Instituttledelsen

FFI ledes av administrerende direktør. Med seg i ledergruppen har han syv forskningsdirektører.

Espen Skjelland

​Espen Skjelland er konstituert administrerende direktør ved FFI. Han er cand. scient. i informatikk fra Universitetet i Oslo. Fagområdene hans er analyse, herunder operasjonsanalyse, økonomi og sikkerhetspolitikk.


Skjelland ble ansatt på FFI i 1990, han ble forskningssjef ved avdeling Analyse i 2003 og leder for avdelingen i 2009. I perioden 1995–2002 arbeidet Skjelland i Forsvarsdepartementet. Han var hovedsekretær for Forsvarspolitisk utvalg 2000, Forsvarspolitisk utvalg 2007 og Ekspertgruppen for forsvaret av Norge (2015). Han er Chair (2020-2022) i NATO Science Technology Organization System Analysis and Studies Panel. Skjelland ble konstituert som FFIs AD 1. mars 2021

Pressebilde_Espen-Skjelland.jpg

Johnny Bardal

Johnny Bardal er forskningsdirektør ved avdeling Forsvarssystemer. Han er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra Norges tekniske høgskole (NTNU). Fagområdene hans er navigasjon, presisjonsstyrte våpen og kamp- og ildledningssystemer.

Johnny Bardal har arbeidet ved FFI siden 1981, både som forsker, forskningssjef og avdelingssjef. Han har dessuten hatt ulike stillinger utenfor instituttet, blant annet som forsker ved Nasas Jet Propulsion Laboratory i USA, teknisk og administrativ direktør ved Ericsson Radar AS, og bedriftsrådgiver ved Carta Booz-Allen & Hamilton AS og Avenir AS. Bardal har vært leder for avdelingen siden 2018. 

jba3.jpg

Tor-Odd Høydal

Tor-Odd Høydal er konstituert forskningsdirektør ved avdeling Strategiske analyser og fellessystemer. Han er master of Science i electrical engineering fra New Jersey Institute of Technology (NJIT) i USA. Fagområdene hans er elektronikk, kommunikasjon, mikrobølgeteknikk og elektrooptikk.

Tor-Odd Høydal har arbeidet ved FFI siden 1991. Han har lang erfaring som forsker, forskningsleder, assisterende avdelingssjef og forskningssjef med ansvaret for forskningen innen elektronisk krigføring (EK). Han representerer Norge i en rekke internasjonale samarbeidsfora og Nato-forskningsgrupper og er norsk representant i Systems Concepts and Integration (SCI) Panel i Natos Science and Technology Organization (STO). Han gjennomførte informasjonskurset ved Forsvarets høgskole i 2017. Høydal har vært leder for avdelingen siden mars 2021.

Silhuett_Mann.png

Trygve Sparr

Trygve Sparr er konstituert forskningsdirektør ved avdeling sensor- og overvåkingssystemer. Han er dr.scient. i fysikk fra Universitetet i Tromsø. Fagområdet hans er eksperimentell fysikk og sensorer med hovedvekt på radar. Han har bred kompetanse innen sensorer, analyse, operative prosesser og IKT-systemer.

Trygve Sparr har arbeidet ved FFI siden 1998 og vært forsker, forskningsleder, assisterende avdelingssjef og forskningssjef. Sparr har tidligere jobbet fem år i privat industri. Han har hatt ansvar for norske bidrag til Nato-utvikling innenfor etterretning, overvåking og rekognosering (ISR) og har dessuten undervist ved Universitetet i Oslo. Sparr har vært leder for avdelingen siden 2021.

Sparr.jpg

Janet Martha Blatny

Janet Martha Blatny er forskningsdirektør ved avdeling Totalforsvar. Hun er dr.ing. i bioteknologi fra NTNU. Hun har bred kompetanse innenfor problemstillinger knyttet til CBRNE-trusler (kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære og eksplosive stoffer), vern og beredskap, totalforsvar og sivilt-militært samarbeid.

Janet Martha Blatny har arbeidet ved FFI siden 2003 og var forsker og forskningsleder før hun ble forskningsdirektør. Hun har tidligere arbeidet som forsker og postdoktor ved NTNU og NMBU, og hun har ca. 50 fagfellevurderte publikasjoner. Gjennom et utstrakt nettverk, blant annet i EUs og Natos forskningsprogrammer, har Blatny etablert flere samarbeidsprosjekter mellom FFI og ulike sivile og militære aktører innenfor beredskap, trusselforståelse, totalforsvar og samfunnssikkerhet. Hun er Vice Chair (2019–2021) og Chair (2021–2023) i NATO Science Technology Organization Human Factors and Medicine Panel. Blatny gjennomførte sjefskurset ved Forsvarets høgskole i 2009. Hun har vært leder for avdelingen siden 2014.

Pressebilde_Janet-Blatny.jpg

Hanne Marit Bjørk

Hanne Marit Bjørk er forskningsdirektør ved avdeling Innovasjon og industriutvikling. Hun er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk fra Norges tekniske høgskole (NTNU). Bjørk har i tillegg en master i Management Science fra England. Hennes ekspertise og ansvarsområde er knyttet til innovasjon og teknologiutvikling, herunder kommersialisering fra forskning og industriutvikling. Hun har tidligere jobbet med analyser og beslutningsstøtte for langtidsplanlegging. Bjørk har også erfaring med virksomhetsstyring, utviklings- og omstillingsarbeid.

Hanne Marit Bjørk har arbeidet ved FFI siden 2001. Hun har 20 års erfaring med forskning og utvikling innenfor forsvar og energi. Bjørk var leder for Strategi- og planenheten i perioden 2009–2012 og ledet Statskrafts FoU-programmer innenfor fornybare energiteknologier i perioden 2012–2017 før hun kom tilbake til FFI. Bjørk har vært leder for avdelingen siden 2018 og er ansvarlig for oppbyggingen av innovasjonssenteret ICE worx.

HBK_2portrett.jpg

André Pettersen

André Pettersen er konstituert direktør ved avdeling Strategisk utvikling og virksomhetsstyring. Han er master of Science fra University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST). Pettersen har også en mastergrad i teknologiledelse og innovasjon fra Norges tekniske høgskole (NTNU), Norges Handelshøyskole (NHH) og Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA. Fagområdene hans er kybernetikk, autonomi, kunstig intelligens, strategi, organisasjonsutvikling, ledelse og innovasjon.

André Pettersen har arbeidet ved FFI siden 2000 og vært forsker, forskningsleder og forskningssjef. Han har blant annet jobbet med anskaffelsen av nye fregatter, arbeidet ved Strategi- og planenheten i perioden 2009–2014 og ledet FFIs satsing på autonomi i perioden 2014–2021. Pettersen har vært leder for avdelingen siden 2021.

pettersen.jpg

Tove Kristin Johansen

Tove Kristin Mørch Johansen er konstituert direktør for avdeling Drift og støtte. Hun har utdanning fra Handelshøyskolen BI.

Tove Kristin Mørch Johansen har arbeidet ved FFI siden 1993. Hun har jobbet med overordnede økonomifunksjoner (1995–2008), vært innkjøpssjef (2008–2012) og økonomisjef (2012–2018). Hun har dessuten bred erfaring med ulike typer omstillings- og effektiviseringsprosesser ved FFI, blant annet gjennom utviklingsprogrammet FIX. Tove Kristin Mørch Johansen har vært leder for avdelingen siden 2021.

Johansen.jpg