Smart samarbeid om CBRN

Norge og Nederland signerer avtale for å samarbeide bedre om forsvarsforskning og teknologi på kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære trusler (CBRN).

to menn skriver under på papirer

Avtalen ble signert under et styremøte i Natos organisasjon for vitenskap og teknologi (Nato STO) i Bratislava.

Hensikten med avtalen er å utvikle et langsiktig strategisk samarbeid mellom de to landene innen forsvarsforskning og teknologi på CBRN-området.

Lager kunnskapsbase

Avtalen heter Strategic Mutual Assistance in Research and Technology (SMART) on Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN) Protection. Et klart mål med den er å få en kostnadseffektiv, bredere og grundigere kunnskapsbase enn det som er mulig med en enkelt nasjons ressurser alene.

Samarbeidet skal kunne inkludere utveksling av data, personell og rapporter og felles utviklinger innen CBRN og baseres på samarbeidsprosjekter hvor oppgavene deles i henhold til landenes kompetanse og ressurser. På områder hvor et av landene har liten eller ingen aktivitet, skal det kunne utarbeides samarbeidsprosjekter hvor et av landene skal kunne basere seg på det andre landets kompetanse.

Får til mer sammen

FFIs beredskapslaboratorium er de eneste laboratoriene i Norge som kan analysere ukjente prøver med en blanding av CBRN-midler. Analysearbeidene er et viktig bidrag til studiene av CBRN-midler med tanke på forståelse av egenskaper og hvilke muligheter som finnes til å beskytte seg mot dem. I et samarbeid med forskningsorganisasjonen TNO i Nederland vil FFIs forskning blant annet bidra til å fastsette krav og gjennomføre evalueringer av aktuelt CBRN-utstyr.

Samarbeidet vil føre til mer omfattende forskning på CBRN.

– FFI vil på grunn av muligheten til å koordinere sine CBRN-aktiviteter med aktivitetene på TNO i Nederland kunne gjøre mer omfattende forskning og teknologiutvikling. Det vil komme militær og sivil beredskap i Norge til nytte i sine bestrebelser på å kunne takle CBRN-hendelser. Informasjon og kunnskapsgrunnlaget vil bli mer omfattende enn om vi står alene, sier Bjørn Arne Johnsen, forskningssjef ved FFI.

FFI vil også kunne utarbeide prosedyrer for operasjoner ved og håndtering av CBRN-hendelser, både for Forsvaret og for sivile instanser.

– Gjennom et samarbeid er det mulig å dele på oppgavene slik at mengden av det som kan gjøres og tidsaspektene kan få en positiv påvirkning. Et annet viktig bidrag vil være modellering og simulering av hendelser for å kunne vurdere konsekvenser og tiltak, sier Johnsen.

Pilotsamarbeid

Den nye avtalen er et forsøk på å forsterke det allerede eksisterende samarbeidet mellom Norge og Nederland innen CBRN, som har eksistert i flere år.  CBRN ble valgt som et pilotområde for å teste ut et nærere bilateralt samarbeid innen forsvarsforskning blant annet fordi det også har sivil aktualitet, og derfor avhenger av ekspertise og støtte fra faggrupper som ikke tradisjonelt finnes i Forsvaret.

SMART-avtalen skal konsentrere seg om et begrenset antall prosjekter i begynnelsen, men disse kan øke etter hvert. De første prosjektene er innen deteksjon og identifikasjon av biologiske agens, hvor begge nasjonene skal delta og har delt oppgaver mellom seg.

Flere aspekter av CBRN-beskyttelsestiltak, som deteksjon og identifikasjon, fysisk beskyttelse, farehåndtering, trusselanalyser og medisinske mottiltak vil etter planen bli inkludert i prosjekter og den store kunnskapsbasen som skal utgjøre SMART-samarbeidet.