Forskning for et sikrere samfunn

FFI har inngått en femårig samarbeidsavtale med Justis- og beredskapsdepartementet. Slik skal departementet få bedre tilgang på forskningsbasert kunnskap.

Føtter som går på en gate.
​FFI og har nylig inngått en samarbeidsavtale med Justis- og beredskapsdepartementet og en hospiteringsavtale med Politidirektoratet. Formaliserte samarbeid gjør det enklere å jobbe enda tettere sammen for å skape et sikrere samfunn.

FFI og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har lenge hatt et godt samarbeid. Tidligere i april formaliserte vi samarbeidet med en femårig avtale om støtte til forskning og utvikling (FoU). Dette er i tråd med JDs FoU-strategier.

– Vi ser fram til dette samarbeidet. Med den kunnskapen og kompetansen FFI har innenfor samfunnssikkerhet og relevant teknologi, kan vi bidra å skape et sikrere samfunn, sier administrerende direktør ved FFI, John-Mikal Størdal.

Politikk- og tjenesteutvikling basert på kunnskap

Når vi nå har signert en samarbeidsavtale vil det legge bedre til rette for at departementet kan bestille forskning og benytte forskningsresultater i det løpende arbeidet.

Samfunnet er i rask endring, og justis- og beredskapssektoren må utvikle seg i takt med samfunnet. For å utforme politikk og tjenester er det viktig å forstå både mulighetene og utfordringene. Det krever en kunnskapsbasert tilnærming som FFI gjennom denne avtalen skal bidra med.

Avtalen er en rammeavtale og finansiering avtales underveis for de enkelte aktiviteter.

FFI hospiterer hos Politidirektoratet

FFI samarbeider også direkte med ulike direktorater, også de som er underlagt JD. Rett før påske signerte FFI og Politidirektoratet (POD) en hospiteringsavtale. Dette er et ledd i arbeidet med å styrke samarbeidet mellom politiet og FFI - som er en viktig del av vår arbeid innen samfunnssikkerhet.

Det er en av FFIs forskningsledere, Rune Lausund, som skal hospitere hos POD. Han skal blant annet støtte POD i arbeidet med å utarbeide en langtidsplan for de Nasjonale beredskapsressursene, og utvikle et system for å følge opp disse. Han skal også bidra i utviklingen av en strategi for politiets dronebruk, og delta i et prosjekt om hjemmelagde eksplosiver.

Styrke totalforsvaret

Det å inngå samarbeidsavtaler med både departementer og direktorater, slik at FFI kan gi forskningsbasert støtte, er et ledd i FFIs satsing på samfunnssikkerhet og beredskap.

– Hensikten er å videreutvikle totalforsvaret slik at Forsvaret og det sivile samfunns evne kan opprettholdes i hele krisespekteret. Dette er en krevende og utfordrende oppgave på grunn av kompleksiteten, aktørbildet og avhengigheter på tvers av sektorene, sier forskningsdirektør Janet M. Blatny, leder avdeling Totalforsvar ved FFI.