FFIs samfunnssikkerhetsstrategi

Dette er en kortversjon av FFIs strategi for samfunnssikkerhet. FFI skal bidra til nasjonal samfunnssikkerhet i hele krisespekteret gjennom forskning og kunnskapsutvikling.

FFI har som forsvarssektorens primære forskningsinstitusjon et særskilt ansvar for å forvalte informasjon som kan ha betydning for rikets sikkerhet. Dette gir unik tilgang til informasjon som er nødvendig for å forstå trusler og egnede mottiltak og for å håndtere informasjon på nødvendig nivå.

Risiko- og trusselbilde i endring

Det sikkerhetspolitiske bildet er i rask endring og det er derfor utfordrende å forutse utviklingen og iverksette riktige tiltak. Hybrid krigføring bidrar til at skillet mellom krig og opprør viskes ut.

I tillegg bidrar større fagkunnskap, økt finansiering gjennom organisert kriminalitet og den globale teknologiutvikling til at muligheten for å gjennomføre tilsiktede hendelser og terrorisme økes. Tette bånd mellom ekstremistmiljøene og erfaringer hjemvendte fremmedkrigere tar med seg fra krigsområder kan medføre at et nærmere samarbeid mellom politi og Forsvaret tvinges fram.

Hva er samfunnssikkerhet?

Samfunnssikkerhet er vern av samfunnet mot hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et utslag av tekniske eller menneskelige feil eller av bevisste handlinger.

Statssikkerhet, eller «rikets sikkerhet», er normalt ikke en del av samfunnssikkerhet. Statssikkerhet omhandler det som tradisjonelt betegnes som forsvars- og sikkerhetspolitikk og berører hovedsakelig den øvre delen av krisespekteret. Det er likevel gråsoner og sammenfallende interesser mellom samfunnssikkerhet og statssikkerhet.

Andre utfordringer er klimaendringer, befolkningsvekst, demografi, migrasjon, mat- og miljøsikkerhet, utviklingen i nordområdene, maritim sikkerhet, hendelser med kjemiske-, biologiske-, radiologiske-, nukleære trusler, og eksplosiver (CBRNE), pandemier, samt det digitale rom. Noen av disse kan være verktøy for å gjennomføre ulovlige eller sikkerhetstruende handlinger.

Samfunns- og teknologiutviklingen medfører at tverrsektorielle avhengigheter øker og blir mer komplekse. Dette påvirker sårbarheten i samfunnet. Samfunnet står i dag overfor et mer sammensatt og bredt risiko- og trusselbilde enn tidligere. De forandrende utviklingstrekkene medfører at forutsetningene for å utvikle en god samfunns- og statssikkerhet endres.

Totalforsvarskonseptet

Gjennom totalforsvarskonseptet legges det opp til at samfunnets samlede ressurser, både sivile og militære, nyttes på en best mulig måte ved kriser i fred, sikkerhetspolitisk krise og krig. Dette innebærer gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn gjennom forebygging, beredskapsplanlegging, krisehåndtering og konsekvenshåndtering.

Bruken av hybridkrigføring er blitt et virkemiddel som utfordrer grensen mellom det sivile og militære i mye større grad enn tidligere. Fundamentet for et velfungerende totalforsvar er en god nasjonal samfunnssikkerhets- og beredskapskjede.

Strategiens mål og virkemidler

FFI har som mål å utøve relevant og god forskning og kunnskapsutvikling for å utvikle en god nasjonal samfunnssikkerhet og statssikkerhet. Instituttet gir råd og anbefalinger til myndigheter og aktører innen militær og sivilt beredskap.

 • FFI vil benytte sin forskningsmodell som er basert på et tett og langsiktig samspill mellom forvaltning og forskning for å understøtte (politiske) beslutninger og organisering av forvaltningen.
 • FFI vil gjennom sine relasjoner til Forvarets sikkerhetsindustri (FSi), søke å videreutvikle samarbeidsprosjekter mellom industrien og FFI innen området samfunnssikkerhet.

FFI har arbeidet med problemstillinger tilknyttet beskyttelse av samfunnet (BAS) i mer enn 20 år. BAS-prosjektseriens langsiktige mål er å bidra til et gjennomarbeidet konsept for beskyttelse av befolkningen og samfunnet, støtte opp under prioriteringer av beskyttelsestiltak, beredskapsplanlegging og krisehåndtering på tvers av sektorer, på lokalt, regionalt og sentralt nivå.

 • FFI vil fortsette å videreutvikle og etablere BAS som et «nav» i samfunnssikkerhetsforskningen ved instituttet og tilknytte nødvendig kompetanse fra ulike fag/teknologiske miljøer ved instituttet.
 • FFI vil fortsette å styrke formidlingen av resultatene fra BAS og annen FoU-virksomhet til nasjonale og internasjonale aktører som er involvert i beredskap slik at resultatene kommer flere til gode.
 • FFI har opparbeidet god kompetanse innen samfunnssikkerhetsforskning, dette inkluderer bl.a.:
  • Cyber/IKT
  • Terrorisme og mottiltak
  • CBRNE
  • Kommunikasjon
  • Miljøsikkerhet
  • Ubemannede systemer og autonomi
  • Sensorteknologi
  • Ballistisk beskyttelse
  • Krisehåndtering, øvelser og erfaringslæring
  • Strategisk planlegging og langtidsplanlegging
  • Modellering og simulering
  • Romvirksomhet
  • Maritim sikkerhet
 • FFI vil fortsette satsingen på deltakelse i EUs forskningsprogrammer, herunder også innen EU H2020 Secure Socities-programmet.

Samfunnssikkerhetsforskningen i Norge i dag er i sterk vekst ved en rekke universiteter, høgskoler, institutter og private aktører, i tillegg til myndigheter og offentlige etater med ansvar innen samfunnssikkerhet.

 • FFI vil videreutvikle og søke samarbeid med myndigheter og etater med ansvar innen samfunnssikkerhet i tillegg til universiteter, høgskoler og institutter og andre relevante aktører.
 • FFI vil etablere strategisk samarbeid med utvalgte aktører innen samfunnssikkerhet.
 • FFI vil satse innen områder der instituttet allerede har god og anerkjent kompetanse eller har gode forutsetninger for å utvikle kompetanse innen samfunnssikkerhet.
 • FFI vil arbeide for å ha en sentral rolle innen samfunnssikkerhetsforskningen nasjonalt.
 • FFI vil videreutvikle instituttets internasjonale samarbeid innen samfunnssikkerhet.
 • FFI vil være en brobygger mellom militære og sivile beredskapsaktører.
 • FFI vil arbeide for å fremme anvendelse av teknologiske løsninger innen samfunnssikkerhet.
 • FFI vil ha brukerens behov i fokus.

Den globale endringen i samfunnet har konsekvenser for innretning av Forsvaret. Dette påvirker FFIs arbeid for forsvarssektoren. FFI vil kontinuerlig søke å ta videre forskningens resultater og opparbeidet kompetanse slik at instituttet til enhver tid utøver nødvendig kunnskapsutvikling for å fremme anbefalinger og råd, og håndtere komplekse problemstillinger innen samfunnssikkerhet og statssikkerhet.

Kjeller, 16. mars 2016

John-Mikal Størdal, administrerende direktør, FFI

Relatert innhold

Artikler, nyheter og kronikker om samfunnssikkerhet.

Soldater fra Forsvarets sanitet bærer en skadet soldat inn i syketransport under øvelse på Rena.
Illustrasjon av et SARS-CoV-2 virus som binder seg til ACE2 reseptorer på en celle i menneskekroppen. Dette er første stadium i en Covid-19 infeksjon.
Pressebilde av Janet Blatny. Foto
Oslo 20180621.
Mange folk som går på Karl Johan.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
ministerbesøk på FF1. Foto
North Korea's leader Kim Jong Un is seen as the newly developed intercontinental ballistic rocket Hwasong-15's test was successfully launched, in this undated photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang November 30, 2017. REUTERS/KCNA ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. SOUTH KOREA OUT. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS   TPX IMAGES OF THE DAY
Spesialtrent hund, klar til å lete etter spregstoff på byggeplass