Personell og kompetanse

Hvordan skal vi bemanne Forsvaret i framtiden?

Forsvarssektorens behov for ulike typer personell og kompetanse endrer seg i tråd med den teknologiske utviklingen, og samfunnsutviklingen for øvrig. Forsvaret har da også gjort vesentlige endringer relatert til dette – med ny ordning for militært tilsatte, endringer i Forsvarets utdanningssystem og utviklingen av allmenn verneplikt og førstegangstjenesten. 

Vårt mål er å bidra til at forsvarsektorens forvaltning av personell og kompetanse gjennomføres på en kunnskapsbasert og kostnadseffektiv måte. I det ligger både å bidra til å gjennomføre vedtatte tiltak – og til ny utvikling. 

Forskningen vår er tverrfaglig og veksler mellom å bruke ulike kvantitative og kvalitative metoder. Eksempler er simuleringer av personellflyt, økonomiske analyser, spørreundersøkelser, statistiske analyser, intervjuer og feltarbeid. Resultatene våre formidles som presentasjoner,  FFI-publikasjoner, akademiske artikler og kronikker. 

Arbeidet vårt er i hovedsak finansiert av Forsvarsdepartementet, men det gjøres også egne studier spesifikke for den enkelte etat i sektoren. Vi har allerede bidratt til forskningsbaserte beslutningsgrunnlag til flere reformer og endringer, og vi vil fortsette å være en sentral støttespiller for både Forsvarsdepartementet og Forsvaret.
 

illustrasjonillustration
Tema

Forsvarsøkonomi

Forsvarsbudsjetta må nyttast mest mogleg effektivt.

Relevante rapporter og vitenskapelige artikler