Noen viktige hendelser 2018

Her har vi samlet noen viktige hendelser som har skjedd i 2018

Besøk av justisminister Per-Willy Amundsen på Sagene brannstasjon i forbindelse med signering av beredskapsavtale med Forsvarets Forskningsinstitutt FFI om bistand til nødetatene ved ulykker med farlige stoffer (CBRNe).

Januar

FFI ble nasjonalt beredskapslaboratorium for analyse av CBRN – kjemiske, biologiske, radioaktive og kjernefysiske prøver. Laboratoriet har døgnbemannet vakttelefon, har fått over 50 henvendelser og har deltatt på tre øvelser i 201

FFI fikk tildelt 7,7 millioner kroner fra EUs forskningsprogram Horisont 2020 for å forske på samfunnssikkerhet. Prosjektene skal bidra til smartere grensekontroll, mer kunnskap om eksplosiver og nye metoder for å oppdage farlige stoffer.

Mars

Testprogrammet for Joint Strike Missile (JMS) ble avsluttet med en vellykket test. FFI hadde ansvaret for flyintegrasjon og instrumentering av testområdet.

Reagerer kvinner annerledes enn menn på soldatlivets ekstreme belastninger? Det var tema for FFI-forum «Hvor mye tåler Ola og Kari soldat» 20. mars? I mai den siste av tre planlagte studier i prosjektet allmenn verneplikt gjennomført. Foreløpige funn tyder på at eksplosiv styrke påvirkes mest, og at dette reduseres mer hos menn enn hos kvinner

Sjøforsvaret kjøpte inn fire nye HUGIN autonome undervannsfarkoster, som FFI har vært med på å utvikle. HUGIN ble i 2018 også brukt i søket etter det savnede passasjerflyet MH370, og til å finne den savnede argentinske ubåten ARA San Juan på 800-meters dyp.

Mai

FFI arrangerte fagseminar om «Virtualisering i nettverksdomenet». Dette gjør det mulig å bygge mer fleksible og biligere IKT-løsninger enn tidligere.

FFI-forum i mai handlet om Totalforsvaret. Hva innebærer det å forsvare landet? Det var hovedspørsmålet FFIs forskere besvarte. Se videokast fra FFI-forum.

Juni

FFI var vertskap for et NATO-eksperiment som testet felles protokoll for kontroll av ubemannede kjøretøyer. Det gjør at operatører med forskjellige plattformer kan kontrollere hverandres kjøretøyer.
Forskningsrådet og FFI arrangerte en workshop omdumpet ammunisjon, for å identifisere kunnskapshull og mulige løsninger. I 2018 lanserte vi også en app for rapportering

Juli

FFI og U.S Naval Research Laboratory har utviklet et operativt verktøy for å beregne spredning av farlige stoffer i Oslo. Verktøyet er installert for bruk i 110-sentralen og skal testes av Oslo brann- og redningsvesen.

August

Samferdselsministeren besøkte FFI i Horten for å lære mer om hvordan maritim sektor kan dra nytte av autonome farkoster på sjøen.

September

Rimfax – en radar for å se ned i bakken på Mars – ble ferdigstilt og overlevert Jet Propulsion Laboratory på oppdrag for NASA. Oppskytning er planlagt i 2020.
Hvordan utøves forebygging av radikalisering i praksis, og hvordan oppleves det av dem som er i målgruppen? Dette far temaet for Forskningsrådets prosjekt Radiskan, som ble ledet av FFI. Arbeidet ble presentert i en utgave av VITEN og i et FFI-forum i september.
FFI fikk i oppdrag å vurdere ulike konseptuelle retninger for forsvaret. Hensikten var å synliggjøre regjeringens muligheter til å videreutvikle forsvaret.

Oktober

Trident juncture. FFI demonstrerte et baseforsvarskonsept der autonomi og sensorteknologi reduserer behovet for vaktsoldater. Natos øverste politiske og militære ledelse besøkte demonstrasjonen. FFI deltok med støtte til flere deler av øvelsen og analyse i etterkant.

Innovasjon i forsvarssektoren. FFI utarbeidet i 2018 en rapport om hvordan trekantmodellen kan videreutvikles. Dette ble blant annet presentert på et seminar for høynivågruppen, INFO/ERFA-konferansen, da assisterende forsvarssjef i USA besøkte Forsvarets operative hovedkvarter i august og i et eget FFI-forum i oktober.

TERRA-konferansen. Forskere, analytikere, politikere, byråkrater og offiserer fra en lang rekke land diskuterte mulige utviklinger for den internasjonale jihadismebevegelsen i kjølvannet av IS-kalifatets fall i Oslo 18-19. oktober.  Dette var også temaet for et FFI-forum i desember.

November

Forsvarsministeren og Utenriks- og forsvarskomiteen besøkte FFI for å høre om hvordan analyser av kritiske faser i militære operasjoner avslører styrker og svakheter i operasjonskonsepter. Slike arbeider danner blant annet grunnlaget for hvilke materiellinvesteringer FFI mener Forsvaret bør gjøre.

Desember

Pentagon, FFI og Sjøforsvaret ble enige om å starte et felles forskningsprosjekt om overvåking under vann. Prosjektet skal finne nye løsninger på kjente problemer.