Skip Navigation LinksHeimevernet-en-fleksibel-muskel

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Aktuelt / Heimevernet – en fleksibel muskel
Aktuelt

Soldater fra Heimevernet samarbeider med Politiet om å holde vakt utenfor Stortinget under en øvelse. Foto: Forsvaret.​

Heimevernet – en fleksibel muskel
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
29.08.2019
Linje
Heimevernet (HV) bør videreutvikles som en generell reservestyrke med evne til både forsvar av Norge og til å trygge samfunnet i fred, krise og krig.

​Første delrapport fra FFI-prosjektet Heimevernet mot 2030 er nå klar. Prosjektet ble startet opp i 2018 og har en varighet på tre år, og vil legge fram sin sluttrapport i 2021.
Her kan du lese mer om prosjektet Heimevernet mot 2030


FFI-rapport Heimevernet mot 2030: Framtidig rolle og oppgaver som vi publiserer i dag, er den første i en rekke av studier.


Denne første delrapporten skisserer en utviklingsretning mot framtidig rolle og oppgaver, mens testing av scenarioer, beregninger av behov, analyser av gap mellom dagens evne og framtidig behov og kostnadsberegninger vil komme i senere studier.


Omfattende første rapport

Siden denne rapporten skal inngå som et grunnlag for senere studier og være et grunnlag for offentlig debatt, er det et mål at den skal nå en større leserkrets enn den som allerede har god kjennskap til Heimevernet.


Rapporten er derfor omfattende, men også inndelt i klart adskilte deler, slik at det for eksempel går an å gå rett til analysen av trusler og mangler, eller til framtidig rolle og oppgaver.


To hovedproblemstillinger

De to problemstillingene denne studien tar sikte på å belyse er:

  1. Hva er de viktigste truslene Norge står overfor der Heimevernet kan tenkes å bidra, innenfor rammene av totalforsvaret?
  2. Hvilken rolle, og hvilke tilhørende oppgaver, bør Heimevernet ha i framtiden?


For å svare på disse problemstillingene har forfatterne benyttet et omfattende datagrunnlag bestående av tidligere litteratur og studier som berører samfunns- og statssikkerhet. I tillegg har de sett på Heimevernets historie for å forstå hvorfor Heimevernet ser ut som det gjør i dag, og de har gjennomført kvalitative intervjuer med 36 informanter i og utenfor Forsvaret.


De mest kompliserte oppgavene

Rapporten beskriver et hybrid angrep på Norge med påvirkningsoperasjoner, undergravingsvirksomhet og terrorisme som mest komplisert å oppdage og håndtere. HV kan bidra til forsvar mot slike irregulære trusler ved å skape bedre situasjonsforståelse og samvirke på tvers av sektorer og øke evnen til å motstå store angrep over tid.


Forfatterne av rapporten mener HV har potensial til å være en reservestyrke til støtte for både militær og sivil sektor som sømløst kan trekkes på i hele spekteret fra fred til krig og dermed redusere sårbarheten i de såkalte gråsonene. Fleksibel støtte, sivil-militært samvirke og lokal forankring trekkes fram som retningsgivende prinsipper for HV fram mot 2030.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt