Vi må utvikle kultur og kompetanse for et høyteknologisk forsvar

Ny teknologi endrer trusselbildet, og Forsvaret må være forberedt på at utviklingen akselererer.

Hvordan sikre at Forsvaret har nødvendig styrke og effektivitet til å beskytte samfunn og borgere mot militære trusler og sikkerhetsutfordringer i fremtiden?

De ulike forsvarsgrenene, lokalsamfunn og regionale myndigheter, forskningsmiljøer, mediene og industrien deltar i diskusjonen som leder frem til Stortingets vedtak om ny langtidsplan for forsvarssektoren neste vår.

Sett fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er denne diskusjonen uløselig knyttet til den teknologiske utviklingen. Fremskritt innen områder som datakraft, kunstig intelligens og stordata legger grunnlag for fantastiske fremskritt i alt fra helse til finans, industri og transport, men få områder vil påvirkes sterkere enn forsvarssektoren. Her skjer endringene raskt, med mer dyptgripende og vidtrekkende konsekvenser enn vi har vært vant til

  • Ny teknologi endrer trusselbildet, og Forsvaret må være forberedt på at utviklingen akselererer. Det handler både om hvor truslene kommer fra - og hvordan et potensielt angrep vil utspille seg. Presisjonsstyrte langtrekkende missiler, angrep i det digitale rom og bruk avanserte biologiske våpen er bare noen av de nye truslene som allerede følger av ny teknologi.
  • Forsvarssystemene vil endres i samme tempo. Et sterkt og effektivt forsvar vil trolig bygge på andre teknologiske sensorer og plattformer i 2035 enn de vi har til rådighet i dag. Få vil kanskje ha så fundamental betydning for forsvarsevnen som de nye F35-kampflyene, men i samspillet med kunstig intelligens, stordata, droner og ny sensor-teknologi er det for eksempel et enormt potensial for innovasjon og radikal forandring - både på strategisk, fellesoperativt og taktisk nivå.

Statens vilje til å ta lederskap i teknologiutviklingen og Forsvarets evne til å tilpasse mannskap, organisasjon og operative konsepter til de nye mulighetene vil være avgjørende for vår evne til å nyttiggjøre oss teknologiske fremskritt til fellesskapets beste.

Staten må være villig til å investere

I Vesten drives mye av utviklingen fremover av globale teknologi-giganter og mindre selskaper med sterk spisskompetanse og høy innovasjonsevne. Det kan være fristende for det offentlige å lene seg tilbake i tro på at markedet alene vil utvikle de teknologiske løsningene samfunnet har behov for. Det vil være en feilvurdering.

Sivil teknologiutvikling er svært verdifull for Forsvaret, men vi må huske at kommersielle bedrifter skal lykkes i et marked. Det er noe annet enn å ivareta viktige samfunnsoppgaver. Forsvarsteknologi er ofte skreddersøm som stiller helt andre krav til bruk, tåleevne, presisjon og pålitelighet. Derfor må vi videreutvikle innovasjonsmiljøer som kjenner Forsvaret fra innsiden, som forstår de operative behovene og har inngående kunnskap om de militære systemene.

Det er viktig å ikke glemme at «nesten godt nok» i spørsmål om vår nasjonale sikkerhet i ytterste konsekvens kan bety en andreplass i krig. Det å utvikle et effektivt og moderne forsvar basert på avansert militærteknologi er dyrt, men det å ta i bruk ny teknologi kan samtidig gi oss betydelig mer forsvar ut av hver krone. I årene fremover vil vi ha behov for nye komplekse og kostbare våpensystemer. Vi må sikre tilstrekkelige ressurser til disse tunge investeringene.

Vi må utvikle kultur og kompetanse for et høyteknologisk forsvar

Ved FFI utvikler vi militærteknologiske løsninger slik at de er best mulig tilpasset Forsvarets behov. Men å innføre ny teknologi alene er ikke nok. For å utnytte mulighetene, spesielt i nye, avanserte systemer, må Forsvaret evne å tilpasse personellets kompetanse, organisering og operasjonskonsepter til systemene og ikke motsatt. Det handler blant annet om å sikre tilgang på sikkerhetsklarert mannskap med høy teknologisk kompetanse, men også om å utvikle en mer innovativ kultur der man med utgangspunkt i sikkerhetspolitiske og militære behov løsriver seg fra tradisjonelle løsninger og tester alternative konsepter for å oppnå ønsket effekt – muliggjort av ny teknologi.

Med vår strategiske og geografiske plassering, enorme havområder og en liten befolkning er Norge et av de landene som har størst nytte av ny teknologi. Den målrettede og offensive satsingen på militærteknologi som Forsvarssjefen tar til orde for i sitt fagmilitære råd vil bidra til å øke ytelsen på militært utstyr og styrke Forsvarets operative evne.  Det vil være avgjørende både for vår nasjonale sikkerhet og våre forpliktelser i Nato.