Norsk forsvarsindustri er viktig for nasjonal sikkerhet

Norsk forsvarsindustri går godt og den er internasjonalt konkurransedyktig.

Det viser vår nyeste rapport om forsvarsindustrien i Norge (se under) som er forfattet av seniorforsker Jon Olav Pedersen. Rapporten er finansiert av Forsvarsdepartementet og Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi).

Viktig for norsk sikkerhet 

En nasjonal forsvarsindustri er viktig for norsk sikkerhet. Den forsvarsindustrielle strategien har som mål å legge til rette for en internasjonalt konkurransedyktig forsvarsindustri.

– Målet er å sikre forsvarsindustrien et sterkt kompetanserettet og teknologisk fundament som ivaretar Forsvarets materiellbehov og som opprettholder virksomhetenes internasjonale konkurranseevne, sier Pedersen.

Pedersen understreker at forsvarsindustrien bidrar til å opprettholde nasjonal handlefrihet og at satsing på innovasjon, teknologi og samarbeid er avgjørende for å utvikle forsvarsindustrien. 

Langsiktig økning i omsetning

Statistikken viser at alle virksomheter har en økning i omsetning i forhold til gjennomsnittet siden 2010. Størst er økningen for de store virksomhetene med en eksport som er 41 % høyere enn gjennomsnittet siden 2010. Nøkkeltallene viser:

  • Norsk forsvarsindustri omsatte for 16,1 milliarder kroner i 2018, en nedgang på 1 % i forhold til året før. Nedgangen er størst på det norske markedet, noe som indikerer økende konkurranse på hjemmemarkedet
  • En nedgang i antall forsvarsvirksomheter, fra 116 i 2017 til 104 i 2018
  • Eksporttallene viser en nedgang på 8 % fra 2017, men nedgangen skal sees i sammenheng med at eksporten for 2017 var det høyeste som er målt. Sees eksporttallene for 2018 i lys av gjennomsnittet, er tallene 32 % høyere enn gjennomsnittet siden 2010
  • Forskning og utvikling (FoU) har i 2018 en nedgang på 11 %, hvor kategorien egenfinansiert FoU har en nedgang på 35 %. Denne nedgangen kan relateres til mikrovirksomhetene (46 % nedgang) og de mellomstore virksomhetene (28 % nedgang). Nedgangen i egenfinansiert FoU kan også settes i sammenheng med nedgangen i omsetning på hjemmemarkedet
  • Antall forsvarsrelaterte årsverk øker med 2 %. Økningen skyldes aktivitet i utlandet, mens sysselsettingen i Norge går ned. 

Optimistisk på framtidig utvikling

Pedersen understreker at «til tross for forventninger om strammere rammebetingelser på hjemmemarkedet, er forsvarsindustrien gjennomgående optimistisk med tanke på fremtiden».

Nesten halvparten (46 %) forventer økt omsetning og 45 % forventer økning i ordrereserven. Samtidig er det flere som er nøytrale og færre som forventer nedgang i omsetningstallene.