Får sårbare grupper hjelpen de trenger ved CBRN-hendelser?

Fakta 2023

Om publikasjonen

Format

PDF-dokument

Størrelse

856.7 KB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Noen mennesker er spesielt sårbare ved kjemikalieulykker, branner og andre katastrofer. Likevel vet vi lite om hvilke behov de har, og disse gruppene er sjelden inkludert i planlegging og øvelser. Kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære trusselstoffer (CBRN) kan slippes ut som følge av uhell. Det kan også være villede handlinger, i form av terrorisme eller krigføring. Gjennom det europeiske prosjektetProactive jobber FFI med å forbedre samfunnets beredskap mot CBRN-hendelser. Det skjer ved å styrke nødetatenes evne til å håndtere folkemengder med ulik kulturell bakgrunn, og med sårbare grupper som funksjonshemmede, barn og eldre. Proactives tilnærming er å lytte til både nødetater og interesseorganisasjoner for sårbare grupper i Europa. Målet er å utarbeide anbefalinger i samsvar med begge gruppenes tilbakemeldinger.

Nylig publisert