Instituttledelsen

FFI ledes av administrerende direktør. Med seg i ledergruppen har han en assisterende direktør, fem forskningsdirektører og to direktører for administrative avdelinger.

profilbilde FFI administrerende direktør Kenneth Ruud

Kenneth Ruud

​Kenneth Ruud er administrerende direktør ved FFI. Han er dr.philos. i teoretisk kjemi fra Universitet i Oslo (UiO). Forskningen hans fokuserer på å utvikle teorier og beregningsmetoder for å løse kvantefysikkens lover ved hjelp av matematikk og beregningsvitenskap, for på den måten å forstå kjemi. 

Ruud har arbeidet ved FFI siden januar 2022. Han har omfattende erfaring med forskning og lederskap og kom fra stillingen som prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Ruud er medlem av Hylleraas-senteret (tidligere nestleder), et senter for fremragende forskning drevet av Universitetet i Oslo og UiT.

Portrettbilde av mann i dress

Jan Erik Torp

​Jan Erik Torp er assisterende direktør ved FFI. Han er cand. scient. i geofysikk fra Universitetet i Bergen.

Jan Erik Torp begynte ved FFI i 1987, og ble forskningssjef ved avdeling Systemanalyse i 1998 og leder for avdeling Analyse i 2004. I 2009 ble han leder for avdeling Maritime systemer, før han ble stabssjef ved FFI i 2012. I 2021 ble han leder for den nyopprettete enheten Strategisk samarbeid. Torp har tidligere vært Chair i NATO Science Technology Organization System Analysis and Studies Panel. Torp har vært assisterende direktør siden 2021.

Bardal_web_205.jpg

Johnny Bardal

Johnny Bardal er forskningsdirektør ved avdeling Forsvarssystemer. Han er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra Norges tekniske høgskole (NTNU). Fagområdene hans er navigasjon, presisjonsstyrte våpen og kamp- og ildledningssystemer.

Johnny Bardal har arbeidet ved FFI siden 1981, både som forsker, forskningssjef og avdelingssjef. Han har dessuten hatt ulike stillinger utenfor instituttet, blant annet som forsker ved Nasas Jet Propulsion Laboratory i USA, teknisk og administrativ direktør ved Ericsson Radar AS, og bedriftsrådgiver ved Carta Booz-Allen & Hamilton AS og Avenir AS. Bardal har vært leder for avdelingen siden 2018. 

profilbilde Espen Skjelland

Espen Skjelland

Espen Skjelland er forskningsdirektør ved avdeling Strategiske analyser og fellessystemer. Han er cand. scient. i informatikk fra Universitetet i Oslo. Fagområdene hans er analyse, herunder operasjonsanalyse, økonomi og sikkerhetspolitikk.


Skjelland ble ansatt på FFI i 1990, han ble forskningssjef ved avdeling Analyse i 2003 og leder for avdelingen i 2009. I perioden 1995–2002 arbeidet Skjelland i Forsvarsdepartementet. Han var hovedsekretær for Forsvarspolitisk utvalg 2000, Forsvarspolitisk utvalg 2007 og Ekspertgruppen for forsvaret av Norge (2015). Han er Chair (2020-2022) i NATO Science Technology Organization System Analysis and Studies Panel.

profilbilde av janet blatny

Janet Martha Blatny

Janet Martha Blatny er forskningsdirektør ved avdeling Totalforsvar. Hun er dr.ing. i bioteknologi fra NTNU. Hun har bred kompetanse innenfor problemstillinger knyttet til CBRNE-trusler (kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære og eksplosive stoffer), vern og beredskap, totalforsvar og sivilt-militært samarbeid.

Janet Martha Blatny har arbeidet ved FFI siden 2003 og var forsker og forskningsleder før hun ble forskningsdirektør. Hun har tidligere arbeidet som forsker og postdoktor ved NTNU og NMBU, og hun har ca. 50 fagfellevurderte publikasjoner. Gjennom et utstrakt nettverk, blant annet i EUs og Natos forskningsprogrammer, har Blatny etablert flere samarbeidsprosjekter mellom FFI og ulike sivile og militære aktører innenfor beredskap, trusselforståelse, totalforsvar og samfunnssikkerhet. Hun er Vice Chair (2019–2021) og Chair (2021–2023) i NATO Science Technology Organization Human Factors and Medicine Panel. Blatny gjennomførte sjefskurset ved Forsvarets høgskole i 2009. Hun har vært leder for avdelingen siden 2014.

profilbilde av Trygve Sparr

Trygve Sparr

Trygve Sparr er forskningsdirektør ved avdeling sensor- og overvåkingssystemer. Han er dr.scient. i fysikk fra Universitetet i Tromsø. Fagområdet hans er eksperimentell fysikk og sensorer med hovedvekt på radar. Han har bred kompetanse innen sensorer, analyse, operative prosesser og IKT-systemer.

Trygve Sparr har arbeidet ved FFI siden 1998 og vært forsker, forskningsleder, assisterende avdelingssjef og forskningssjef. Sparr har tidligere jobbet fem år i privat industri. Han har hatt ansvar for norske bidrag til Nato-utvikling innenfor etterretning, overvåking og rekognosering (ISR) og har dessuten undervist ved Universitetet i Oslo. Sparr har vært leder for avdelingen siden 2021.

profilbilde av hanne bjork

Hanne Marit Bjørk

Hanne Marit Bjørk er forskningsdirektør ved avdeling Innovasjon og industriutvikling. Hun er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk fra Norges tekniske høgskole (NTNU). Bjørk har i tillegg en master i Management Science fra England. Hennes ekspertise og ansvarsområde er knyttet til innovasjon og teknologiutvikling, materiellinvesteringer for Forsvaret, og utvikling og innovasjon innenfor fornybar energiproduksjon. Hun har bred erfaring fra kommersialisering fra forskning og hva som skal til for å lykkes med industriutvikling. Som forsker har hun tidligere jobbet med analyser og beslutningsstøtte for langtidsplanlegging og støtte til utvikling av forsvarsindustriell strategi. Bjørk har også kompetanse og praktisk erfaring med utviklingsarbeid, omstilling og virksomhetsstyring i forsknings- og innovasjonsmiljøer.  

Hanne Marit Bjørk har arbeidet ved FFI siden 2001. Hun har 20 års erfaring med forskning og utvikling innenfor forsvar og fornybar energi, herunder 12 års ledererfaring. Bjørk var leder for Strategi- og planenheten ved FFI i perioden 2009–2012. Hun ledet Statskrafts FoU-programmer innenfor fornybare energiteknologier i perioden 2012–2017 før hun kom tilbake til FFI. Bjørk har vært forskningsdirektør ved FFI siden 2018 og er ansvarlig for oppbyggingen av innovasjonssenteret ICE worx.

Tove_Mørch_Johansen.jpg

Tove Kristin Mørch Johansen

Tove Kristin Mørch Johansen er direktør for avdeling Drift og støtte. Hun har utdanning fra Handelshøyskolen BI.

Tove Kristin Mørch Johansen har arbeidet ved FFI siden 1993. Hun har jobbet med overordnede økonomifunksjoner (1995–2008), vært innkjøpssjef (2008–2012) og økonomisjef (2012–2018). Hun har dessuten bred erfaring med ulike typer omstillings- og effektiviseringsprosesser ved FFI, blant annet gjennom utviklingsprogrammet FIX. Tove Kristin Mørch Johansen har vært leder for avdelingen siden 2021.

maren_4X0A5089_kvadratisk_400.jpg

Maren Kristine Moen

Maren Kristine Moen er direktør for avdeling Strategisk utvikling og virksomhetsstyring. Hun er cand. mag. i statsvitenskap, russisk og historie fra Universitetet i Oslo (UiO) og har mastergrad i statsvitenskap fra UiO og Moskvas statlige institutt for internasjonal politikk (MGIMO).

Maren Kristine Moen har lang erfaring med administrasjon og ledelse fra universitets- og høgskolesektoren, og har blant annet jobbet med organisasjons- og virksomhetsutvikling ved Universitetet i Oslo og OsloMet – storbyuniversitetet. Moen har vært leder for avdelingen siden 2022.