Innovasjonsrådgiveren

Det er visse faktorer som går igjen når gode ideer ikke bare blir født, men også utvikles til nyttige produkter. Bare spør innovasjonsrådgiver Line Thorsberg.

 – Det finnes masse kompetanse og ønske om å bidra til nye teknologiske løsninger i Forsvarets organisasjon, sier Line Thorsberg. 

– Samtidig må vi ta innover oss at Forsvaret tenker nesten helt motsatt av innovatørene. Slik må det være. Min jobb er å se hvordan behovene for systematikk og nyvinning kan forenes. 

Thorsberg er den tidligere politijuristen som valgte å bli rådgiver innenfor innovasjon ved FFI. Hun fikk ikke akkurat en pangstart første dag på jobben, i mars 2020. Samfunnet stengte ned på grunn av pandemien. Arbeidsgiver slapp ikke folk innenfor portene. 

Min jobb er å se hvordan behovene for systematikk og nyvinning kan forenes.

Thorsbergs første oppdrag var å utarbeide en rapport om hvordan en videreutvikling av samarbeidet mellom forsvar, forskning og industri (trekantmodellen) kan operasjonaliseres. Eller sagt med andre ord: Hun skulle komme med anbefalinger om hvordan innovasjonsevnen kan økes i forsvarssektoren. En del av oppdraget var å lære av de beste internasjonalt – å kartlegge hva som fungerer der ute.

– Egentlig skulle vi til USA, Storbritannia og Frankrike for å intervjue folk. Det endte i stedet med at vi satt på hjemmekontor og utarbeidet en litteraturstudie for å lære av andre land.

Vil hjelpe teknologien frem

Line Thorsbergs bakgrunn er allsidig. I likhet med mange av kollegene ved avdeling Innovasjon og industriutvikling er den kanskje ikke helt typisk for FFI. Hun har befalsskole, og tjeneste som stridsbåtsjef i Kystjegerkommandoen. Deretter ble det jusutdannelse, ni år som politijurist, og ett år hos generaladvokaten. Ved siden av jobben har hun blant annet studert informasjon og kommunikasjonsteknologi. 

To forskere kjøer et ubemannet kjøretøy bortover en skogsvei for å sjekke at alt er ok før demonstrasjonen på LandX22
FFI forsker på ubemannede kjøretøyer og hvordan Hæren kan bruke dem. Det innebærer blant annet å lage programvare som kjør at kjøretøyer på egen hånd finner farbare veier fra A til B i terrenget. Foto: Espen Hofoss/FFI

Sammen med kolleger ga hun i 2021 ut rapporten «Operasjonalisering av Trekantmodellen 2.0 – anbefalinger for å øke innovasjonsevnen i forsvarssektoren.» Det ble en trykksak på 180 A4-sider.

– En offiser sa en gang til meg: «Kan dere ikke bare gi oss et A4-ark, med anbefalingene i en punktliste?». Så enkelt er det dessverre ikke å endre kultur og viksomhetsprosesser i en veletablert sektor som forsvarssektoren. Vi jobber stadig med å videreutvikle, forenkle og finne måter å formidle budskapet fra rapporten ut til alle de ulike aktørene som må bidra til endring. Det er viktig at budskapet i rapportene vi skiver når frem, og ikke bare blir liggende i skuffer. 

Ett av de konkrete tiltakene Thorsbergs avdeling dro i gang allerede i 2018 var å etablere innovasjonssenteret ICE worx. Som en del av dette etableres også egne innovasjonsarenaer, der det skal drives testing og eksperimentering med ny teknologi sammen med operative avdelinger i Forsvaret og industri (se side 30–31). Her skal både etablerte, utradisjonelle og nye bedrifter inviteres inn for å samarbeide med forskere og Forsvaret.

Forandring er nødvendig

Thorsberg mener det er helt nødvendig for Forsvaret å eksperimentere med ny teknologi. 

– I Forsvaret er det slik at rutinene må fungere. Samtidig består fremtidens trusselbilde av motstandere som ikke må forholde seg til de samme systemene og begrensningene. Disse vil utvikle seg videre. De vil ta i bruk nye metoder og ny teknologi for å nå sine mål. For å forbli relevante må Forsvaret forholde seg til dette. 

– Hvorfor tok du steget fra politiet til FFI?

– Jeg opplevde vel at politiet stadig er i en skvis, der de ikke har ressurser nok og må prioritere bort viktige oppgaver. Samtidig er det manglende vilje, evne eller handlingsrom til å ta i bruk teknologi som kan hjelpe på situasjonen. Vi må bruke teknologi der teknologi egner seg bedre enn menneske hjernen. For eksempel til å analysere store informasjonsmengder. Derfor fristet det da det dukket opp en mulighet til å jobbe med nyttiggjøring av ny teknologi hos FFI. 

Thorsberg mener selv at overgangen fra å være politijurist til teknologirådgiver ikke er så stor. 

– Det handler om å analysere og sette sammen informasjon til en helhet. Å gjøre informasjon om til gode råd. Begge jobbene handler også mye om formidling: Når du står i rettssalen skal du sette informasjonen sammen til et helhetlig bilde. Basert på bildet du har dannet skal du gi noen råd. Så er det opp til retten å avgjøre. Slik er det også i jobben ved FFI. Jeg gir råd basert på informasjonen jeg har. Det er opp til Forsvaret og Forsvarsdepartementet å beslutte og gjennomføre. 

– I rapporten snakker dere en del om innovasjonskultur, og hvordan den oppstår. Hvordan kan vi skape en sterkere innovasjonskultur i Forsvaret?

– Det er nesten lettere å snakke om hva som begrenser innovasjonskultur. Forsvaret som organisasjon har en del egenskaper og mekanismer som motvirker innovasjon. Det er en stor, regelstyrt organisasjon, med hierarki, stor grad av kontroll, rutiner og doktriner som setter rammer for hvordan oppgaver skal løses.

For å få til innovasjon må vi skape rom der det er lov til å eksperimentere. Vi må skape psykologisk trygghet for å kaste seg ut i det ukjente. Kort fortalt: Vi må bli mindre redde for å feile.

– Men det er slik av en grunn: for å hindre at det gjøres feil i krevende oppdrag g i strid. For å sørge for ensartethet. Du skal drilles i rutiner, slik at du vet hva du skal gjøre når det er alvor og krise. 

– Innovasjon er på mange måter det motsatte. Her legges det vekt på å tenke nytt. Bak innovasjon ligger det gjerne risikovilje og motivasjon for å eksperimentere og prøve ut det ukjente. Slike faktorer er vanskelig å formalisere i en organisasjon. Innovasjonskultur handler om aksept for å teste ut nye metoder og løsninger.

– Det er nok en del iboende risikoaversjon i Forsvaret, noe som er helt naturlig. Men for å få til innovasjon må vi skape rom der det er lov til å eksperimentere. Vi må skape psykologisk trygghet for å kaste seg ut i det ukjente. Kort fortalt: Vi må bli mindre redde for å feile.

Møter mange ildsjeler

Til tross for motstanden mot det nye som ligger innebygget i alle store regelstyrte systemer: Line er teknologioptimist på vegne av Forsvaret.

– Nå har jeg reist rundt og snakket med folk om dette temaet i et par år. Forsvarssektoren er full av ildsjeler som brenner for å gjøre mer. Folk som vil utnytte mulighetene teknologi gir. Det er inspirerende for oss som jobber for å drive nødvendig endring fremover. Systemet legger ikke alltid til rette for innovasjon og nytekning – men det finnes masse kompetanse og ønske om å bidra i sektoren. Det må vi bygge videre på. 

– Hvis du skal gi ett enkelt råd til beslutningstakerne i sektoren, hva er det?

– Det må bli at sektoren må ta inn over seg at det må endringer til hvis vi skal klare å øke innovasjonsevnen og dra nytte av ny teknologi raskere. Ett eksempel er små og mellomstore bedrifter (SMB-er). Disse er en del av løsningen hvis Forsvaret skal dra nytte av ny teknologi raskere. 

– Men vi kan ikke forholde oss til små- og mellomstore bedrifter på samme måte som vi forholder oss til store konserner og den tradisjonelle forsvarsindustrien. Derfor må vi få flere og varierte metoder for anskaffelser til Forsvaret, slik at SMB-ene blir i stand til å levere produktene sine.