Skip Navigation Linksdefault

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Strategiske analyser og fellessystemer / Globale trender
Forskningen

​Illustrasjonsfoto: Forsvaret.

Globale trender og militære operasjoner
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
11.01.2017
Linje
Det er først og fremst utviklingen i våre omgivelser som avgjør om Norge trenger et militært forsvar, hva vi trenger det til og hvor i verden det kan være mest aktuelt å bruke det. FFI forsker derfor på globale utviklingstrekk av relevans for Norge og det

​Det er umulig å forutsi hva som vil skje i framtiden, men et spekter av mulige utviklingsløp kan vi likevel identifisere. Det finnes også ulike grader av forhåndskunnskap og sannsynligheter som vi kan bruke til å si noe om ulike utviklingstrekk. Hensikten med framtidsstudier er nettopp å løfte blikket for å kunne skille langsiktige kontinuiteter fra kortvarige endringer, og tenke «utenfor boksen» rundt mindre sannsynlige, men potensielt avgjørende hendelser.


Prosjektet Globale trender og militære operasjoner identifiserer og analyserer globale utviklingstrekk av relevans for Forsvaret i et 15–25 års perspektiv. Hensikten er å styrke FFIs støtte til Forsvarsdepartementets langtidsplanlegging, arbeid med fagmilitære råd og langtidsplaner for Forsvaret, med et lengre tidsperspektiv og en annen tilnærming enn det som normalt legges til grunn.


Tilnærming

Prosjektets tilnærming er å se sannsynlige, tenkelige og nærmest utenkelige utviklingsløp i sammenheng (se figur). Det sannsynlige baserer seg på framskrivinger av dagens trender. Det tenkelige utgjør alternative retninger utviklingen kan ta. Det utenkelige er utviklinger som er vanskelige å forestille seg vil skje, uten at de er helt umulige. De hendelsene som ligger i gapet mellom det tradisjonelle, veloverveide og det utrolige, høyst spekulative, blir ofte neglisjert i forsvarsplanlegging generelt.

 

 

Forskningsområder

I tillegg til å studere utviklingen i Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske omgivelser, gjennomfører prosjektet en morfologisk analyse av hvilke typer operasjoner som kan bli aktuelt for Forsvaret i framtiden og trender innenfor hver av disse.


Til slutt forsker vi også på hvordan framtidsstudier for Forsvaret kan gjøres på en mest mulig forskningsbasert måte. Hvilke tidsperspektiver er relevante å studere? Hvordan kan det gjøres best mulig? Hvilke fallgruver bør vi unngå? Hva kjennetegner en god langtidsplanlegger?

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt