FFI får 7,7 millioner kroner fra EU for å forske på samfunnssikkerhet

Nye forskningsprosjekter skal bruke maskinlæring og stordata for å forhindre terrorisme og kriminalitet.

Sikkerhetsdemonstrasjon fra Sagene brannstasjon
​Verktøyet som kommer ut av EU-finansieringen skal kunne brukes av en rekke beredskapsaktører, for eksempel Oslo brann- og redningsetat (OBRE), for å detektere farlige kjemiske stoffer, sier sjefsforsker Stig Rune Sellevåg ved FFI. Bildet er fra en demonstrasjon ved Sagene brannstasjon nylig. FOTO: Lars Magne Hovtun, OBRE.

FFI sendte i fjor høst inn totalt fire søknader til EUs forskningsprogram Horisont 2020. Tre av disse er nå tildelt støtte.

Horisont 2020 er EUs største rammeprogram for forskning og innovasjon. Det går fra 2014 til 2020 og har et budsjett på nesten 80 milliarder euro. Målet er å sikre europeisk konkurransedyktighet og arbeidsplasser ved å fremme samarbeid mellom forskning og næringsliv, og offentlig og privat sektor.

– Norsk forskning holder høy standard og norske forskningsinstitusjoner hevder seg godt internasjonalt, noe FFI sin uttelling i Horisont 2020 er et bevis på, sier internasjonal direktør i Forskningsrådet Kristin Danielsen.

Skal oppdage farlige kjemiske stoffer

Ett av prosjektene FFI har fått støtte til, EU-SENSE, har som mål å lage et system som kan oppdage farlige kjemiske stoffer, for eksempel ved store branner, på flyplasser eller andre steder der mange ferdes.

 Dagens kjemiske detektorer gir for mange falske alarmer til at de kan være i kontinuerlig bruk. Målet til EU-SENSE er derfor å utvikle et nettverk av kjemiske detektorer som skal bruke avansert maskinlæring og modelleringsalgoritmer for å lære hvilke stoffer som er vanlige i ulike omgivelser.

På den måten skal antall falske alarmer reduseres slik at systemet gir bedre deteksjon. En treningsmodul skal utvikles for å gjøre systemet lett å bruke.

– Løsningene som kommer ut av EU-SENSE skal kunne brukes av en rekke beredskapsaktører, for eksempel Oslo brann- og redningsetat, forklarer sjefsforsker Stig Rune Sellevåg ved FFI.

Smartere grensekontroll

Det andre prosjektet som har fått støtte, PROFILE, skal bidra til smartere grensekontroll av varer.
Prosjektet skal finne og ta i bruk nye metoder for å analysere store datamengder slik at tollmyndigheter i større grad treffer på sine kontroller. Det innebærer blant annet å bruke maskinlæring, språkprosessering og andre verktøy i skreddersydde løsninger for å samle og systematisere data, samt dele informasjon på tvers av landegrenser.

toll_EU_680
Ett av prosjektene som FFI nå har fått EU-støtte til skal bruke stordata for å gjøre tolletatene mer treffsikre når de kontrollerer varer. FOTO: Shutterstock/Laila R

Til syvende og sist er målet å bekjempe svindel, terrorisme og andre former for internasjonal kriminalitet. I prosjektet deltar også Tolletaten.

– PROFILE vil bidra til å styrke det pågående forskningssamarbeidet mellom FFI og Tolletaten, sier Sellevåg.

Mer kunnskap om eksplosiver

Det tredje prosjektet, EXERTER, har som mål å øke internasjonal kunnskap om eksplosiver for å identifisere hvordan vi kan bekjempe terrorisme og alvorlig kriminalitet mer effektivt.

Prosjektet skal koble eksperter fra 13 land sammen til et nettverk av spesialister innen eksplosiver.  Sammen skal de hvert år utarbeide et unikt scenario basert på tidligere hendelser for å identifisere sikkerhetshull, og gi anbefalinger til effektive mottiltak.

Prosjektet skal gi anbefalinger til nye forskningsprogrammer og peke på kommersielle muligheter og potensielle samarbeidsprosjekter mellom forskning og sikkerhetsindustrien.

– Kunnskapen herfra vil være relevant for en rekke nasjonale myndigheter, i første rekke DSB, PST og Kripos, sier Sellevåg.

Nye løsninger

FFI har tidligere deltatt i en rekke søknader om EU-finansiering av prosjekter. At instituttet nå har truffet blink på tre av fire søknader er ikke tilfeldig.

– Suksessen er et resultat av målrettet innsats, god forståelse av brukerbehovene, et godt internasjonalt nettverk og et sterkt fagmiljø ved FFI, mener Sellevåg.

FFIs britiske samarbeidspartner, Imperial college, vil delta som eksterne eksperter i både EU-SENSE og EXERTER. I EU-SENSE vil FFI også bruke CBRNE-senteret ved Ullevål sykehus som eksterne eksperter.

– Ett av FFIs mål er å bidra til å løse samfunnsutfordringer, understreker forskningsdirektør Janet M. Blatny ved FFI.

– Vi har over mange år bygget opp kunnskap som er relevant for utvikling av sikkerhets- og beredskapstiltak. Det er gøy å se at dette kommer også til anvendelse i et europeisk perspektiv.

– Disse prosjektene tar i bruk ny teknologi for å finne nye løsninger på samfunnsutfordringer. For FFI betyr dette at vi også utvikler kunnskap viktig for sikkerhet- og beredskapsarbeidet på hjemmebane, som igjen er av betydning for videreutvikling av totalforsvaret.