test

Skip Navigation LinksForedrag

Bilde fra FFI-Seminar om terrorisme høsten 2011
Panelet under FFI-seminar med temaet "Terrornettverk i dag" i november 2012. FFI-forskerne Jacob Ravndal, Petter Nesser, Anne Stenersen og Brynjar Lia.
Forskningsformidling og undervisning
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
FFI driver målrettet forskningsformidling via ulike typer publiseringer og foredrag. FFIs forskere er også engasjerte som forelesere, lærere, sensorer eller veiledere ved en rekke universiteter og høgskoler i inn- og utland og alle av Forsvarets skoler på høgskolenivå.
FFIs forskere publiserer forskningen og kunnskapen både nasjonalt og internasjonalt, og utnytter alle relevante tilgjengelige kanaler. Forskningsformidlingen er rettet mot mottakerens behov og forutsetninger, slik at forskningsresultatene tas i bruk og kommer til nytte.
To av FFIs kommunikasjonsmål er blant annet å synliggjøre virksomheten og i større grad og bygge opp forskningsforståelse hos Forsvaret, politikere og embetsverk.

Publisering
I løpet av året er det i alt utgitt 358 FFI-rapporter, -notater og -reiserapporter. Alle FFIs ugraderte rapporter produsert etter 2000 er tilgjengelige via FFIs nettsider. I tillegg ble det publisert 193 artikler i eksterne publikasjoner, 78 færre enn i 2011. 62 av artiklene ble publisert i vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering, åtte færre enn året før. Det er publisert fire FFI-FOKUS, FFIs forskningsfaglige publikasjon rettet mot allmennheten.
 
Publiseringspriser
Forskning uten formidling har liten verdi. Derfor deler FFI ut kommunikasjonspriser hvert år for å stimulere til god formidling av forskningsresultatene.
 
I 2012 ble det delt ut priser i fem klasser:
Prisen for beste FFI-rapport gikk til Una Hakvåg, Kjetil Hove og Cecilie Sendstad for rapporten «Skremmende tall? – realismen i det russiske våpenprogrammet GPV-2020».
 
Prisen for beste fagpublikasjon gikk til Øystein Farsund, Gunnar Rustad og Gunnar Skogan for artikkelen «Standoff detection of biological agents using laser induced fluorescence – a comparison of 294 nm and 355 nm excitation wavelengths», som er publisert i Optical Society of America.
 
Prisen for beste publikasjon rettet mot allmennheten gikk til Truls Tønnesen for kronikken “Upopulære ekstremister i Syria”, publisert på NRKs nettdebattside Ytring.
 
Prisen i åpen klasse ble delt. Knut Eldhuset og Dan Johan Weydahl fikk prisen for arbeidet med å lage en mal for faktaark i sammenheng med en Nato-gruppe (NATO RTO SET-245) og for deres eget faktaark «Sub-meter Georeferencing of Satellite SAR Images».
Det andre bidraget som deler prisen i denne klasser er Terra-miljøet, for FFI-seminaret
Jihad og anti-jihad: Transnasjonale terrornettverk i endring? Som ble holdt i Oslo Militære Samfund 20. november.
 
Prisen «Årets forskningsformidler» gikk til Tone Danielsen for sin evne til å formidle forskningsbasert innsikt fra et tradisjonelt lukket miljø: Forsvarets spesialstyrker. Danielsen har opparbeidet seg betydelig kompetanse og har vært en fremragende ambassadør for FFI i en av Forsvarets viktigste avdelinger.

Foredrag
Omfanget av antall foredrag er derimot fortsatt relativt høyt etter flere år med oppadgående trend. I 2012 har 237 av instituttets medarbeidere holdt i alt 598 foredrag og presentasjoner i militære og sivile faglige fora i inn- og utland. Dette er 16 færre foredrag enn i 2011. Antall inviterte foredrag og foredrag på konferanser med bedømmelseskomité er 75, en reduksjon på 16.

Det er arrangert fire FFI-FORUM (typisk 2 timer) og tre FFI-Seminar (hel dag), FFIs forskningsfaglige debattforum rettet mot offentligheten. Målet er seks i året.

Medieoppslag
I FFIs mediepolitikk heter det blant annet at instituttet skal ha en aktiv mediekontakt og at instituttets forskere skal delta i samfunnsdebatten innenfor områder der instituttet har kompetanse og bidra med forskningsbaserte analyser og fakta.

FFI har som mål å synliggjøre kompetansen ved minst femti månedlige referanser i sentrale nasjonale og internasjonale nyhetsmedier og relevante forskningstidsskrifter. Oppslag i nyhetsmedier, norske og utenlandske, Nyhetsmedier norske og utenlandske.
 
Tjenesteleverandør fram til våren 2012 har vært InterMedium. All registrering i 2012 er gjort av Retriever: 2012: 2174, 2011: 1649, 2010: 1234, 2009: 1070

Antall registreringer har økt sterkt fra 2011 til 2012. 23 prosent er papir/hard copy-medier og 77 prosent er nettmedier. Forholdet papir/nett følger utviklingen i medielandskapet.

Sosiale medier
I 2012 har FFI også etablert seg med FFI-profil på Facebook, 381 likes (der Kommunikasjonsenheten publiserer utvalgte saker fra ffi.no).

Totalt er det i 2012 registrert 370 innlegg i sosiale medier (FFI-profil). 61 prosent Twitter, 11 prosent Facebook og 12 prosent i andre forum (som VG, blogger o.l.)

Nettrafikk på ffi.no
Et av kommunikasjonsmålene for FFI er at FFIs nettsider i gjennomsnitt bør ha minst 5000 besøkende ukentlig. Vi startet med statistikktjenester hos Google Analytics i slutten av februar 2012. Vi har derfor bare reell statistikk fra første mars, men har på bakgrunn av gjennomsnittstallene, estimert det samlede antall besøk for hele året. Målet om 5000 besøk i uka ble etablert da FFIs nettsider fortsatt var en del av forsvarsnett. Målemetoden er mer treffsikker nå og 2012-tallene blir et godt utgangspunkt for å måle utvikling i årene framover. Sidene er fortsatt i utvikling. Målingene viser: Fra 1. mars – 31. desember har ffi.no hatt 72 313 besøk, av disse 36 737 unike besøk. Gjennomsnitt per måned: 7 231 besøk, av disse 3 679 unike besøk. Estimert antall for hele året: 86 776 besøk, av disse 44 144 unike besøk.

Undervisning
I 2012 har i alt 93 FFI-forskere vært engasjert som foreleser, lærer, sensor eller veileder for blant andre 43 doktorgradsstudenter, 36 mastergradsstudenter og 22 andre studenter ved til sammen 20 universiteter og høyskoler i inn- og utland, og samtlige av Forsvarets skoler på høyskolenivå.

Antall ansatte med doktorgrad økte i 2012. Antall stipendiater er stabilt og det er en liten økning i veiledning av doktorgrader.
 

Formidling 2012

Internasjonale fagtidsskrift med fagfellevurdering: 62
Artikler i eksterne publikasjoner: 193
Foredrag og presentasjoner: 598
FFI-rapporter: 358

Undervisning


Universiteter i Norge
NTNU
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Nordland
Universitetet i Agder

Statlige høgskoler
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høyskolen i Buskerud
Høgskolen i Sør-Trøndelag

Diverse
Universitetssenteret på Kjeller (UniK)
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole
Bedriftsøkonomisk institutt (BI)
Universitetet i Aalborg
University College London (UCL)
University of Huddersfield

Forsvarets skoler på høgskolenivå:
Stabsskolen
Krigsskolen
Sjøkrigsskolen
Luftkrigsskolen
Forsvarets Ingeniørhøgskole (FIH)
Forsvarets Høgskole
Forsvarets ABC-skole

FFI-ere i Bistillinger


Professor II:
Øyvind Andreassen, UniK/UiO
Tom Arild Blix, UiO
Paal Einar Engelstad, UniK/UiO
Svein Erik Hamran, UiO
Ulf-Peter Hoppe, UiT
Torleiv Maseng, UniK/UiO
Bjørn Anders Pettersson Reif, UiO

Førsteamanuensis II:
Jan Kenneth Bekkeng, UiO
Anders Fongen, NITH
Roy Edgar Hansen, UiO
Lasse Øverlier, HiG

Høgskolelektor II:
Ann-Kristin Elstad, HiBu

Skygge