FFIs støtte til sivile helsemyndigheter under koronapandemien - kvalitetskontroll av smittevernutstyr

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00689

ISBN

978-82-464-3338-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

1 MB

Last ned publikasjonen
Janet Martha Blatny Hanne Breivik Marius Dybwad Julie Celine Bergaust
Rapporten beskriver hvordan Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) støttet norske helsemyndigheter under koronapandemien i 2020–2021 og instituttets evne og kapasitet til å håndtere en tilsvarende fremtidig krise. 30. januar 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) at utbruddet av koronaviruset var en global folkehelsekrise. Siden da har regjeringen og myndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å begrense spredningen av viruset. Koronapandemien har utfordret norsk beredskap og eksponert områder som må vurderes i utviklingen av fremtidig norsk beredskap. Kort tid etter utbruddet ga Forsvarsdepartementet (FD) tre prioriteringer for forsvarssektorens virksomhet under pandemien: i) opprettholde skarpe oppdrag, operativ evne og beredskap nasjonalt og sammen med allierte, ii) redusere smittefare i sektorens etater og dermed også bidra til å redusere risiko for smitte i samfunnet generelt, i tillegg til å ta vare på syke personer i etatene, og iii) støtte sivile myndigheter etter anmodning. FFI har fulgt opp FDs prioriteringer, inkludert forskning og utvikling (FoU) for sivile helsemyndigheter etter anmodning. FFI utvikler kontinuerlig forskningsbasert kompetanse først og fremst for å støtte Forsvarets behov. Med dette utgangspunktet har FFI tilpasset eksisterende utstyr og prosedyrer for å støtte helsesektorens behov for kvalitetskontroll av smittevernutstyr. I tillegg har FFI bidratt med rådgivning om smittevern og materiell, testet prøvetakingsutstyr, utredet en nasjonal kapasitet for dekontaminering og støttet norsk industri i utvikling av smittevernutstyr. FFIs støtte til helsemyndighetene har også bidratt til at forsvarssektoren innenfor rammen av totalforsvaret har forsterket sin rolle som kunnskapsleverandør for beredskapstiltak og som aktiv beredskapsaktør i håndtering av koronapandemien. Rapporten oppsummerer opparbeidet kunnskap og kapasitet som ble utviklet og etablert ved FFI under håndteringen av koronapandemien. Rapporten belyser noen områder der FFI kan bidra til å styrke videreutviklingen av norsk beredskap mot tilsvarende fremtidige kriser og i rammen av totalforsvaret.

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00689

ISBN

978-82-464-3338-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

1 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert