Finansiering for innovasjon og utvikling

På denne siden finner du en oversikt over ulike finansieringsordninger ved FFI og fra sektoren.

FDs støtte til FoU-samarbeidsprosjekter

Norske virksomheter kan søke Forsvarsdepartementet om støtte til FoU-samarbeidsprosjekter. Formålet med ordningen er å videreutvikle norsk industris kompetanse til å understøtte Forsvarets materiellbehov, styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt materiellsamarbeid, og sørge for at norske bedrifter blir satt mest mulig i stand til å levere materiell og tjenester til Forsvaret når dette ansees hensiktsmessig. 

Hvem kan søke?

Norske bedrifter, eller sammenslutninger av norske bedrifter kan søke.

Kriterier

 • Forsvarssektorens eksisterende eller fremtidige behov
 • Forsvarssektorens behov for nasjonal kompetanse, kapasitet og tilgjengelighet
 • Prosjektrisiko og finansieringsgrad
 • Økonomi inkludert livssykluskostnader (LCC)
 • Relasjon til de teknologiske kompetanseområdene

Tildeling

 • Forsvarsdepartementet er ansvarlig for tildeling av midlene.
 • Tildeling skjer normalt to ganger i året, i mars og i oktober.

Søknads- og vurderingsprosess

 • Søknaden behandles i FD. Behandlingen er basert på vurderingskriteriene og innhentet uttalelse fra fagmiljøer i forsvarssektoren. 
 • Søker mottar svar fra Forsvarsdepartementet vedrørende tildeling ca. fire uker etter søknaden er behandlet.

Les mer om ordningen på regjeringen.no
 

CD&E-ordningen

Midler til konseptutvikling og eksperimentering (CD&E) benyttes til aktiviteter relatert til utvikling av nye konsepter, forbedre eksisterende eller fremskaffe nye operative evner, forbedre beslutningsgrunnlaget forut for materiellanskaffelser, samt utvikling og rask implementering av tidskritiske operative evner. Dette er midler som skal brukes for å oppnå resultater raskt, noe som kan innebære en kort tidshorisont og en høy risiko.

CD&E-ordningen er innrettet slik at brukers behov er styrende og Forsvaret dominerende i gjennomføringen. Eksperimentene gjennomføres ofte som en del av planlagt feltaktivitet.

Fra 2021 er det Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) som forvalter midlene. Tildeling av midler skjer normalt en gang årlig, gjennom en søknads- og tildelingsprosess.

Hvem kan søke?

Operative brukermiljøer i Forsvaret.

Generelle kriterier

Operativ effekt:

 • Økt effektivitet
 • Kostnadsbesparelse
 • Styrket interoperabilitet
 • Redusert risiko i operasjoner
 • Kostnadseffektive logistikkløsninger

Sjef FOH sine kriterier for prioritering av CD&E-aktiviteter:

 • Operativt planverk og økt effektoppnåelse
 • Fellesoperativt K2 på tvers av domener inkludert interoperabilitet og sømløs informasjonsutveksling
 • Fellesoperative prosesser: Fires, JISR, JFP og JBM
 • Innføring av nye kapasiteter
 • Cold Weather Operations

Krav til innhold:

 • Ny teknologi, nytt konsept, ny samhandling (nytt)
 • Sponsorstøtte og plan for brukerinvolvering (nyttig)
 • Tentativ plan for implementering (nyttiggjort)

EDA-rammen

FFI har oppdrag om å forvalte en årlig bevilgning til industrideltakelse i EDA-relaterte prosjekter, kalt EDA-rammen. Rammen skal i hovedsak støtte industriell forskning, der FFI også kan delta som partner. 

Hvem kan søke?

Norsk industri og FFI.

Kriterier

 • Deltakelse fra norsk industri og krav til egenandel på 30 % for industripartner
 • Tilhørende aktivitet på FFI som finansieres av andre midler enn EDA-midler
 • Prosjekter der FFI er eneste norske deltager vurderes fra sak-til-sak
 • Prosjekter som vurderes særlig relevante for fremtidig muligheter innenfor EDF

Tildeling

 • FFI har ansvar for tildeling av EDA-rammen. Ansvaret for prosessen internt tilligger Avdeling for strategisk utvikling og virksomhetsstyring (SUV) og Seksjon for strategisk samarbeid. 

Søknads- og tildelingsprosess

 • Outline Description (OD) lages sammen med partnere og inneholder et førsteutkast til arbeidsbeskrivelse, deltakende nasjoner og budsjett. 
 • OD styregodkjennes av EDA for å komme videre. Avdelingene ved FFI har ansvar for å vurdere, prioritere og godkjenne prosjektforslagene i forbindelse med at disse fremmes for EDA som Operational Description (OD) for godkjenning. 
 • Videre skal prosjektet godkjennes av kontraktsavdelingen på FFI, og et prosjektråd før «Ready-to-Sign» for Project Arrangement gis fra Norge.
 • Seksjon for strategisk utvikling på FFI har i dialog med avdelingene anledning til å justere tildeling, tidsplan eller godkjenne andre endringer som følger av forhandlinger med andre konsortiedeltakere av allerede godkjente prosjekter.

Midlenes størrelse

37 MNOK per år.

Sivile virkemidler

FFI jobber også med ulike programmer i sivil sektor.

Dette er blant annet:

I disse prosjektene er FFI normalt partner eller pilotkunde.