FFI kvalitetssikrer smittevernutstyr

Helsevesenet har skaffet nye leverandører av smittevernutstyr. Nå hjelper FFI til med å teste kvaliteten på blant annet munnbind og åndedrettsvern.

For å teste smittevernutstyr bruker FFI flere av sine laboratorier og testfasiliteter. (FFI gjør oppmerksom på at denne videoen ikke viser reelle tester)

Sykehusinnkjøp HF og FFI samarbeider om å kvalitetssikre smittevernutstyr. En ny avtale ble inngått i forrige uke og testingen er allerede i gang. 

Usikkerheten rundt hvor mye smittevernutstyr det har vært mulig å kjøpe inn i verdensmarkedet, har gjort at helsevesenet har sett etter alternative leverandører.

Sykehusinnkjøp HF har dialog med norske bedrifter, som kan endre sin produksjon til å produsere smittevernutstyr. I tillegg arbeider Sykehusinnkjøp både med kjente og nye leverandører som tidligere ikke har levert produkter til det norske helsevesenet.

Sikrer raskere leveranser

Det er strenge krav til produktene som skal benyttes av helsepersonell. Derfor må smittevernutstyret fra nye aktører testes før de sendes ut til sykehus og kommuner. Dette arbeidet utføres nå av FFI.

Det er inngått en formell avtale mellom FFI og spesialisthelsetjenesten om dette. Laboratorier i utlandet som Sykehusinnkjøp tidligere har benyttet til slike kontroller, prioriterer nå egne nasjonale henvendelser. Derfor var det viktig å finne en aktør i Norge som kunne gjennomføre testingen.

FFI bistår på ulike vis i koronakrisen

  • For å håndtere koronakrisen har FFI så langt prioritert testing av smittevernutstyr for helsemyndighetene. 
  • I tillegg bidrar FFI med kunnskapsstøtte og rådgiving innenfor flere tilgrensende områder. Blant annet problemstillinger knyttet til overlevelse, desinfisering, prøvetakning og analyse av SARS-CoV-2 viruset som forårsaker COVID-19.
  • I tillegg til testingen av smittevernutstyr bidrar FFI også med kompetanse knyttet til design, hurtig prototyping og spesialisert produksjonsutstyr for småskalaproduksjon. Vi bistår norsk industri og helsemyndighetene med konkrete løsninger på kritisk utstyr. Les om hvordan FFI bidro til å få utviklet en nød-respirator.
  • FFI har også stilt seg til rådighet for design og spesialproduksjon av kritiske komponenter i liten skala.
     

Allerede i gang med testing

– Det er svært viktig at vi har en avtale som sikrer rask testing av smittevernutstyr. FFI kan bidra på kort varsel, og de har allerede testet smittevernutstyr. Det gjør at vi raskere vil få smittevernutstyret ut i landet, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M Lofthus.

Smittevernutstyr som kommer inn fra utlandet blir kvalitetssikret. Dette foregår ved at erfarne fagfolk som går gjennom forsendelsene, prøver og tester utstyret. Deretter tas det ut flere eksemplarer av det aktuelle utstyret som sendes til FFI for analyse. 

– Utstyret vi nå sender ut til sykehus og kommuner kan se litt annerledes ut enn det vanligvis gjør. Likevel skal de ansatte være trygge på at utstyret de skal bruke for å beskytte seg mot smitte, er kvalitetssikret og godt, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

FFIs laboratorier og kompetanse

FFI har i mange år vært forsvarssektorens kunnskapsutvikler innen vern mot farlige stoffer. Instituttet jobber innenfor hele spekteret av det som omtales som kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære og eksplosive trusler (CBRNE). 

Forsker i mikrobiologisk laboratorium
Tone Aarskaug er sjefingeniør ved FFI. Her jobber hun i mikrobiologisk laboratorium hvor hun forbereder mikroorganismer som skal spres i luft (bioaerosol) som et ledd i testingen av munnbind.

Når det gjelder biologiske trusler og smittestoffer, opererer FFI et av landets få laboratorier som er godkjent for å håndtere mikroorganismer i smitterisikoklasse 3 (P3). I tillegg har FFI flere laboratorier med unikt utstyr. Eksempelvis aerosolkamre og -vindtunneler hvor en kan forske på og teste utstyr med aerosolpartikler, også partikler som inneholder mikroorganismer, under kontrollerte forhold. 

Disse laboratoriene benyttes nå blant annet til å gjennomføre barrieretester av smittevernutstyr slik som munnbind og åndedrettsvern.

Beredskapslaboratorium

Instituttets P3-laboratorium inngår i FFIs beredskapslaboratorium for ukjente CBRE-prøver. Dette er et laboratorium hvor FFI, som de eneste i landet, kan håndtere og analysere prøver med innhold av ekstremt giftige kjemikalier, patogene mikroorganismer, radioaktivt materiale og eksplosiver. 

FFI har en avtale med Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet om bruk av CBRE-laboratoriet for nasjonale myndigheter og andre aktører. 

Laboratorium. Hånd med blå hanske holder utstyr
Her gjør forskeren en vurdering av mikrobiell vekst i etterkant av at munnbindet er testet i aerosolkammeret.

Satt forskningsaktivitet på vent

Forskning på beskyttelsesutstyr for Forsvaret, som for eksempel testing av materiell, er en del av FFIs normale oppdragsportefølje. For å kunne bidra med testing på så kort varsel for norske helsemyndigheter og norsk industri, har vi ved FFI både endret våre rutiner og satt eksisterende forskningsaktiviteter på vent. 

Vi prioriterer støtte til myndighetene i den nasjonale krisen vi er inne i. Like fullt opprettholder vi beredskapslaboratoriet for mottak av ukjente CBRE-prøver. Dette er viktig for å opprettholde god beredskap i en svært vanskelig tid.

Stor pågang

Portrettfoto av Marius Dybwad
Forskningsleder Marius Dybwad. Foto: privat

– Pågangen har vært stor fra helsemyndighetene og fra norsk industri. De ønsker å teste produktene sine for å kunne tilby dem til helsevesenet. Det store antallet henvendelser utfordrer vår kapasitet. Vi gjør alt vi kan for best mulig å støtte myndighetene og norsk industri, forteller Marius Dybwad som er forskningsleder og sjefsforsker ved FFI.

– Det er vanskelig å gi et godt tall på hvor mange produkter vi klarer å teste i løpet av en uke, ettersom det vil være helt avhengig av typen smittevernutstyr det er snakk om. Smittevernutstyr testes i henhold til standardiserte prosedyrer som ofte både er spesialiserte og svært omfattende. Disse kan ta alt fra noen få timer til flere døgn og uker å gjennomføre. 

– Samtidig er det sånn at smittevernutstyr ofte kommer i store kvanta og i større forsendelser. Dette gjør at stikkprøvetesting fort kan klarere betydelige mengder smittevernutstyr for bruk.