Strategisk samarbeid i Forsvarsmateriell – hva kreves for å lykkes?

FFI-Rapport 2024

Om publikasjonen

Rapportnummer

24/00169

ISBN

978-82-464-3520-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.7 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Anders Aulie Olgar Breivik Pedersen

Strategisk samarbeid har fått stor oppmerksomhet i løpet av de siste langtidsplanperiodene. I inneværende langtidsplan heter det at Forsvarsmateriell (FMA) skal intensivere arbeidet med strategisk samarbeid med forsvarsindustri, internasjonale partnere, andre statlige virksomheter og øvrig næringsliv. Ifølge Meld. St. 17 (2020–2021) skal strategisk samarbeid med eksterne aktører bidra til at FMA kan utnytte tilgjengelige ressurser bedre og mer fleksibelt og legge til rette for raskere implementering av nye teknologiske muligheter. Gjennom å inngå strategisk samarbeid med eksterne aktører skal FMA oppnå stordriftsfordeler ved å utnytte ressurser, kompetanse og kapasiteter, slik at de kan fokusere på kjerneoppgavene sine. Selv om gevinstene av strategisk samarbeid er betydelige, peker både forskere og praktikere på at vellykkede samarbeid er svært utfordrende å lykkes med.

FMA har gitt FFI i oppdrag å vurdere om FMA er innrettet slik at de kan lykkes med strategiske samarbeid. I denne rapporten har vi utarbeidet en metode for å gjøre den vurderingen basert på funn fra litteraturen og innspill fra interessenter i FMA.

For å etablere en metode for å evaluere dette utarbeidet vi først en typologi for strategisk samarbeid. Vi klassifiserer eksterne relasjoner som horisontale relasjoner (kjøper–kjøperforhold) og vertikale relasjoner (kunde–leverandørforhold). Videre klassifiserer vi relasjoner på et spektrum som strekker seg fra transaksjonsbaserte til samarbeidsbaserte relasjoner basert de fem kjennetegnene tidshorisont, interaksjonshyppighet, omfang, produkt- og markedskarakteristikker og strategisk viktighet. Til slutt presenterer vi to definisjoner, én for horisontale og én for vertikale strategiske samarbeid.

Hoveddelen av rapporten er et rammeverk for å evaluere strategisk samarbeid. Rammeverket definerer de tre egenskapene som er avgjørende for vellykkede strategiske samarbeid: tillit, koordinasjon og gjensidig avhengighet. Vi har identifisert tolv forutsetninger som bør ligge til grunn for å oppnå disse egenskapene. I en evaluering av strategisk samarbeid skal disse tolv forutsetningene undersøkes, sammen med hvordan oppfyllelsen av dem muliggjør vellykkede strategiske samarbeid.

I rapporten presenterer vi fire anbefalinger. For det første bør FMA bruke innholdet i rammeverket i et eventuelt arbeid med å endre og tilpasse organisasjonen for å utnytte strategiske samarbeid. For det andre anbefaler vi at FMA omforenes om begrepsbruk og at det kommuniseres en felles forståelse av begrepet «strategisk samarbeid» ut i organisasjonen. For det tredje anbefaler vi at FMA opparbeider seg institusjonell kompetanse om strategisk samarbeid basert på læring og erfaringer fra tidligere eller pågående strategiske samarbeid. Til slutt anbefaler vi at rammeverket som ble presentert i rapporten anvendes i en casestudie av et strategisk samarbeid i FMA, slik at vi kan høste erfaringer og gi anbefalinger om konkrete tiltak for å forbedre FMAs innretning for strategiske samarbeid.

Nylig publisert