Slik kan Forsvaret bli mer miljøvennlig

Miljøtiltak behøver ikke gå på bekostning av forsvarsevne. Tvert om. Vi kan bruke ny teknologi og gjennomføre tiltak som både gjør Forsvaret mer effektivt og mer miljøvennlig.

Forskningsleder Øyvind Voie har fem tips til hvordan Forsvaret kan bli mer miljøvennlig.

Det hevder FFI i en ny rapport kalt «Det grønne forsvaret».

Forsvarssektorens miljøvernarbeid er godt på flere områder. Forsvarsbygg og Forsvaret har blitt flinkere til å begrense forurensing i skyte- og øvingsfelt. Under øvelser tar Forsvaret hensyn til biomangfold, sårbar natur og kulturminner. 

Men det er fortsatt rom for forbedring, mener Øyvind Voie, forskningsleder for miljø og helse ved FFI.

– Så langt har miljøarbeid i Forsvaret i stor grad begrenset seg til å overvåke egen miljøpåvirkning, og til en viss grad å rydde opp. Bevisstheten og kunnskapsnivået om hva som er mulig å få til er for lav, sier Voie.

Her er hans fem tips til hvordan Forsvaret kan bli bedre på klima- og miljøarbeid.
 

1. Grønn shopping

I 2017 kjøpte forsvarssektoren varer og tjenester for 21,6 milliarder kroner. En organisatorisk livsløpssanalyse utarbeidet av NTNU i samarbeid med Forsvarsbygg og FFI viser at slike innkjøp utgjør ca. 70 prosent av forsvarssektorens samlede klimafotavtrykk.  Ved å stille strengere miljøkrav til leverandører kan forsvarssektoren bidra til at vi som samfunn når våre utslippsmål.

2. Suksess må kunne måles

For å få til god miljøstyring må Forsvaret sette konkrete, kvantifiserbare miljømål på kort og lang sikt. Kun på den måten kan vi måle og dokumentere at vi gjør framskritt og blir bedre. 

3. Miljø må være et lederansvar  

Trenden i dag er at personell med ansvar for miljø jobber langt nede i Forsvarets organisasjon. Forsvaret trenger et team av fageksperter som samarbeider med toppledelsen om å sette miljømål og finne relevante tiltak knyttet til store anskaffelser, strategiske beslutninger og langtidsplaner.  

4. Vise at grønt lønner seg

Ledere i Forsvaret vil ha optimal styrkeproduksjon innenfor trange budsjetter.  Miljøtiltak med en prislapp er nærmest dømt på forhånd. Men på mange områder vil investeringer i miljøvennlig teknologi og energieffektive løsninger tjenes inn gjennom reduserte driftskostnader. Dette vil på sikt frigjøre midler til styrkeproduksjon, og det kan gi operative fordeler. Motoroppgraderingen i Kystvakten er ett eksempel.

5. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Både Nato og European defence agency (EDA) har egne programmer for miljø- og energieffektivisering. Det kan også være mye å hente i samarbeid med sivil sektor. Forsvaret bør etablere en gruppe som tar de beste prosjektene og mest velutprøvde tiltakene og innfører dem i norsk forsvarssektor. 
 

Hvis Forsvaret følger disse fem rådene er det større mulighet for å omsette gode intensjoner og ambisjoner til faktiske resultater, mener Voie.

Han legger til at det selvsagt finnes gode eksempler og vellykkede miljøprosjekter også i Forsvaret – for eksempel nullutslippsbyget Visund på Haakonsvern og energisentralen for flisfyring på Bardufoss.

Samtidig tyder en utslippsframskrivning utarbeidet av FFI på at utslippene fra Forsvaret kan øke mot 2030, gitt dagens planer.

– Skal vi ha noen forhåpninger om å snu utviklingen, må Forsvaret sette i verk langt flere tiltak. Forsvarssektoren har innført et miljøstyringssystem, og blir stadig flinkere til å kartlegge sin egen miljøpåvirkning.  Nå er det på tide å ta det neste steget, avslutter Voie.