Arbeidsmiljø og helse blant orkestermusikere – sammenligning med den generelle befolkningen

FFI-Rapport 2024

Om publikasjonen

Rapportnummer

24/00225

ISBN

978-82-464-3517-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.1 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Bjørn Hilt Frank Brundtland Steder

I FFI rapport 21/00854 «Arbeidsmiljø og helseprofil hos musikere – en spørreundersøkelse blant profesjonelle militære og sivile musikkorkestre i Norge» ble det anbefalt å sammenligne resultatene med tilsvarende data fra den generelle befolkningen/arbeidsstyrken. Denne rapporten identifiserer og diskuterer forskjeller i arbeidsmiljø-, helse- og livsstilsforhold mellom orkestermusikere og den øvrige befolkningen (levekårsundersøkelsen).

Rapporten inneholder er en deskriptiv tverrsnittsundersøkelse av arbeidsmiljø-, helse- og livsstilsforhold hos 482 sivile orkestermusikere og 111 militære orkestermusikere sammenlignet med den arbeidende befolkningen i Norge. Sammenligningen er basert på svarene fra en elektronisk spørreskjemaundersøkelse med spørsmål om psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold, psykiske helse, muskel- og skjelettplager, generell helse og tilfredshet med livet, bruk av helsetjenester og legemidler, hørsel og øresus, mestring og kontroll, trening/ mosjon og alkohol, røyk og snus.

Undesøkelsen viser at psykososiale miljøet, yrkesstress og arbeidsforhold blant musikere er mer krevende enn i de fleste andre yrker. Det viktigste funnet er at musikerne har en statistisk signifikant dårligere psykososial arbeidsmiljøindeks enn resten av befolkningen. Når vi sammen-ligner sivile musikere med befolkningen ellers, har de langt høyere forekomst av psykiske plager. I tillegg er de noe mer plaget med smerter i nakke, skuldre og øvre rygg enn befolkningen ellers. Vi finner også at musikerne har mer arbeidsrelaterte plager med hørsel og øresus. Selv om musikerne har mer av både psykiske og fysiske plager, finner vi at musikerne stort sett er fornøyde med egen helse og med livet generelt. Sivile orkestermusikere bruker noe mer helsetjenester og også i noe større grad mer medikamenter. Vi finner også at de sivile orkestermusikere drikker mer alkohol enn andre.

Først og fremst søker rapporten å kommunisere de overordnede resultatene til tema-interessenter, det vil si ledere, arbeidsgivere og tillitsvalgte innenfor musikkyrket (militært og sivilt) samt beslutningstagere innen Forsvarets organisasjonsutvikling. Deretter søker rapporten å legge til rette for en best mulig oppfølgning av orkestermusikere som erfarer flere arbeidsrelaterte skader enn befolkningen ellers.

Undersøkelsen av musikerne ble gjort tidlig i koronapandemien, og dette kan til en viss grad ha påvirket resultatene. Det var også noe tidsforskjell mellom datainnhentingen fra befolkningen ellers og musikerne. Vi konkluderer likevel med at musikerne har en del psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøutfordringer, at de har mer psykiske plager og mer muskel- og skjelettplager, og at de er mer plaget med arbeidsrelatert hørselsnedsettelse og øresus enn resten av befolkningen.

Nylig publisert