Sterk vekst i norsk forsvarsindustri

Det er fortsatt solid vekst i norsk forsvarsindustri. Dette viser FFIs årlige rapport om utviklingen i norsk forsvarsindustri.

Oppskyting av missil. Foto
Norsk sjømålsmissil, også kalt Naval Strike Missile (NSM) er utviklet i Norge gjennom et trekantsamarbeid mellom Forsvaret, forsvarsindustrien og FFI.

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet sammenstiller FFI statistikk med oversikt over nøkkeltall i norsk forsvarsindustri. Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) har støttet og delvis finansiert arbeidet med innhenting og bearbeiding av materialet. Årets rapport gir et bilde på tilstanden i 2020. Statistikken er innhentet fra 103 virksomheter og presenterer en rekke nøkkeltall. Samtidig viser den utviklingstrekk tilbake til 2010.

I rapporten konkluderer forskerne med at det var en sterk vekst i forsvarsrelatert omsetning (20 %) fra 2019 til 2020.

–  Statistikken viser at forsvarsindustrien i Norge har hatt en positiv utvikling i 2020, med en meget stor vekst i eksportmarkedene, sier forskningsleder Roar Smedsrød.

Det som ellers kjennetegner norsk forsvarsindustri er at de fleste virksomhetene opererer i flere markeder. Derfor definerer rapporten forsvarsrelatert omsetning til inntekter fra salg av militært utstyr og tjenester og øvrige varer tilpasset forsvarsformål.

Økt omsetning betyr også at det skapes nye arbeidsplasser. Statistikken viser at antallet forsvarsrelaterte årsverk i Norge økte med 12 % fra 2019 til 2020.  Rapporten viser også til at det har vært en sterk vekst i forsknings- og utviklingsaktiviteter der industrien er involvert på hele 26 % fra 2019 til 2020.

Sikkerhetspolitisk betydning

Den forsvarsindustrielle strategien understreker at myndighetene ønsker å legge til rette for å videreutvikle en konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. Våre funn bekrefter at norsk forsvarsindustri er internasjonalt konkurransedyktig, og godt rustet for videre utvikling.

Konkurransedyktighet i forsvarsmarkedet innebærer evne til å utvikle, produsere og understøtte forsvarsmateriell, systemer og tjenester innenfor prioriterte produktområder. Dette er videre viktige for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser og Forsvarets behov.

En nasjonal forsvarsindustri er derfor av stor sikkerhetspolitisk betydning for Norge. Det henger sammen med behovet for å opprettholde leveransesikkerhet og nasjonal handlefrihet.

Kompetent og konkurransedyktig norsk forsvarsindustri innebærer også at norske virksomheter får tilgang til andre staters unike teknologi, kunnskap og forsvarsmarkeder. Dette styrker det bilaterale samarbeidet mellom Norge og nære allierte.

Rapporten viser at det i 2020 ble eksportert for 7,9 milliarder kroner. Det er om lag 37 % av den totale forsvarsrelaterte omsetningen på 21,3 milliarder kroner. Eksporttallene viser ellers en sterk eksportøkning fra 2019 (45 %). En av driverne bak denne økningen er eksport av luftvernsystemer til Litauen og Indonesia.

Positive forventninger til 2021

Ved utgangen av pandemiåret 2020 rapporterer forsvarsindustrien at de ser optimistisk på fremtiden. Over halvparten av virksomhetene (60 %) forventer økt omsetning, og nær halvparten (48 %) forventer en økning i ordrereserven. Tilsvarende forventer nær halvparten av virksomhetene økt behov for teknisk kompetanse (sk. STEM-kompetanse, Science, Technology, Engineering and Mathematics).