Slik skal forskere hjelpe Forsvaret framover

– Å forsvare et land krever at du kan omstille deg. Derfor må vi også forandre oss, sier FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal.

Forsker og soldat snakker om utstyr
FFI har fått ny overordnet organisasjonsstruktur og har nå fire forskningsavdelinger og en stab. Illustrasjonsfoto: FFI.

I årene som kommer skal forsvarsgrenene i Norge i mye større grad samarbeide og gjensidig forsterke hverandre. Nå har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tatt grep for å tilpasse seg og være i forkant av den nye virkeligheten.

Det som tidligere var tre forskjellige avdelinger – «Landsystemer», «Maritime systemer» og «Luft- og romsystemer» – slås nå sammen til én stor avdeling kalt Forsvarssystemer.

Avdelingen skal foreslå konsepter, systemer og nye teknologiske løsninger som endrer Forsvaret til det bedre, og de skal hjelpe til med testing og analyser når nye våpen og nytt materiell skal anskaffes. Målet er å sørge for bedre «fellesoperativ evne» – å se Forsvaret som ett system.

– Å samle prosjekter i grupper på tvers av forsvarsgrener vil gjøre det lettere å lykkes, mener John-Mikal Størdal.

Økt innovasjonsevne

Som en del av omorganiseringen har FFI opprettet en helt ny avdeling Innovasjon og industriutvikling. Målet er å videreutvikle og styrke samarbeidet mellom Forsvaret, industri og forskningsmiljøer – den såkalte trekantmodellen.

– Vi ser behovet for å øke innovasjonsevnen ved FFI og i forsvarssektoren, slik at vi hjelper Forsvaret med å utvikle nytt materiell og nye løsninger raskere og billigere enn vi tradisjonelt har gjort, sier Størdal.

– Vi ønsker å videreutvikle arenaer for testing og eksperimentering, der både militær og sivil teknologi kan settes sammen på nye måter og videreutvikles for å svare på Forsvarets behov. Gjennom å samarbeide mer med sivile kompetansemiljøer og sivile industriaktører kan vi øke knoppskytingen fra FFI, og dermed skape nye bedrifter og arbeidsplasser.

Skal se de store sammenhengene

Avdeling Cybersystemer og elektronisk krigføring slås sammen med avdeling Analyse til nyvinningen Strategiske analyser og fellessystemer.

– Avdelingen skal skape sammenheng mellom oppgaver, operativ evne og økonomi i forsvarssektoren, sier Størdal.

Det vil i bunn og grunn si å analysere hva slags utstyr, bemanning og finansiering som må til for å løse ulike oppgaver Forsvaret kan få, slik at myndighetene får et best mulig beslutningsgrunnlag.

Avdelingen skal ta for seg en rekke utfordringer som er felles for hele Forsvaret. For eksempel rekruttering eller hvordan Forsvaret skal jobbe med cyberdomenet og elektronisk krigføring.

– Operasjoner i det digitale rom og kontroll med det elektromagnetiske spekteret vil bli en stadig viktigere del av forsvarsplanleggingen og militære operasjoner. Samtidig er det mange utfordringer forbundet med å skape sammenheng innenfor dette operasjonsområdet og mot resten av Forsvarets virksomhet. Den nye avdelingen skal legge enda bedre til rette for å få dette til, sier Størdal.

Organisasjonskart FFI
Forskningsavdelingene ledes av en forskningsdirektør og inngår i administrerende direktørs ledergruppe sammen med stabssjefen.