IKT i militære operasjoner

Hvordan kan IKT bidra til at Forsvaret løser sine oppgaver bedre?

Informasjons- og kommunikasjonsløsninger (IKT-løsninger) skal bidra til at Forsvaret kan løse oppgavene sine effektivt i krig så vel som i fredstid og krisesituasjoner. Løsningene må gi ledere på ulike nivåer støtte til å ta gode beslutninger og bidra til at sensorer og våpensystemer kan utnyttes optimalt. 

Samtidig setter militær bruk av IKT høye krav til sikkerhet og effektivitet. Løsningene må kunne motstå elektronisk krigføring (EK), cyberangrep og feilsituasjoner. De må også kunne tilpasses ulik bruk under ulike forhold – for eksempel på kommandoplass, til fots, på kjøretøy, fartøy eller i fly. 

Vi skal med dette forskningsprosjektet bidra med råd og vurderinger, på overordnet nivå og ved konkrete materiellfremskaffelser. Slik skal vi være med å sikre at Forsvaret får IKT-løsninger som gjør dem i stand til å utveksle informasjon sikkert og effektivt – mellom egne enheter og med sivile og militære samarbeidspartnere. Denne informasjonsutvekslingen må dessuten kunne skje i alle typer situasjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Sentrale problemstillinger blir derfor løsningenes evne til å fungere på tvers av nasjoner, forsvarsgrener og kommandonivåer. De må kunne håndtere store datamengder, brukes i krevende omgivelser i nordområdene og motstå elektronisk krigføring. 

For å løse problemstillingene kreves dyp teknisk innsikt, kreativitet og kunnskap om Forsvarets organisasjon, utfordringer og utvikling. 

Vi studerer sammenhenger mellom organisasjon, prosess og IKT for å forbedre ulike ledelsesprosesser i Forsvaret, og undersøker hvordan Forsvaret kan utnytte den sivile teknologiutviklingen. Deler av arbeidet gjøres i samarbeid med allierte nasjoner og akademiske institusjoner. 
 

Relevante FFI-rapporter

Relevante vitenskapelige artikler