventningene. Aktørene handler ut fra det vi kan kalle et atlantisk perspektiv. 

– Det er kultur for at tidligere fungerende løsninger fortsatt gjelder, altså et Nato med USA som viktigste garantist. Det er illustrerende at Forsvarssjefens militære råd, som kom med sin nyeste anbefaling i oktober 2019, ikke nevner EU en eneste gang. 
 

EUs mål er klart

EUs eget mål er klart, sier forskerne. Det er at EU blir i stand til å handle, helst sammen med partnere som Nato og USA, men om nødvendig også alene i militære operasjoner.

– Dette betyr at EU og medlemsstatene må og vil ta et større ansvar for egen sikkerhet.

I 2017 eksporterte norsk forsvarsindustri A- og B-materiell til Europa for om lag 1,6 milliarder kroner. Det tilsvarer om lag 30 prosent av samlet eksport for disse varekategoriene.

– Både eksport og teknologioverføring fra utenlandske bedrifter er viktig for at vi skal ivareta en nasjonal høyteknologisk forsvarsindustri.

Ulike vilkår er en risiko

Knutsen sier at en av de viktige utfordringene snart kan bli at norsk forsvarsindustri ikke får delta på like vilkår med øvrig europeisk industri.

– Følgene kan bli store hvis norske bedrifter og forsvarsforskningsmiljøer blir stående uten tilknytning til EUs forsvarspakke. Det kan bli tilfellet dersom Norge ikke deltar i PESCO og EDF. Et slik utenforskap vil frata oss muligheter for finansiering. Det kan i sin tur utfordre nasjonale sikkerhetsinteresser.

Norge mangler strategi

Forskerne peker på at holdningene de har funnet til EUs forsvarspakke ikke bunner i uvilje. Det handler snarere om at det ennå ikke er noen nasjonal strategi for hvordan initiativene skal møtes.

Et aspekt er forholdet til enkeltland og bilaterale avtaler. Tyskland er et eksempel på et viktig eksportmarked for norsk våpenindustri.

– Tidligere erfaringer viser at det er bedre med bilaterale avtaler med mindre budsjetter og klare forpliktelser, enn multilaterale avtaler med langt større budsjetter der det er usikkert hvor mye Norge får igjen. Samtidig bekrefter myndighetspersoner vi har intervjuet at det er viktig at Norge får en fot innenfor PESCO.

Norske myndigheter har kommet langt i forberedelsene når det gjelder EDF, selv om regjeringen og Stortinget hittil ikke har avgjort om Norge skal delta. Tilskudd her har et potensial for tap, men dette er et tap myndighetene aksepterer.

Slike svar bekrefter Norges interesse for å delta fullt ut i utviklingen av den europeiske forsvarsindustrielle teknologibasen, som altså ikke utelukker bilaterale samarbeid.

Industrien er for avventende

– Hva sier forsvarsindustrien?

– Når industrien ikke er kommet så langt i strategiarbeidet, er det fordi de avventer: Hva vil EU-initiativene faktisk ha å si?  

– Fra vår side vil vi peke på at en vesentlig utfordring ligger hos industrien selv. Inntil nå har de fleste ikke prioritert å være i Brussel. Det er gjennom dag-til-dag-tilstedeværelse at nettverk blir bygget og nye industrimuligheter åpner seg, som en av de intervjuede understreket. De understreker hvor nødvendig det er at Norge blir knyttet til pakken. I motsatt fall, sier en, «risikerer norsk forsvarsindustri å dø innen tjue år».

Ikke alle bedriftene har et like pessimistisk syn. Men det viser hvilken betydning EUs forsvarspakke har.

Disse ble intervjuet

Fra myndighetssiden intervjuet forskerne personell i Forsvarsdepartementet, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Norges EU-delegasjon i Brussel og i Europakommisjonen.

Fra industrisiden intervjuet de personell ved Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi), Kongsberg Defence and Aerospace AS (KDA), Nammo AS, Rheinmetall Norway AS og Thales Norway AS.

De intervjuede satt alle sentralt i sine respektive organisasjoner, og for tre av organisasjonenes vedkommende fikk forskerne intervjue lederne.