"Hos oss sitter kulturen i hjertet" - en antropologisk studie av kultur i Marinejegerkommandoen

FFI-Rapport 2012

Om publikasjonen

Rapportnummer

2012/00516

ISBN

9788246420530

Format

PDF-dokument

Størrelse

4 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Tone Danielsen
Denne rapporten beskriver og diskuterer den viktigste faktoren i spesialoperasjoner: personellet. Dette er en antropologisk studie av kulturen i Marinejegerkommandoen (MJK). Med kultur mener vi her hvordan de tenker, handler og kommuniserer qua marinejegere. Studien bygger på halvannet års feltarbeid med deltakende observasjon. Rapporten beskriver ganske ulike tema, men det er nettopp gjennom helheten vi kan forstå kulturell kompleksitet. Det vil være sider ved marinejegerkulturen som de som har jobbet i eller med Forsvaret vil kjenne igjen. Det er noe grunnleggende som er likt i krigerkulturer. Drill og militær ferdighetstrening, sterkt samhold og harde overgangsritualer finner vi i alle militære styrker. Andre dimensjoner ved kulturen vil være mer gjenkjennelig for de som har jobbet med spesialoperasjoner. Spesialstyrker går gjennom en lang og hard seleksjonsperiode og de selekteres etter litt andre kriterier enn konvensjonelle styrker. Kulturelt er spesialstyrkene mer egalitære og ledelse utøves på en annen måte i spesialoperasjonen enn det som er vanlig i svært hierarkiske organisasjoner. I MJK dyrker de frem annerledestenking, kreativitet og fleksibilitet. I spesialoperasjoner er mennesket den viktigste faktoren – ikke utstyr og teknologi. Fordi operatørene ofte jobber i små team, langt fra hovedkvarter og sjefer, må de ha kalibrert det indre kompasset. Gode holdninger og faglig kompetanse er selve fundamentet for å drive spesialoperasjoner. Derfor tar det tid å selektere og utdanne marinejegere. MJK bygger på gjensidig tillit og respekt mellom de ulike nivåene i organisasjonen. Som i alle militære avdelinger har de formell saksbehandling, men i MJK har de Matrosråd; en institusjonalisert måte å ta beslutninger gjennom diskusjoner, komme opp med kreative innspill og defuse konflikter. Krig er kaotisk og setter militært personell under høyt press. I MJK har de taktskifter; de kobler på, og kan også kontrollert koble av igjen. Dette er nyttig for den enkelte i hverdagen, men det har fremfor alt en viktig operativ effekt. Kombinasjonen av disse faktorene blir Marinejegerkommandoen, det som er genuint marinejegersk. De har et mindset som er annerledes enn konvensjonelle avdelinger og ferdigheter som gjør dem egnet til å gjennomføre militære oppdrag med høy risiko – og dette oppnår de gjennom målbevisst hard trening og akademisk operativt rettet utdanning. Veien ble målet for MJK under denne studien. Antropologens jobb er å speile kulturelle fenomener og dimensjoner slik de fremstår. Dette prosjektet ga MJK et nytt blikk på sine egne praksiser, og de tilegnet seg et mer presist begrepsapparat til å tenke og kommunisere om kultur. Grundige etnografiske beskrivelser og diskusjoner om hva de gjør, hvorfor og hvordan, er et bidrag til vår vitenskapelige kunnskap og innsikt om norsk krigerkultur. Dette kan kanskje åpne for nye studier og diskusjoner om kultur også utenfor Marinejegerkommandoen.

Nylig publisert