Hvordan kan Forsvaret kutte utslipp av drivhusgasser? – en funksjonell studie

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/01488

ISBN

978-82-464-3369-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

3.1 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Brynjar Arnfinnsson Simen Kirkhorn

Forsvarets aktivitet medfører en rekke negative påvirkninger på miljøet. Gitt Forsvarets oppgaver er en viss negativ miljøpåvirkning uunngåelig. Forsvaret legger imidlertid en betydelig innsats i å overvåke ulike former for negativ miljøpåvirkning. Utslipp av drivhusgasser fra militær sektor har fått økt oppmerksomhet internasjonalt og nasjonalt, og Forsvarsdepartementet (FD) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å studere mulighetsrommet for klimatiltak i Forsvaret.

Målet med denne rapporten er å synliggjøre mulighetene for å kutte utslipp av drivhusgasser fra Forsvaret, innenfor rammene satt av operative hensyn og krav. Rapporten er imidlertid ikke en fullstendig liste over mulige klima- og miljøtiltak i Forsvaret eller sektoren som helhet. Vi har prioritert å dekke områder som er lite studert fra før. Vi har også vurdert klimaeffekten av et alternativt konsept for maritim krigføring. Dette alternative konseptet er først og fremst et tiltak for å øke den operative evnen og skal ikke forstås som et klimatiltak, men vi ønsker å synlig-gjøre klimaeffekten av slike beslutninger og hvordan teknologi kan brukes til å oppnå mer klimaeffektive løsninger i forsvarssektoren.

For å kunne vurdere effekten av klimatiltak er det modellert en referansebane for framtidige utslipp av drivhusgasser fra Forsvaret. Følgende tiltak er modellert kvantitativt: Innblanding av avansert biodrivstoff, batterihybridisering av fartøyer, energieffektivisering av fartøyer, økt bruk av simulator, alternativ erstatning for fartøy i Nornen-klassen, nytt konsept for maritim krigføring og LNG (liquefied natural gas) på nye kystvaktfartøy. De ulike tiltakene er vurdert og modellert med hensyn på potensialet for utslippsreduksjon og kostnader. Innblanding av avansert bio-drivstoff vil medføre økte kostnader for Forsvaret. Alle de andre tiltakene har potensiale til å redusere kostnader totalt sett, men for noen av tiltakene må kostnadene vurderes nærmere.

Til sammen har de modellerte tiltakene potensiale til å redusere utslippene med 15–30 prosent sammenlignet med referansebanen, med et middelestimat på ca. 22 prosent. I tillegg er en rekke øvrige tiltak diskutert og presentert. Disse tiltakene er like viktige som tiltakene som er modellert kvantitativt, men effekten er vanskelig å kvantifisere, samtidig som temaene i disse tiltakene i større grad er omtalt i sivil sammenheng. Disse tiltakene er integrert miljøstyring, grønne anskaffelser, redusert matsvinn, klimavennlig matvalg og redusert reisevirksomhet/ flyreiser.

Forsvarets materiell har lang levetid. Valg av løsninger med store utslipp vil binde sektoren til både høye kostnader og utslipp i lang tid framover. Av hensyn til både utslippene og kostnadene anbefales det derfor at framskriving av framtidige utslipp får en større rolle i investeringsbeslutninger og LTP-prosessen.

Nylig publisert