Finansiering for innovasjon og utvikling

På denne siden finner du en oversikt over ulike finansieringsordninger ved FFI og noen eksterne ordninger.

Du kan hoppe ned til informasjonen om de ulike ordningene ved å bruke lenkene under.

Finansieringsordninger ved FFI:

Eksterne finansieringsordninger:

Innovasjonsmidler

Formål

Formål med aktivitetene er å forstå og utnytte mulighetsrommet i eksisterende teknologi og systemer gjennom smartere og innovativ anvendelse. På denne måten kan kapabilitetsgap dekkes uten nyinvesteringer.

Dette er FoU som utnytter potensial knyttet til å øke ytelse og operativ effekt på eksisterende systemer gjennom hele levetiden. Dette gjøres ved å se på nye anvendelser og sammensetninger av eksisterende systemer og teknologi. I tillegg kommer aktiviteter som ser på samhandlingen mellom teknologi, organisasjon, mennesket og prosesser.

Hvem kan søke

 • Forskningsledere på FFI

Kriterier

 • Aktiviteter hvor hurtig oppstart er viktig, herunder testing og eksperimentering for å få avklart potensialet og nytteverdi av å ta i bruk tilgjengelig teknologi for nye militære anvendelser
 • Aktiviteter som ser på smartere og/eller ny anvendelse av eksisterende systemer 

Søknads- og tildelingsprosess

 • Søknad om innovasjonsmidler sendes på innenett til ICE worx ved avdeling Innovasjon og industriutvikling
 • Tildeling skjer 4 ganger pr år.
 • Frister for å søke er 1.april, 1.juni, 1.september og 1.desember. 
 • Søknaden må vise til at FoU aktivitetene oppfyller kriterier for tildeling av innovasjonsmidler, samt hvilken sum det søkes om.
 • FFI ved avdeling Innovasjon og industriutvikling (I2) prioriterer og fordeler bruk av innovasjonsmidlene

Midlenes størrelse

2019: Totalt 3,6 MNOK

Til toppen

Royalty-inntekter

Formål

Royalty-inntekter skal brukes til FoU-aktiviteter og innovasjonsfremmende tiltak på kort og mellomlang sikt. Aktivitetene og tiltakene må kunne beskrives som et prosjekt/oppdrag; ha klart definerte oppgaver som gjøres for å nå målsetninger innenfor en tids- og ressursramme. Midlene kan således ikke tildeles driftsoppgaver.

Royalty-inntekter skal kunne komme alle FFIs forsknings- og innovasjonsmiljø til gode basert på hvem som har de beste prosjektforslagene i henhold til gitte kriterier.

Noen miljøer vil gis høyere prioritering ved tildeling av midler fra denne potten av innovasjonsmidler. Dette er for å opprettholde incentiver til prosjektmiljø som lykkes med kommersialisering og innhenting av inntekter fra FFI-utviklet teknolog.

Formålet skal også være å frembringe resultater som ytterligere stimulerer til fremtidige royalty-inntekter.

Hvem kan søke

 • Forskningsledere på FFI 

Kriterier

Prosjekter som svarer på følgende formål vil bli prioritert:

 • Utviklingsaktiviteter som bidrar til å ta forskning og teknologi med stort kommersielt eller forsvarsmessig potensiale nærmere realisering (dog ikke rene kommersialiseringsaktiviteter)
 • Tiltak som skal fremme innovasjon, særlig i senere faser i innovasjonskjeden (nyttig – nyttiggjort)

Andre vurderingskriterier som blir tillagt vekt:

 • Prosjekter med stort potensiale for å realiseres
 • Prosjekter fra fagmiljø som tidligere har lyktes med å generere inntekter (royalty, lisens, salg) fra egenutviklet teknologi 
 • Prosjekter som understøtter felles utvikling og samarbeid mellom to eller flere aktører i Trekantsamarbeidet
 • Prosjekter som bidrar til å øke forsvarets operative evne eller effektivitet, eller som styrker samfunnets sikkerhet

Søknads- og tildelingsprosess

 • Søknad om innovasjonsmidler sendes på innenett til ICE worx ved avdeling I2
 • Søknaden må vise at den oppfyller ovennevnte kriterier, formålet med aktivitetene, budsjett, hvilken det søkes om og aktører.
 • Vurdering om beslutning og tildeling av midler gjøres fire ganger i året
 • Frister for å søke er 1.april, 1.juni, 1.september og 1.desember. 
 • FFI ved avdeling Innovasjon og industriutvikling (I2) prioriterer og fordeler bruk av royalty-midler.

Midlenes størrelse

2019: Inntekter overført fra foregående år tildeles ila året: 2 MNOK

Til toppen

I&E-ordningen

Formål

Midler til innovasjon og eksperimentering (I&E) benyttes til aktiviteter relatert til utvikling av nye konsepter, forbedre eksisterende eller fremskaffe nye operative evner, forbedre beslutningsgrunnlaget forut for materiellanskaffelser, samt utvikling og rask implementering av tidskritiske operative evner. Dette er midler som skal brukes for å oppnå resultater raskt, noe som kan innebære en kort tidshorisont og en høy risiko.

I&E-ordningen har et bottom-up perspektiv der brukers behov er styrende og Forsvaret dominerende i gjennomføringen. Eksperimentene gjennomføres ofte som en del av planlagt feltaktivitet.

Hvem kan søke

 • Operative brukermiljøer i Forsvaret.

Kriterier

Operativ effekt:

 • Økt effektivitet
 • Kostnadsbesparelse
 • Styrket interoperabilitet
 • Redusert risiko i operasjoner
 • Kostnadseffektive logistikkløsninger

Krav til innhold:

 • Ny teknologi, nytt konsept, ny samhandling (nytt)
 • Sponsorstøtte og plan for brukerinvolvering (nyttig)
 • Tentativ plan for implementering (nyttiggjort)

Tildeling

FFI ved avdeling Innovasjon og industriutvikling (I2) forvalter I&E-ordningen.

Tildeling av midler skjer en gang årlig i Innovasjonsforum (I forum) bestående av representanter for enhetene i forsvarssektoren, ledet av AD FFI.

Søknads- og tildelingsprosess

 • Utlysning iht tematiske tema årlig (mars) + løpende mottak av søknader i åpen klasse.
 • Søknadsfrist 1. juni – sendes på epost til ICE worx
 • Kontinuerlig mottak og sortering av prosjektforslag typisk ca 1 MNOK til postmottak ICE worx
 • Utvikling, koordinering og kvalitetssikring av prosjektforslag gjennom hele året (innhente og gjøre en første vurdering av forslagene). 
 • Representanter møtes 3 ganger pr år for å innstille til nye eksperimentgjennomføringer 
 • Innovasjonsrådet samles for formell beslutning og strategiske diskusjoner ifm F3 høstmøte 

Midlenes størrelse

Ca 25 MNOK pr år (20 MNOK til tematisk utlysning, 5 MNOK til åpen klasse)

Til toppen

EDA-rammen

Formål

FFI har oppdrag om å forvalte en årlig bevilgning til industrideltakelse i EDA-relaterte prosjekter, kalt EDA-rammen. Rammen skal i hovedsak støtte industriell forskning, der FFI også kan delta som partner. 

Hvem kan søke

Norsk industri og FFI

Kriterier

 • Deltakelse fra norsk industri og krav til egenandel på 30% for industripartner
 • Tilhørende aktivitet på instituttet som finansieres av andre midler enn EDA-midler
 • Prosjekter der FFI er eneste norske deltager vurderes fra sak-til-sak
 • Prosjekter som vurderes særlig relevante for fremtidig muligheter innenfor EDF

Tildeling

 • FFI har ansvar for tildeling av EDA-rammen. Ansvaret for prosessen internt tilligger avdeling Innovasjon og industriutvikling.

Søknads- og tildelingsprosess

 • Outline Description (OD) lages sammen med partnere og inneholder et førsteutkast til arbeidsbeskrivelse, deltakende nasjoner og budsjett. 
 • OD styregodkjennes av EDA for å komme videre.
 • Avdelingene ved FFI har ansvar for å vurdere, prioritere og godkjenne prosjektforslagene i forbindelse med at disse fremmes for EDA som Operational Description (OD) for godkjenning. I denne prosessen søker fagavdelingene råd av I2 som forvalter av rammen, for å sikre at prosjektene i tilstrekkelig grad oppfyller tildelingskriteriene. I2 vil i denne sammenheng arbeide for å skape en overhøyde i porteføljen for å ta høyde for eventuelle forsinkelser og senere tverrprioritering.
 • I forbindelse med F3 prosessen forelegges ILG prosjekter for godkjenning, inkludert budsjettrammer. Denne godkjenningen fungerer som forhandlingsfullmakt for videre arbeid med prosjektbeskrivelsen, Ready-to-Sign Project Arrangement og senere forpliktelse innenfor rammen.
 • Prosjektet forelegger AD FFI en kortbeskrivelse av prosjektet (maksimalt en side) og faglig anmodning om signering i forkant av avtalesignering.
 • I2 har i dialog med avdelingene anledning til å justere tildeling, tidsplan eller godkjenne andre endringer som følger av forhandlinger med andre konsortiedeltakere av allerede godkjente prosjekter.

Midlenes størrelse

35 MNOK per år

Til toppen

Forsvarsdepartementets støtte til FoU-samarbeidsprosjekter

Formål

Norske virksomheter kan søke Forsvarsdepartementet om støtte til FoU-samarbeidsprosjekter. Formålet med ordningen er å videreutvikle norsk industris kompetanse til å understøtte Forsvarets materiellbehov, styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt materiellsamarbeid, og sørge for at norske bedrifter blir satt mest mulig i stand til å levere materiell og tjenester til Forsvaret når dette ansees hensiktsmessig. 

Hvem kan søke

Norske bedrifter, eller sammenslutninger av norske bedrifter kan søke.

Les mer om ordningen på regjeringen.no

Til toppen

Forskningsrådets støtte til kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Formål

Finansieringsordningen fra Forskningsrådet kan støtte kommersialiseringsprosjekter som bidrar til økt kommersiell anvendelse og verdiskaping basert på forskningsresultater fra offentlig finansiert forskning i Norge. Følgende ordninger er relevante:

 • Kommersialiseringsprosjekter: Varighet: 12-36 måneder
 • Milepælsprosjekter: Varighet: 3-12 måneder. 

Milepælsprosjekter er kortere kommersialiseringsprosjekter som har som formål å gjennomføre den neste og mest kritiske milepælen for å komme videre i kommersialiseringsløpet. Resultatene fra dette prosjektet kan danne grunnlaget for en senere søknad om finansiering av et ordinært kommersialiseringsprosjekt.

Hvem kan søke

 • Godkjente forskningsorganisasjoner, inkludert FFI
 • Teknologioverføringskontorer
 • Oppstartsselskaper (med noen betingelser, se utlysningstekst på Forskningsrådets sider)

Les om finansieringsmuligheter hos Forskningsrådet

Til toppen

Innovasjon Norges Innovasjonskontrakt

Formål

Innovasjon Norge har en ordning for finansieringstilskudd til Innovasjonskontrakter for små og mellomstore norske bedrifter i alle vekstfaser. Forutsetningen for støtte er at risikoen i prosjektet er så stor at tilskuddet er nødvendig for å kunne starte prosjektet.

Innovasjonskontrakter passer for prosjekter som er innovative og som har internasjonalt potensial. Kjernen i Innovasjonskontrakter er utvikling i tett samarbeid med markedet og pilotkunde, der fokus ligger på kommersialisering, skalering og vekst. 
 

Hvem kan søke

 • Små og mellomstore bedrifter
 • FFI deltar av og til i rollen som krevende pilotkunde i forsvarsrelevante prosjekter 

Les mer om ordningen hos Innovasjon Norge

 

Til toppen