Hvordan påvirker automatisering Forsvarets ansatte?

– Fremover vil det bli en kamp om kompetansen – en kamp om talentene, sier seniorforsker Maria Fleischer Fauske.

Sjøforsvarets rekruttskole KNM Harald Haarfagre på Madla
Hvilke konsekvenser vil økt automatisering ha for arbeidsoppgaver og etterspurt kompetanse i Forsvaret? Foto: Forsvarets mediesenter

Tiden vi lever i omtales ofte som den «Den fjerde industrielle revolusjon». Den kjennetegnes av en svært rask utvikling innen digitalisering, kunstig intelligens, robotikk og tilgrensende teknologiske systemer som kombinert fører til en automatisering av menneskelige arbeidsoppgaver. Dette er en utvikling som uten tvil vil ha påvirkning på arbeidsoppgaver og ønsket kompetanse – også i Forsvaret.

Hvordan vil så dette påvirke stillinger og arbeidsoppgaver i Forsvaret? I en ny FFI-rapport har seniorforsker Maria Fleischer Fauske sett nærmere på dette. Rapporten er en innledende kartlegging av hva eksisterende forskning har funnet ut om automatiseringens fremtidige effekter på arbeidsoppgaver og krav til kompetanse i arbeidslivet.

Hvordan vil arbeidslivet være i fremtiden?

Kartleggingen av den eksisterende forskningen viser at arbeidsoppgaver i fremtiden vil endres, forsvinne og komme til, antagelig raskere og mer uforutsigbart enn vi er vant til. Vi mennesker vil måtte omstille oss og oppdatere vår kompetanse underveis i karrieren. Personer med høy utdannelse og evne til å oppdatere sin kompetanse vil være ettertraktet.

Videre er det klart at teknologiutviklingen vil bli mer åpen, distribuert og tilgjengelig, noe som trolig vil føre til mer samarbeid mellom organisasjoner og virksomheter når det kommer til utvikling og utnyttelse av både teknologi og kompetanse.   

– Antagelig vil vi i denne sammenhengen se nye typer samarbeid, mer flyt av kompetanse mellom ulike virksomheter samt mer bruk av eksterne og selvstendig næringsdrivende. Vi antar at denne utviklingen også i høyeste grad vil påvirke Forsvaret, utdyper Fauske.

Fauske mener at Forsvaret i større grad enn mange andre virksomheter er avhengig av bevisst å endre kurs for å møte denne fremtiden. Hovedårsaken er Forsvarets hierarkiske organisasjon som i stor grad er toppstyrt, tradisjonelt lukket for omverdenen og preget av et omfattende sett med regelverk og prosedyrer.

– Forsvarssektoren produserer mye kompetanse internt, og kompetansen tar tid å utvikle. Ledelsen av Forsvaret bør vektlegge hvordan de skal klare å være i forkant på å omstille seg, og hvordan de bør omstille seg, for å utvikle seg til en organisasjon som får tak i og utdanner nødvendig og riktig kompetanse, sier Fauske.

Om rapporten

  • Rapporten utgis som en del av FFI-prosjektet «Tverrfaglig forskning på personell, økonomi og kompetanse i forsvarssektoren».
  • Rapporten er finansiert av Forsvarsdepartementet.
  • Rapporten er første del av en større studie om hvordan teknologiutviklingen kan påvirke forsvarssektorens fremtidige behov for kompetanse.

Fire sentrale spørsmål

Rapporten kartlegger hva slags svar forskningslitteraturen gir på fire sentrale spørsmål i denne sammenheng:

  1. Hva slags type arbeidsoppgaver kan maskiner gjøre for oss?
  2. Hvilke arbeidsoppgaver vil forsvinne i fremtiden, og hva slags kompetanse vil bli viktig?
  3. Hvordan skal organisasjoner håndtere endringene som kommer som følge av teknologi­utviklingen i arbeidslivet?
  4. Hva betyr alt dette for Forsvaret?

– Det er ytterst viktig at vårt forskningsmiljø innenfor personell og kompetanse har inngående kunnskap om dette temaet. Denne kunnskapen er en forutsetning for at vi skal kunne gjøre gode analyser innenfor personellforskning og om fremtidig kompetansebehov i Forsvaret, forteller Fauske.

Dette er også helt sentralt for å kunne vurdere hvilke stillinger og arbeidsoppgaver i Forsvaret som vil påvirkes av automatiseringen. Ett av de viktigste funnene i studien er at det vil være ytterst viktig for virksomheter å kartlegge og planlegge kompetansebehov systematisk. I 2021 vil FFI gjøre mer inngående forskning på dette feltet.

– I våre videre analyser vil se på hvordan arbeidsoppgavene i ulike stillinger i Forsvaret vil kunne endres fremover. Resultatene fra litteraturstudien har vært interessante, og vi er svært spente på hvilke resultater de videre studiene vil gi, avslutter Fauske.