Teknologisk innovasjon i Forsvaret

Viten 2022

Om publikasjonen

ISBN

978-82-464-3430-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

4.7 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Hanne Bjørk Christian Brunsvig Stein Gundersrud Marianne Magnæs Torgeir Mørkved Frode Berg Olsen Line Thorsberg Espen Hofoss Lars Aarønæs

Denne lederen er skrevet av Hanne Bjørk, forskningsdirektør, avdeling Innovasjon og industriutvikling.

Historisk sett har militærteknologisk utvikling i all hovedsak vært drevet av statlig finansierte aktører. Utvikling og anskaffelser til Forsvaret har vært preget av langsiktige løp. Vesten har hatt et teknologiske forsprang, ledet an av USA.

I Norge har trekantsamarbeidet mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og den norske forsvarsindustrien bevist sin konkurransekraft. Vi har utviklet nisjekapasiteter som er konkurransedyktige i svært lukkede internasjonale forsvarsmarkeder.

Nå opplever vi et endret sikkerhetspolitisk landskap. Klimaendringer gir økt tilgang på attraktive naturressurser som fisk, gass og mineraler i Arktis. Dette gjør Norges geopolitiske betydning større. Evne til å ha god situasjonsforståelse, tilstedeværelse og til å håndtere ulike typer hendelser i fred, krise og krig er blitt enda viktigere enn før.

Norge har naturlige begrensninger i både antall mennesker og militære kapasiteter. Vi må bruke teknologi på en smart måte for å håndtere disse utfordringene og oppgavene effektivt.

Den teknologiske utviklingen vi nå opplever sivilt gir Forsvaret nye muligheter. Samtidig gjør ny teknologi at fremtidens trusler blir mer uforutsigbare. Det er vanskelig å vite hva som blir de dominerende teknologiene i fremtidens krigføring.

En utfordring for Forsvaret er at dagens system for langtidsplanlegging, investeringer og anskaffelser ikke nødvendigvis er tilpasset et trusselbilde i rask endring.

Vi trenger økt fleksibilitet i gjennomføringen av langtidsplanen. Materiellanskaffelser må gjøres på nye måter for at Forsvaret raskere kan dra nytte av ny og sivil teknologi. Teknologi kan bidra til at Forsvaret løser oppgaver mer effektivt, og til å møte nye trusler vi ikke har effektive motmidler mot i dag. Tidlig eksperimentering og uttesting av teknologi som kan svare på konkrete operative behov er et effektiv og viktig virkemiddel for å øke den teknologiske innovasjonsevnen.

Norge har noen konkurransefortrinn vi kan utnytte i dette arbeidet: Vi sitter på unik kunnskap om militære og maritime operasjoner i arktiske forhold. Vi har stor tillit mellom aktørene som må jobbe sammen. Vi har sterke teknologimiljøer og lite byråkrati.

Disse fortrinnene kan bidra til å posisjonere norsk teknologi og industri på internasjonale markeder og i felles satsinger på innovasjon i Nato og EU. Men for å få det til trenger vi en bevisst strategi og en felles innsats.

I denne utgaven av VITEN vil vi vise noen av mulighetene Norge har for øke innovasjonstakten i Forsvaret. Vi vil vise hvordan vi jobber med problematikken, og vi vil peke ut noen veier og metoder som kan hjelpe Forsvaret med å ta i bruk ny teknologi raskere.

God lesning.

Nylig publisert