Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret - resultater fra MOST-undersøkelsen 2020

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00414

ISBN

978-82-464-3330-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.4 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Kari Fasting Petter Kristian Køber Kari Røren Strand

Høsten 2020 gjennomførte Forsvaret en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST). Den gikk ut til alle ansatte i Forsvaret og menige som hadde tjenestegjort i minst seks måneder. Hensikten med undersøkelsen er å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til et mer målrettet arbeid med å bekjempe mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret.

På oppdrag fra Forsvaret har FFI analysert svarene fra undersøkelsen gjennomført i 2020. Den hadde 10 118 respondenter og en svarprosent på 54. Undersøkelsen inneholdt to spørsmålsbatterier, utviklet av FFI og professor emerita Kari Fasting, som kartlegger omfang og type mobbing og seksuell trakassering. I tillegg ble det spurt om hvem som utøver mobbing og seksuell trakassering, hvor og når det forekommer samt kjennskap til og erfaringer med varslingssystemet. I denne rapporten presenterer vi analysene av denne spørreundersøkelsen.

Vi finner at 11 % av respondentene har opplevd en eller annen form for mobbing siste seks måneder, og at kvinner og de yngste aldersgruppene opplever mest mobbing. Ulike personellgrupper rapporterer også ulik forekomst av mobbing: kvinnelige menige og lærlinger opplever mest mobbing (30 %) og mannlige offiserer minst (6 %). Personrelatert mobbing, utestenging og arbeidsrelatert mobbing er de formene for mobbing som flest opplever, mens få har vært utsatt for truende eller skremmende adferd eller fysisk mobbing. Personrelatert mobbing er den vanligste formen for mobbing blant menige/studenter, spesialister og de under 30 år, uavhengig av kjønn. Blant offiserer, sivilt ansatte og blant dem over 40 år er utestenging den vanligste formen for mobbing.

Av respondentene svarte 22 % at de har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering minimum én eller to ganger i løpet av det siste året. Kvinner opplever betydelig mer enn menn, og dette gjelder i alle personellgrupper. I tillegg er alder en sentral faktor, de yngste opplever mer enn de eldste. Hele 63 % av kvinner under 30 år har opplevd seksuell trakassering. Kvinnelige elever og studenter er den personellgruppen som har opplevd mest (73 %), og sivilt ansatte menn minst (7 %). Kjønnstrakassering er den vanligste formen for seksuell trakassering, etterfulgt av uønsket seksuell oppmerksomhet og bruk av seksuelle huskeregler. Seksuelt press og seksuelle overgrep forekommer sjeldnere. Kvinner opplever langt mer kjønnstrakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet enn menn, uavhengig av hvilken personellgruppe de tilhører.

Over halvparten av dem som utsettes for mobbing og flertallet av dem som utsettes for seksuell trakassering, varsler ikke. Både kvinner og menn oppgir at de ikke opplevde handlingene som alvorlige nok, de tror ikke at et varsel vil føre til endring, eller de er redde for konsekvensene. De fleste varsler til sin nærmeste leder og/eller kollega/medsoldat. Det er flere som lar være å varsle om seksuell trakassering enn om mobbing.

Omfanget av både mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret har gått ned fra 2018, da forrige undersøkelse ble gjennomført. Imidlertid er nedgangen i seksuell trakassering minst blant yngre kvinner, hvor problemet også er størst. Om nedgangen er varig eller knyttet til den spesielle situasjonen i 2020, vil den neste MOST-undersøkelsen kunne gi et bedre svar på.

Nylig publisert